TODAY -

chi 3 surKlb AzaZgi mman mpuroIbn mhaKpu IkaI SuMnb maZhNbiSibni haIdun korTt wakTlKle
korTn HOdoKsigi mtaZd INvestigesN tOnb pulist direKsN piSrBe

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 20 2021 : lMdMsid HoKp nupi AmsuZ AzaZgi mayoKt cTHb mSL kyagi krBaIMsiZgi mnuZd nupi AoIbisiZgi IkaI SuMnb nMdun maZhNbiSib HOdoKsiZg mri lEnn HoKSibni haIb HOdoK Amdgi pulis stBesN Amd mitE-pazLgi kstMri logi mtuZINn nika soNdun lEmiNnrKlb mtuZ npa Am poKtun chi 3 surKlb mtMd AzaZsigi mman mhaKpu mpuroIb (AzaZgi mpa)n msan yaniZdn nMdun IkaI SuMnb maZhNbiSibni haIdun korTt wakTlKle>

mnipurgi HOdoKsiZgi mnuZd puMNo nOb HOdoK Am AoIrb wakT Asi AzaZ nupamca Asigi mman spBesL jj (poKso), HObaLgi korTt faIL tOrKSibni>

kes Asigi kMplBeneNT AoIribin faIL tOrKlib kes Asi IMfaL IsTki IriLbuZ pulis stBesNgi mnuZ cNb kyBaMgE AwaZ lEkaIdgi AeM di sbir AhMmd (25), ApoKp AeM di najir Aaligi mHKt faIL tOrKSibni>

kMplBeneNTn korTt faIL tOrKSib pitisN Asid AekyBuIjni haIdun carj tOrib mpuroIb Asigi mHKt INdiyN penaL kodki seKsN- 376, 417 AmsuZ 506 AMdi prBoteKsN Aof diLdrBeN frBoM seKsuAeL AofeNs (poKso) AeKT, 2012gi seKsN-4gi mSad fxfM HoKp cEraKsiZ fxhNbiyu haIri>

korT Asid sbmiT tOrKSib kMplBeneNTki pitisNgi mtuZINn mhaKki skBuL AedmisN rejistrgi mtuZINn poKpgi mtM AeprBiL, 2002ni haIri>

Adugi mhaKpu IkaI SuMnb nMdun maZhNbiSi haIrib HOdoK Asin zsidgi chi 4 roMgi mmaZ kuMja 2017gi marc Hadgi Horg mSa tarKp numiTsiZdni haIri>

mhaKn korTt foZdoKpgi mtuZINn kuMja 2017gi marc Had mhaKki ApoKp mpagi mobaIL foNd sKSxdb nMbr Amdgi foN tOrKp HeZnSi>

msidgi mhaKn tOrKlib foN Adu AoKldun tOrKlib miAoI Adu knano AmsuZ kdaIdgino haIn hxSi>

mdud foN tOrKlib miAoI Adun mhaKki AseZb mmiZ-mHa haIdorKpgi mhuTt foN AoKtun hxlurib kMplBeneNT Asigi mmiZ-mHa AoIn haIdoKhllg SxdoKSibni>

msigi mtuZdgi foN tOrKlib miAoI Asin mis koL kyarK tOrKSi>

Adubu msK taKHoKtb miAoI Adun tOrKlib foN Adu kMplBeneNT AoIribi nupi Asigi ApoKp mpagi foN AoIb mpan cTHoKSib mtMd pudun cTSi>

Adubu yuMd hNjiLlKlb mtMd AmuKsu miAoI Adun foN tOrKpdgi mhaKn paISTlubd mHxgi numiTki numidaZ puZ 8 loM tarKpd HOrKnb haIrKSi>

msigi mrMn miAoI Adud mis koL kya tOrKI>

tOrKIb miAoI Adu mhaK AoIbrBa nTtrBg AoIdbrBa yeZnbni haIrKSi>

kriguMb haIrib puZfM Asid mhaKn yuMdgi HorKtrBbdi foN tOrKlib miAoI Adu mhaKki myuMd laKkni haIdun kihLlKSi haIri>

wafM Asidgi haInSib mHx numitki puZfM Adud kMplBeneNT Asin mhaKki mnaUnupig loInn yuMdgi HorKpd mSoIgi HoZgaLd foN tOrKlib miAoI Adun mhaKpu zaIdun lErMb HeZnSi haIr>

taNja Adud mhaKn mnaUnupibu AnKpd lEb dukaN Amdgi AcapoT lErnb HadoKSrbg miAoI Adud mis koLsiZ yaMn tOSb miAoI Adu mhaK nTte haIdun seZdoKpg loInn mfM Adu HadoKtun cTSinb SxhNSi haIri>

Adubu yaMn zKp mAoZd miAoI Adun mhakki SudaZ paIdun mnaK nKpd lEb narK Amdi ciZsiLlb mtuZd mhaKki IkaI SuMnb maZhNbiSi haIri>

loInn HOdoK Adugi mtaZd miAoI AmTtd haIdoKp yaroI haIbg loInn kriguMb tMHoKlbdi HoKhNiZdb HOdoKsiZ HorKkni haIdun kihLlMSi haIri>

HOdoK Asi HoKSrBb mtuZdgidi kMplBeneNT Asin foN paISidbg loInn miAoI Adun tOrKp koLsiZ risib tOSide>

msidgi miAoI Adun Aes AeM Aes kya mHx-mHx HajiLlKSi>

HOAoZ Asidgi paSTpg loInn Akib faUrb kMplBeneNT Asin HOdoK HoKSrBb mtuZ numiT huMni surKpd miAoI Adun tOrKp foN paISTlubdgi mhaKpu IkaI SuMnb maZhNbiSib mfM Adud kOHoKtun hNjiN-hNjiN IkaI SuMnb maZhNbiSi>

Adug kriguMb kMplBeneNT Asid AtoPp miAoI Amd luhoZSib HoKlbdi HOdoK Adugi mtaZd mipuM tiZn SxhNgni haIdunsu kihLlKsi haIri>

msigi mtuZd miAoI Asin foN tOrKtun mhaKki Hagi SoZkaP laKlibrBa nTtrBg lePSrBbra haIdun hxlKpd mhaKn lePSrBe haIn SuMSi>

cErKSid mhaK msa zMlKtdun fmuZd lErKpdgi mhaKki mma-mpan maIb Amd mhaKpu yeZhNSi>

msidsu fTtbdgi rijnL INstBityBuT Aof medikeL saINses (riMs) hospitaLd puSTtun yeZlubd doKtrsiZn ALtrBa-sonaogrBafi lOnnb haIrKpdgi lOrubd msigi rijLTd mhaK mma AoIgdOre haIb Sxb zMSi haIri>

rijLT Asidgi mhaKki mma-mpan miAoI Adu knano haIdun hxlKpd mhaKn nupa Adu lfupaT teradgi AeM di ribas kObi miAoI Amni haIrKSi>

mmiZ Asi haIrKpdgi ImuZ-mnuZgi miAoIsiZn lfupaT terad cTtun Hirubd haIrib miZ Asi kOb miAoI AmTt mfM Adud lErMb HeZnSide>

koNnHxd miAoI Adu kyBaMgE AwaZ lEkaIdgi AeM di sbir Ahmd, ApoKp AeM di najir kOb miAoI Amni haIb Sxb zMlKSi>

msidgi miAoI Asigi myuMd cTlubd mhaKki ImuZgi miAoIsiZn mhaKti deLlid lESi haIn SuMlKpg loInn mhaKki mHKt tOrKlib carjsiZ Asi AraNbni haIdun foZdorKSi haIri>

mrMsiZ Asidgi kMplBeneNT Asigi ApoKp mpan HObaL puliski wimeN pulis stBesNgi Ao sid AIb riporT Am pibg loInn HoKSrBi HOdoKsiZ Adugi mtaZd mriK cuMn tMdun logi mtuZINn mraL lErb miAoIi Adugi mHKt lOSTfM HoKp HbKsiZ lOSTtun mraLgi mtiK cab cEraK fxhNbinb haIjSi haIri>

riporT Asigi mtuZINn HOdoK Asid ceNnrib miAoI Asi pulisn fagTlKtun wimeN pulis stBesN Asid purKSi Adubu mhaKki mHKt riport Asigi mtuZINn kes Am lOSTpgi mhuTt sePteMbr 30, 2017t lEkaIdgi mOlubi Am kOrurg pulis stBesN AdumKtd kMplBeneNT AoIrib nupi Asigi ApaMbgi mayoKt mraL lErb miAoI Adud nika soNSi haIri>

nika soNbgi HbK puMnmK Adu wimeN pulis stBesN Adugi sb-INspeKtr kirN AmsuZ hemolatagi SujiL HoraZdgi paZHoKSibni haInsu korTt faIL tOrKlib pitisN Asid pLlKli>

msigi mtuZd mSoI Ani luhoZlbni haIdun lEmiNnrKpd kMplBeneNT Asibu taHi-taAoIn tOb hOrKSibd nTtn nbeMbr 4, 2017t AzaZ nupa Am poKSi haIri>

AzaZ yaUrb faUbd mpuroIbni haIrb AeM di sbir AhMdn kMplBeneNT Asibu mhaKki nupi AoIn loInbibgi mhuTt taHi-taAoIn tObbd nTtn AzaZ Adugi AseZb mpa msK SxdoKnb di AeN Ae tesT tOgdbni haIb wafM foZdoKSi>

wafMsid kMplBeneNT msa AmsuZ mhaKki ImuZ-mnuZdn tesT tOnbgidmK HOraZ tOdun lE>

AsiZ Asigi AseZb mp SxdoKnbgidmK tOniZb klBinikeL tesT tObd krisu AkaIb lEte haIn SxhNSib lESi haIri>

kMplBeneNT Asin faIL tOrKSib pitisN Asigi mtuZINn zsi spBesL jj (poKso), HObaL AribM nOtuneswBrigi korTn krBimineL (siviL) kes nMbr-1 Aof 2021 lOSTSrBe>

loInn kes Asig mri lEnn pitisnBrgi maIkEd lePSib kaUNseL ti AEc prBeMlatagi maIkEdgi tOrKp sbmisNsiZ tarb mtuZd Aordr Am piSrBe>

korTki Aordr Asid pitisN Asi prBoteKsN Aof ciLdrBeN frBoM seKsuAeL AofeNs (poKso) AeKT, 2012gi seKsN-33(1) AmsuZ krBimineL prBosijr kodki seKsN- 156ki mSad AekyBuIjni haIdun carj tOrKlib AeM di sabir Ahmdn kMmiT tOSib AofeNssiZ Adugi mtuZINn kognaIjeNs lObinb haIjrKSibni haIri>

mrM Asin korTnsu HObaL distrBiKki wimeN pulis stBesNgi Aofisr IN-jarjd meTtr Asigi mtaZd INvestigesN tOrg msigi riporT Am piSTlKnb SxhNSrBe>

loInn HObaL distrBiKT puliski Aes pinsu kes Asigi mtaZd monitr tOnbgi direKsNsu korTn piSi>


MAYEK NEWS - 21, JAN 2021