TODAY -

miyaMgidmK 'si AeMd haIsi' hOdoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 12 2021 : zsi cif ministrgi sekCretriAeTt paZHoKp HOrM Amd mnipurgi miyaMn hKHeZnn mSoIgi pCrobCleMsiZ AmsuZ sjesNsiZ cif ministrd foZdoKp zMnbgidmK miyaMgi AoIb 'si AeMd haIsi' haIb pCleTforM Am hOdoKSCre>

cif minsitr AeN bireNgi maIkEdgi lOSTlKlib HOraZ Asin mipuM SudiZmKn heLP laIN nMbr -9534795347ki cif ministrg hKHeZnn mSoIn mayoKnb Awa-AnasiZ foZdoKp zMhNbg loInn mdubu koKnb HbKsiZ Hun lOSTpdsu mteZ paZlgni haIri>

HOrM Adud miyaMg hKHeZnn wari sannbgi pCleTforM Adubu hOdoKldun cif ministrn haI, pCleTforM Asi kovid-19 peNdmiKn mrM AoIrdun miyaMn mayoKnb SudoZcadbsiZ, tozaN tozaNb caUST HOraZgi sCkiMsiZgi mSad yuMHoZ SudiZd kaNnb fxhNnb lOSTlKp HbKni>

lEzaKki maIkEdgi miyaMgi numiT, hiL lidrs de, go tu hiLs AmsuZ go tu vilej misNnciZb hOdorKlgsu peNdmiKki mtM Asiddi haIrib HOrMsiZ Asi toIn paZHoKp zMde>

mrM Asin zsi hOdoKlib AnOb pCleTforM Asi gCrasruT leveLdgi hOrdun lEzaKn msigi miyaMg I-paU hodoKnbgi paNdMd hOdoKpni>

HOraZ Asin lEbaK lEzaKp AmsuZ sCteT Asibu caUSThNbd miyaMbu sruK yahNbd mteZ paZlgni haISi>

HOrM Asigi mtaZd cif ministrn mSa tan foZdoKSibd, pCleTforM AsigidmK numiT SudiZgi AyuK puZ 8dgi numidaZ puZ 8 faUbd misN-modt HbK tOnb tiM Am seMgTle AmsuZ telifoN tOrKp miAoIsiZgi Awa-AnasiZ tiM Asin rekord tOgni>

Adug mSoIn mayoKnrib Awa-AnasiZ Adu AHub mtMd koKhNnb mri lEnb loIsxsiZg I-paU faUngni haIri>

HOraZ Asigi mnuZ cNn laKkdOrib Ha 2dgin 3 faUbgi mnuZd mnipurgi yuMHOZ SudiZmKki mnuZd yaMdCrbd cad 50gi pCleTforM Asin koNsiNnb hoTngni haISi>

lEzaK Asi liZlKpdgi miyaMgidmK mhE cagdb sCkiMsiZ AmsuZ caUST HOraZgi HbKsiZ paZHoKtun laKli haIrdun HbKsiZ Asin sCteT Asid lEmiNnrib tozaN tozaNb furuPsiZgi mrKt ImosneL INtigCresN AmsuZ Amg-Amg lEnb mrisiZ heNn ceTsiNhNb zMle haInsu foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 13, OCT 2021