TODAY -

SazeMbM AcO haTpd ceNnbsiZgi ImuZgi miAoIsiZ cxjfM pib yaroI haIdun reLli cTSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 1 2019 : zsi numidaZ puZ 7.30 roM tarKpdgi hOrdun bisnupur distCriKki kuMbi pulis sCtesNgi mnuZ cNb kuMbi setupur myaI lEkaIgi miyaMn lEkaIsidgi SazeMbM AcObu haTSib HOdoKt ceNnb miAoIsiZgi ImuZgi miAoIsiZ lEkaI Asid cxjhNb yaroI haIbgi dimaNd reLli cTSCre haIri>

lEkaIsigi nupisiZn nMn sruK yadun cTSib reLli Asid caUraKn miAoI 100 roM sruK yaSi>

Adug lEkaI Asigi AkoIbd numidaZgi puZ 9 heLlKp faUbd cTSibni haIri>

reLli Asid sruK yaSib lESidCrb ke AEc AcOgi mciN-mnaU HoKp miAoI Amn foZdorKSibd, numiT Srnigi mmaZdgi HOdoK Asid ceNnbdgi pulisn farg jeLd HMlKlib miAoI mzagi ImuZsiZ mSoIsiZ mSoIgi yuMsiZ mE HadoKSCrb IxSoL Asid cxlKtun lErni haIb wahOdgi zsi numidaZ lEkaIgi miyaMn reLli Asi cTSibni haIri>

miyaMn reLli Asi cTtCrizEgi mmaZdsu miAoIsiZ Adubu cxjfM pirMbni haIb lEkaI Asigi miAoI Srd mSoIbu cxjfM pidnb haISi haIri>

pNb yabdi, SazeMbM AcO (42) ApoKp ke AEc niZHOreMb AogsT 6 ki AyuK puZ 11.30 roM tarKpd caKSuMd caK carizEd fadun puHoKlg msagi HoZgaLmKtd mzK kKtun haTSibni>

HOdoKsigi mtaZd kuMbi pulis sCtesNn INdiyagi penaL kodki seKsN-302/120-bi/34 AaI pi sigi mSad kes Aef AaI nMbr-12 (8) 2019 rejistr tOrg lOSTSibni>

kes Asig mri lEnn HOdoKsid ceNnrib noZmaIHeM surjiT (35), mhaKki ApoKp ciZSu (71), myaMb InaUbi mEtE (42), ApoKpi mma snahNbi (68) AmsuZ surjiT msagi loInbi ciZSEzaNbi (35) fadun hOjiK faUbd judisL kstdid HMlKlibni>


MAYEK NEWS - 02, DEC 2019