TODAY -

gvrNmeNTn miTyeZ cxdbdgi lOfM kya maZli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 21 2021 :
bijy laIsrBM
mnipurgi ApuNb lO Unrbi lOfMsiZgi paK caUb msiZsi heKtr laS 1.95 roM AoIrMb Adu hOjiKti noZm-noZmgi miAoI kyan Afb lOfMsiZ Adud yuM, skBuL, godaUNnciZb sajiLlKpgi mHKt ceKkoN AmsuZ stBoN krBciZ meciNnciZb faUb SiNjiLlKtun lOroK pNH SudiZgi fOHoK mraZ kaIn puHoKkdb lOfMsiZ tPn tPn maZhLlKli>

mnipur gvrNmeNTn lMdM Asigi lEjrib lO Ub yab lOfMsiZ kLhOnbgidmK mnipur kNjarvesN Aof pedi leNd AeNd weT leNd AeKT, 2014 faUb seMdun chi Adugi sePteMbr 10dgi mnipur puMbd cTnhNb hOrKSrBbsu zsi faUbd AeKT Asigi mnuZd yaUrib prBojivNsiZ AmsuZ penaL prBovijNsiZ Adubu mpuZ fan HbKt AoNHoKpd AzMb/seNjaU paIb kaZbuddi cTnHNb zMlKtbni lMdM Asigi lObuKsiZ kNnbgidmK seMSib AeKT Asigi kaNnfM/cNnfM Sxdn lEri>

lMdM Asigi lObuKsiZ noZm-noZmgi maZsiLlKlib fivM Asigi mtaZd mnipur gvrNmeNTki AegrBikLcr diparTmeNTtgi fxb paUgi mtuZINn stBeT Asigi lO Ub yab lOfMsiZ puMnmKki paK caUbsi heKtr laS 1.95ni haIri>

msigi mnuZd stBeT Asigi veLli distrBiKTsiZd lErib lO Ub yab mfMsiZgi ApuNb paK caUn heKtr laS 1.11 roMni>

Adug leMhOrib surKsiZn ciZgi distrBiKTsiZd lErib lOfM AoIndi sijiNnb yab ciZmaIgi nTtrBg ciZSoZgi HeL naIb lObuKsiZni>

ciZgi surKsiZd lErib lO Ub yab lOfMsiZgi paK caUbn heKtr lisiZ 79 roMni haIri>

Adubu numiT SudiZgi stBeT Asigi misiZ IsiZ IcaUguMn lePtn heNgTlKp Asinsu AcOb mrM Am AoirKtun lO Ub yab lOfMsiZ, Afb caKHoK-fOHoK lEb lOfMsiZ, SudM AoIn AtoPp lMsiZd fxndrBib mnipurgi fOreL lOfM kya faUb yaUn tozaN tozaNb mpaZgL kNb AmsuZ seNjaU paIb miAoIsiZn haIrib lOfMsiZ Asid lO Ub gi mhUTt AtoPp HbK INSaZd lObuKsiZ Adu sijiNnrKpn mnipurgi ApuNb lO Ub yab lOfMsiZgi msiZ lePtn hNHhLlKI>

msin mrM AoIrdun misiZ yaMjdrBib stBeT Asi ciNjaKt mipaL taZlb stBeT Am AoIhLlKI>

nakL AmroMd, tMpaKki distrBiKT puMnmKki lOfMsiZ loInmK koTHoKtun pLludrBbsu IMfaL IsT distrbiK SKtd yeZlubd koIreZge, mNtrBipuSrBi, SabM Amdi szaKfMnciZb AeriyasiZd lErib lOfMsiZ lO Ubgi paNdM nTtbd tozaN tozaNb feKtrinciZb HbK kya paZHoKnbgidmK mSL kyagi stBrBKcrsiZ sajiNnrKtun haIrib Aeriya Asid lErib mmL yaMlb lObuKsiZ tPn tPn maZhLlKli>

haIrib hOAoZsiZ Asi mtM Srgi mmaZddi msigi HbKsiZ cHrKp mayoKndun HiZnnb AkNb HbKsiZ mri lEnb AoHoritisiZn lOSTp HeZnSi>

Adubu mtM mtMgi mtuZINn lEzaK paIrMb AzM AHOsiZgi maIkEdgi tuZgi miroLgidmK SNHdun mtiZ lEnb HOn fudoKtun mmL yaMlb lObuKsiZ Asi kNnbgi HbKsiZ paZHorKtbn msigi SudoZcab lOrg lOfMsiZ Asid tozaN tozaNb stBrBKcrsiZ sajiNnrKp lePtrBi>

hOSib mmaZgi kuMja 2020d IMfaL IsT distrBiKTki distrBiKT AedministrBesN Amdi hEzaZ pulis stBesNgi prsneLsiZn SuTsMndun AegrBikLcreL leNdd gvrNmeNTki Ayab yaUdn yuM-kE sajiNb yaroI haIdun AHiZ kya HMbg loInn HbK Asigi mnuZ cNn mifa mipuNgi HbK faUb lOSTp lESi>

Adubu hOjiKti kovid-19 peNdmiKki sekeNd wevki laIcT laKpdgi AduguMb HbKsiZ Adu mmi saMSibdOn tOrKle>

IMfaL IsT distrBiKTki mnuZ cLlib paZgEdgin kaIrx faUbgi mrKt lErib fOreL lOfM kya maZhNdun lObuK myaId yuM-kE sagTnrKlib Asigisu mayoKt gvrNmeNTki maIkEdgi lOSTfM HoKp HbKsiZ lOSTlKtbdgi maIkE AsoMgi SuNja Srn AHub mtMd lObuKsiZ Asi kLhOnbgidmK gvrNmeTki miTyeZ ciZsiNnb wafMsiZ HMlKli>

IMfaL wesT distrBiKtsu cP maNnE>

IMfaL IsT distrBiKTki lObuKsiZn mayoKnrib laIbKsiZ Adug cP maNnb distrBiKT Asigi mnuZ cLlib paTsoI, laZjiZ, taUbuZSoK, yureMbM, moIdaZpoK Amdi slaMnciZbgi Aeriyad lEb lOfMsiZgi fivM tPn-tPn soKciLlKli>

haIrib mfM Asidsu yuM-kE Amdi skBuLnciZb sagTlKpgi mHKt ceKkoN, stBoN krBsiZ seNtr, hoT miKs plBaNTnciZb faub lO Ub yab lOfMsiZd HMjiNnrKli>

paTsoI parT ford lEb miAoI Amn foZdorKpd mhaKki yuMgi HoZ-hoZnaU faUb HiZjiLlbsu HoZ-HoZnaUsiZ Adu SuTn soKlubd SuTt Amub hamuKkuMb tErKI>

msi mru AoIn stBoN krBsiZ meciNsiZ nKn HMjiLlKp AmsuZ hoT miKs plBaNTki meciNdgi HorKp mESusizdun AoIgni haIri>

paTsoId lEb posT Amd mHO paZHoKlMb pulis Aofisr Amnsu foZdorKpgi mtuZINn miyaMgi prBesr mtuZINn mnipur polyBusN kNtrBoL bord (AeM pi si bi) gi AkNb INstrBKsNgi mfM Adugi AkoIbgi fivM seZhNnbgidmK mESu HadorKlib mri lEnb farMgi miAoIsiZ fagTlubd pawr paIb miAoIsiZn AmuK mdugi mayoKt tKHrKpdgi SaZb zMddun HadoKSib yaUI haIri>

AmroMd, hOjiKsu IMfaL wesT distrBiKTki mnuZ cLlib moIdaZpoK mniZgi lMbigi naK-yeTt lErib stBoN krBsiZ meciNsiZ Asin sijiNnrib nuZsiZ Asi koTleNdgi purKp zaKtni>

foresTki Aeiryad lEb tozaN tozaNb minreLsiZgi mnuZ cLlib poTlMsiZ Asi mri lEnb loIsxn niZHin teKs SoMgTtun lEzaKt revinyBu caUn kahNbgi mhuTt mnaK nKp SuNja Srn lupa 100/200 lOrg nuZsiZ Asi ciZHorKtun haIrib stBoN krBsiZ seNtrsiZ Asi tMn purKpni>

mrM Adun hOjiK AoIrKlib lMdM Asigi mmL yaMlb lOfMsiZ noZm-noZmgi maZsiLhLlKpgi fivM Asi gvrNmeNTn cP can msK SxdoKtun pNHdn paISTfM HoKp HbKsiZ paISThOdrBbdi zsidgin chi Srgi mtuZddi mnipur puMbd lO Ub yab lOfM AmTt Ub fxlKlroI haInsu ASx-AhE Srgi maIkEdgi paUce Asid foZdoKnrKli>


MAYEK NEWS - 22, JUL 2021