TODAY -

haI korTn Ha 1gi mnuZd ripCrjeNtesNsiZ dispoj tOnb Aordr piSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AepCriL 17 2021 : hOjiK mnipur gvrNmeNTki hoMgi mSad lErib mnipur pulis dipartmeNTki INdiyN pulis srvis (AaI pi Aes) AofisrsiZgi mrKtgi Srn lEzaK Asigi mri lEnb mkoK HoZb AofisL Srgi mHKT haI korT Aof mnipurd faIL tOrKSib siviL riT pitisN Am korT Asin lOSTtun SNnrb mtuZd AofisL Srgi mHKt haI korT Aof mnipurd faIL tOrKSib siviL riT pitisN Am korT Asin lOSTtun SNnrb mtuZd diparTmeNT Asigi AaI pi Aes Aofisr Srgi maIkEdgi mnipur gvrNmeNTt pisiNSib ripCrjeNtesNsiZ Adu Ha Amgi mnuZd dispoj tOnb Aordr piSCre>

lEzaKki mri lEnb AofisL Srgi mHKt faIL tOrKSib riT pitisN (siviL) Adugi nMbr 351 Aof 2021ni>pitisN Asigi pitisnrsiZn saUjaniya siZh AmsuZ AtoPp AaI pi Aes Aofisr truKk puNn treTni>

mSoIgi pitisN Asin respoNdeNTsiZ AoIn koNsiLlKlibn mnipur lEzaKki mri lEnb loIsx Asigi AofisL mrini>

mnipur pulis diparTmeNTki maIkEdgi AaI pi Aes Aofisr treTki pitisN Asin korTt wakTlibn mSoI hOSib kuMja 2016 AmsuZ 2017 beTcsiZgi mnipurkedrgi daIreKT rikCruT tOSib AaI pi Aes AofisrsiZni haIbsini>

Adubu mSoIgi srvissiZg mri lEnn mnipur lEzaKki maIkEdgi mtM mtMgi AoIb AordrsiZ mnipur pulis srviski AofisrsiZgi mHKt HoKtun laKli>

msig mri lEnn haI korTt siviL riT pitisN faIL tOrKlib pitisnrsiZ Asigi maIkEdgi tozaN tozaNb ripCrjeNtesNsiZ mnipru gvrNmeNTki cif sekCretrid pisiNSCre>

ripCrjeNtesNsiZ Adugi mnuZd mmaZ Ha marc 17, 2021d cif sekCretrid pisiNb Amsu yaUSi>

AduM AoInmK daIreKT rikCruT tOSib mnipur kedrgi AaI pi Aes AofisrsiZ Asigi maIkEdgi pisiNSib ripCrjeNtesNsiZ Adu hOjiK faUbd gvrNmeNTn SNnbidn nMsiNdun HMlKli haIbsini>

siviL riT pitisN Asi haI korT Aof mnipurn lOSTlg SNnnbgidmK zsi jstis SCwaIraKpM nobiNgi koj lisTki AaIteM nMbr 2d lisT tOSi>

korTn metr Asi lOSTlKpd pitisnrsiZgi maIkEd kaUNseL juliys riyamEn lePSi>

Adug lEzaKki respoNdeNTsiZgi maIkEdgi gvrNmeNT AedvokeT nirNjN snsMn lePSi>

korTn metr Asi lOSTlKpd pitisnr kaUNseLn mhaKki riT pitisN Asigi mtuZINn AaI pi Aes AofisrsiZ Asin mnipur gvrNmeNTt pisiNSib ripCrjeNtesNsiZ Adu logi mtuZINn SNnbinb Aordr pibidun kes Asi dispoj tObinb pCreyr tOrKSi>

pitisnr kaUNseLgi sbmisN Asi tarb mtuZd respoNdeNTsiZgi maIkEd lePSib gvrNmeNT AedvokeTn korTt foZdorKSib wafMsiZn pitisnrsiZ Asin faIL tOrKlib riT pitisN Asi SNnnbgi AmsuZ msigi mtaZd Aordr pinb jurisdiKsN korT Asigi AoIn lEte haIrKSi>

AduM AoInmK pitisnr kaUNseLgi maIkEdgi mSa tan korTt tOrKSib sbmisNd mnipur gvrNmeNTki maIkEdgi mnipur pulis srvis AofisrsiZgi maIkEd HorKlib AordrsiZ Adugi mtaZd AepCropCriAeT tCraIbCyuneL Amd wakTlbsu mSoIbu parti AoIn koNsiNb zMde haIbg loInn mSoIn haIjrKlbdi mnipur lEzaKki maIkEdgi pulis AofisrsiZgi mHKT HorKlib AordrsiZ Adudgi mayoKnrKp gCrivaNsessiZ Adugi mtaZd pisiNsib ripCrjeNtesNsiZ Adu gvrNmeNTn SNnbiyu haIdun pCreyr tOjbni haISi>

korTn parti AnimKki mhuT siNdun lePlib kaUNseLsiZgi wafMsiZ tarb mtuZd AaI pi Aes Aofisr treTki maIkEdgi faIL tOrKlib siviL riT pitisN Asi dispoj tObg loInn kes Asigi respoNdeNT nMbr waN AoIrib mnipur lEzaKki mkoK HoZb AofisL (cif sekCretri) d mzoNd marc 16, 2021d pisiNSi haIrib ripCrjeNtesN Adu yaUn wakT ceroL puMnmK korTn zsi pirib Aordr Adu fxb numiTtgi parg Ha Amgi mnuZd logi mtuZINn 'sCpikiZ Aordr' Am pidun dispoj tOnb Aordr tOSi>


MAYEK NEWS - 18, APR 2021