TODAY -

kClas AeleveNgi miZ cNbgi forM HaribsiZgi mnuZd AefiliAeT tOdb sCkuL kya yaUb HeZnre < AeIMs
'pCraIveT sCkuLsiZn toPpr mhEroIsiZ seL pidun lEb AmsuZ SoMbgi HOAoZ cTHbignu'

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 14 2019 : mnipurd lErib hayr sekeNdri sCkuLsiZd kClas IlevNgi miZ cNnbgi AedmisN forM Harib sCkuLsiZ Asigi mnuZd koseM AmsuZ si bi Aes Id AefiliAeT tOdb sCkuL kyamruM yaUb HeZnre haIn ApuNb IrEpaKki mhEroI siNpaZluPki AedCyukesN AeNd AekademiK AefCyers sekCretri benrji huIdCroMn HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, AefiliAeT tOdb sCkuLsiZ Asid mhEroI AmsuZ garjiyaNsiZn miZ cNbignu>

AefiliAeT tOdn sckuL claIrib AoHoritisiZgi mHKt lEzaKn mtiK cab HbK lOSTlu>

mhEroIsiZbu lLloNbgi mAoZd cTHrKlib Asi HiZzu>

chi Asigi AoIn si bi Aes Igi kClas teN AegjaM haIdoKSCrb mtuZ boseMgi kClas teNgi AegjaMsu haIdoKnbgi HOraZ tOrib taNja Asid AefiliAeT tOdb sCkuL kyamruMn sCkuLsiZ Asibu AefiliAeT tOb sCkuLni haIn miyaMgi puKniZ ciZsiNb Amdi lMjiZbgi HOAoZ kya cTHre>

koseMd AefiliAeT tOb sCkuLni haIjiNdun AedvrtijmeNT tOb yaUri>

sCkuL Adu koseMn AefiliAeT tOb sCkuLsiZgi lisTt mmiZ yaUrMdCre>

koseMgi AoHoritid hxlubdsu sCkuL Asigi msK Sxb lEte haIn foZdorKsi>

miyaM AmsuZ mhEroIsiZd HMniZb wafMdi AedmisNgi mtM Asid AefiliAeT tOdb sCkuL kyamruMn loNn mhEroI miZ cLhNdun lLloNbgi mAoZ cTHribsi puMnmKki AoIn laIbK Hibni>

msid SCwaIdgi heNn maZjgdOribsi sCkuLsiZ Asid tMlib mhEroIsiZ Asini>

tuZgi AekademiK kriyrd maZlKkdOribni>

mhEroIsiZ Asibu rejistCresN nMbr pib Amdi AegjaM HahNbgi pawr mSoId lEte>

mhEroIsiZ Asigi tuZgi kriyr maZlg toKkni>

lMdM Asid kaZloN laNn sCkuL claIribsiZ SudKtgi lePpiyu>

tuIsN seNtr nTtCrg kociZ seNtr Amn sCkuL AoNHoKpgi HOAoZ Adu cTHbignu>

hirM Asid AeIMsn mri lEnb sCkuLsiZd mtiK cab INfCrasCtCrKcr Amdi IkCwiPmeNTsiZ fxhNgdbni haIn tKsiNdun laKli>

mtiK cab Aoja Amdi kClasruMd lEfM HoKp mhEroIgi msiZtmK miZ cNbiyu>

sCkuLsiZgi lEfM HoKp pClegCraUNdnciZb lEhNbiyu>

pCraIveT sCkuLsiZn toPpr mhEroIsiZ seL pidun lEb AmsuZ mhEroIsiZ SoMbgi HOAoZ cTHbignu>

sCkuL Srgi popClulriti sagTlg AedmisNgi lLloNbgi HbK HOaoZ Asid mma-mpa AoIbsiZnsu HwaI yaUsiNbignu>

koseM AmsuZ si bi Aes Igi gaId laINsiZgi mSad cp can sCkuL claIbiyu haInsu ceroL Adun mSa tari>


MAYEK NEWS - 15, MAY 2019