TODAY -

loZmaI kEHeLd loKdaUN HMSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 08 2021 : hOjiK heNgTlKlib kovid-19 pojitiv AoIbgi msiZ Asi yeZldun loZmaI kEHeL bord AmsuZ AeL bi waI si Anin zsi ApuNb ImrjeNsi mitiZ Am paZHoKtun lOSib warePki mtuZINn loZmaI kEHeLgi jCyurisdiKsNd SudKtgi numiT mzanigi toteL loKdaUNgi AHiZb HMSCre>

ceyrmeN gaIluZ gaZmEn HorKp ceroL Amgi mtuZINn AHiZb Asid lEzaKki AofisLsiZ, medikeL, IleKtCrisiti, gCyes, farmasi, watr spClaI, fayr srvis Amdi midiyadi koMHoKkni haIri>


MAYEK NEWS - 09, MAY 2021