TODAY -

huIyeN laNpaU pbCliK AopiniyN miyaMn kri haIri, kri paMli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 7 2019 :
Aar Ae mEnM,
yaIripoK tulihL


mnipurgi yeLhOmi IciL InaUsiZn AhiZ nuZHiL naIdn SoZjx kya cxsiNdun meNpeKki lMjiZ mSad norH IsTt si Ae bi cTnb yaroI haIn laUri>

Adubu kCloj Am haPlg si Ae bi Asi cTnhLlKlbdi SoZjx cxsiNbgi wahNHoK lEhLlroI>

mnipur kNnnbgidmK hoTnrib meNpeKki HOmisiZ fajiNb haIbsi si Ae bi cTnrgni haIbg cP maNnre>

Adubu mSoI fajiNSCrbsu mSoIguMb kya-kya Am HoKlKloI haIniZzaI lEte>

puyaM bla lEm,
siSoZ bjar


fCreMwarK AegCrimeNT AmsuZ si Ae bigi IhOn lEt-laIrb ImuZsiZd caUn cEHeZ pi>

lLloN ItiK tOribsiZn bNd Amdi jenreL sCtCraIKki mruMd poTki mmL ka heNn heNgThLli>

nuZtigi cxdb yadCrb poTlMsiZgi mmL heNgTlKp Asi lEzaKn yeZsiNhNniZI>

loInn hOjiK mnipurd HoKlib tozaN tozaNb waHoK kyasiZgi mnuZd yaMn mruAoIrib fCreMwaK AegCrimeNT, si Ae bi Amdi bordr IsusiZnciZb pCrobCleM AoIribsiZ Asi AHubd solusN purKnb siNbiyu>

AsiguMb pCrobCleM kya Asin mnipur caUSTpgi HaK tuZloMd hLhLli>

saISoM robikaNt,
clO kEheL


mnipurd hOrib IhOsiZ Asi miAoI SrSKi nTte, mnipuri puMnmKkini>

mrMdM nuZsib haIbsi ciNd SKt nuZsibn yaroI>

mrM Adun fCreMwarK AegCrimeNT Amdi si Ae bigi mtaZd hOrib IhO Asid puMnmKn AcOb HOdaZ lOhNniZI>

kriguMb mnipurgi ApuNb sKtM kaISCrbdi mdud AoIrKkdb fivM Adu yaMn kiniZzaIgi msK AoIgni>

mnipurgi AoIrKlib fivM Asid miyaM huPn hoTnhOdCrbdi tuZd niZzMdb kya laKp yaI>

mrM Adun mnipuri SudiZmK Amdi mnipur lEzaK paIrib luciZbsiZn AceTp fireP lObidun miyaMgi Amdi mnipurgi tuZgi yaIfnb INdiya gvrNmeNTt AkNb pCresr pib tzaIfde>


MAYEK NEWS - 08, DEC 2019