TODAY -

snamhi laIniZ muTHTnbgi wafM yab zMloI< koZgCres
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 26 2021
mitEgi SoZguL muTHTnb siNbignu< mitE mruP
snamhi laIniZgi cTn-pHaP numiT 3ni cuPn SNngni


bi je pi AmsuZ Aar Aes Aeski waN nesN, waN leZgCwej AmsuZ waN rilijNgi AaIdiAoloji Asi lEbaK Asid cTnb yaroI haIn mnipur pCrdes koZgCres kMmitigi wazaZloI AoIbd nTtn Ae AaI si sigi fisrmeN koZgCreski vaIs pCrsideNT AeN bupeNdCrn foZdoKSCre>

zsi nuZHiL IMfaLgi koZgCres vbNd paZHoKSib paUgi mifMd mhaKn haI, INdiya haIbsidi yuniti Amdi daIvrsitid Hajb, mEhOroLdgi hOrg lEbaKsid laIniZ Amdi loL AmsuZ kLcr kyamruM, tozaN tozaNb naTsiZ lEjb furuP kyan SuNdamiNnrKp INdiyani>

koZgCres partidi sekCyulrijMd Hajb AmsuZ lEbaKsigi kNstitCyusN kaIb yaroI haIn lePlib partini>

INdiya haIbsi yuniti IN daIvrsitid Hajb lEbaKni>

Adug mnipur Asisu mini INdiya AmguMbni haISi>

sekCyulrijMbu Hajb, kNstitCyusNbu IkaISuMnrib lEbaaK Asid laIniZ licTt micx miSaI naIb, waN nesN, waN leZgCwej, waN rilijNgi AaIdiAoloji Asidi yab zMloI>

koZgCres partidi laIniZ SudiZmKpu IkaISuMnb UTli>

bi je pidi laIniZ SudiZmKpu muTHTnb hoTnri>

msidi sekCyulrijMgi mayoKt lEb partini haISi>

hNdKt sna konuZgi kMpCleKst mitEsiZgi AoIb snamhi laIniZ cTcb AmaIb-AmaIbi kyad miAoI Srn HAoI UsiTtn zaZ-sKSibsiZ Adu mnipur lEzaK Asin kri AeKsN lOSCrbge Amdi mSoIgi mHKt kes lOSTlbCra hxSi>

snamhi laIniZ Asibu muTHTlg AtoPp laIniZ Am pusiLlKkni haIbsidi koZgCres partin yab zMloI>

kNstitCyusNgi mayoKtni Adug msidi sekCyulrijMgi wahNHoK nTte, kMmCyunelijMgi wahNHoKni haISi>

mEhOroLdgi lErKlb tozaN tozaNb laIniZ myaM Asi lEbaKsigi kNstitCyusNd pirib fNdameNteL raITsiZgi mnuZd fCridM Aof rilijM haIbsisu yUribni>

Adubu zsidi mdugi rilijN Amdi fCridM Adu kdaId cTSCre haIb wahxsu hxldun sna konuZ mnuZgi mtaZd HorKlib HOAoZ Asi lErib laI AhuMgi SuvM - yuMjaU laIreMbi, guru noZsab Amdi IbuDO paSxbgi mfMsiZ Asid HugaIrg krMn mnipur lEzaKn cxsiLluribno haISi>

lEbaK haIbsi sCteTki AoIro nTtCrg seNtrgi AoIro, mSoIgi seLn laIsx sab, crc, mNdir Amdi msjiT sab yade>

mrMdi INdiyagi demokCresi Asi sekCyulrijM AoIdun lEribni>

msin mrM AoIdun lEzaKn AkKnb laIniZ AmgidmKt seL pib yade haISi>

chi lisiZ 2/3 heLlb AESoIgi SuvM Adubu muTHTlg kna knaguMb snamhi laIniZg mri suZlE lEndb Am nMfud HMjiNgni, pulis HajiNgni Amdi maIcO cxb HiZgni haIn tari>

krigidmK maIcO cxb HiZgdOribno>

zraZ numidaZ faUbdi cxb yaI haIn taI haIb wafM HMldun peles kMpaUNd mnuZd divelPmeNT myaM Am tOri>

mSoIsiZ Adu krMb pCrojeKTki mSad tOrib divelPmeNTki HbKsiZno haIb wahxsu hxSi>

mrM Adun AarT AeNd kLcr dipartmeNTnra, mnipur lEzaKnra nTtCrg INdiya lEzaKki krMb pCrojeKTki kri krMb besist tOribno hxSi>

AmroMd, maleMdgi mitEgi SoZguL muTHTnb siNbignu haIn waZSE HMbaLSoZd hed Aofis AoIrib mitE mruP (mitE lEpaK) ki sekCretri jenreL AzoMca seraM gojeNdCro mitEgi ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, mitEn hiNdu laIniZ cTtCrizE yeLhOzEdgi lErKlb AmaIb-AmaIbi loIsx (mru loIsx) hOjiKki loNd pNdiT loIsx haIn liZdun lErib Amdi lEbaK niZHOgi Arub HOrM HOda kyad IraT HOrM tOdun Amdi HOnidun laKlib laIniZHO noZsabgi SuvM, Ima yuMjaU laIreMbi SuvM Amdi IbuDO paSxbgi SuvM muTHTtun hiNdu laIniZgi kaZ ciZbgi kaZgi kaZSoZgi HMfM AoIgni haIdun seMgT sagTlib Asi mnipur lEzaKn AHub mtMd miTyeZ cxbidun SudKt lePhNbiyu, maleMdgi mitEgi SoZguL muTHTnb siNbignu Amdi mitE mrKt man hiNduni, man mitEni haIn tozaN tozaNn UhNnb, yeZHihNnbgi porMyaTpignu>

mEriKpidgi mEjaUbi AoLlKtCrizE mitEsiZgi nuZgi waSLloN Sxn lEzaKn HbK paISTpirKtCrbdi mitE mruPn tumiNn SK lEHoKloI Amdi mitEbu nuZsijb lEHoL kyag SuTsMnrg AkNb SoZjx kya cxsiNbd mitE mruPn AcOb HOdaZ yagni haIn fZdorKli>

AmroMd, hyiZ SoZbaL UfoZ yuMfMd lErib laIniZHO snamhi teMpL bordki meMbr sekCretri ceroL Amn hOSib cEcT 19/7/2019dgi cTcT 21/7/2019 faUb lEbaK miyaMgi AoIb mifM fMdun snamhi laIniZgi cTn-pHaP Am puHoKmiNnSCre Adubu mifMdud yanSib wafM kya Adud heNjiNSib Amdi waThOb kya yaUb HeZnbd nTtn wazuloNsu yaUrMdCre>

mrM Asin waTlMlib, heLlMlib kya Adu SNn nEnrg AmuK hNn seMdoK seMjiN tOnbgidmK laIniZHO snamhi teMbL bordn lEbaK miyaMd AmuK hNn SNnb MHO tare haIn lOrg laKlib cEcT 29dgin cEcT 31/10/2021 d laIniZ snamhi laIsxd SNnnbgi mifM paZHoKlgni haIri>

mifM Asid lEbaKki ASx AhE, lNnaI Amdi luP puMnmKn sruK yabinbgidmK miZ, lEfM AmsuZ foN nMbrsiZ pisiNbirKU haIri>


MAYEK NEWS - 27, OCT 2021