TODAY -

koronavaIrsn INdiyad sihNSib misiZ 9 yOSrBe
Source: Hueiyen News Service

nyBu diLli, marc 23 2020 : koLktad zsi Itlidgi hLlKpd zaIrib miAoI Am siSibg loInn lEbaK Asid koronavaIrsn sihNSib miAoI 9 suSrBe>

msagi cho 55 surb miAoI Adu Itlidgi hLlKlb mtuZd koronavaIrs positib AoIrKpdgi hospitaLd puSTtun laIkNnSibni>

UTtr prBdeski lSnOdsu msagi chi 45 surbi nupa Am laIcT Asin mrM AoIrg lESidrBe>

INdiyad zsi AnOb kes 71 heNgTlKpg loInn koronavaIrski ApuNb kes msiZ 467 sure haIn reporT Amni foZdoKli>

cErKsid, laIcT Adi sNdoKp HiZngi paNdMd lEzaKn domestiK flBaIT puMnmK lePlgni haIn laUHoKSrBe>

lEzaKki mri lEnb AfisL Amn foZdoKSib waroL pLldun AejeNsigi paUn haI, yuMskEs numiTtgi INdiya puMbd mSL SudiZmKki domestiK flBaIT srvis lePlgni>

poT cE hoNdoK hoNjiN tOb kargo flBaITSKtmK srvis tOnbgi Ayab pirgni>

INtrnesnL flBaITsiZdi maZjOnn AHiZb HMSrBbni>

kxfaLgi lMbi puMnmKsu zMSEd HiZjiNbg loInn mipuM SudiZmK mfM Amdgi AtoPp mfM Amd cTHoK cTsiN tOb yahNdnb trBeN, metrBo Amdi INtr stBeT bs srvis puMnmK HiZSi>


MAYEK NEWS - 24, MAR 2020