TODAY -

jeLdgi yu ti pi 9 INtriM beL piSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 08 2021 : suprBiM korT Aof INdiyan 'Aarnes kumar vrses stBeT Aof bihar' gi mtaZd piSib ruliZgi mtuZINn hOjiK lEbaK Asigi kovid-19 peNdmiKki mayoKnrib sekeNd wev AsigidmK yeZldun suPntgi chi 7 faUbdxgi fadoK pib yab jeLd HMlKlib ANdr trBaIyeL prBijnr (yu ti pi) siZ HadoKnb SxhLlKSibgi mtuZINn mnipurgi AoInsu SabEsoId lErib mnipur seNtrBeL jeL, sjiwadgi AsiguMb mSLgi yu ti pi 9 INtriM beLd HadoKSrBe>

yu ti pisiZ Asi suprBiM korTn pirKSib direKsN Adugi mtuZINn mnipur stBeT ligeL srvises AoHoriti (msLsa)gi mkoK HoZb HOpubsiZ yaUn mri lEnb toP AofisLsiZ sruK yadun seMSib haI pwar kMmitin reKmeNd tOrKpgi mtuZINn INtriM beL piSibni>

yu ti pisiZ Asigi mHKt tozaN tozaNb pulis stBesNsiZn carj tOdun lOSTp kessiZgi mtaZd mri lEnrib cif judisL mejistrBeT Amdi judisN mejistrBeT frsT klBasiZgi maIkEdgi INtriM beLsiZ grBaNT tOrb mtuZd mdugidmK pib boNdsiZ frnis tOrg HadoKSibni>

INtriM beLd HadoKSrBb yu ti pi puMnmK hOjiK stBeT Asin mayoKnrib peNdmiK AsigidmK yeZdun IMpaj tOrib krfiyu Amdi kNteNmeNT joNnciZbgi AHiZbsiZ lEbdgi magi magi mri lEnb pulis stBesNgi prsneLsiZn myuM-myuMd HiNSibni>

miAoI 9 Asigi mnuZd IkoN koNb yu ti pi Adun zsi pulis partin myuMd HiNSibni haIri>

INtriM beL pidrBb miAoIsiZ Adug mHKt kes lOSTSib pulis stBesNsiZn curacaNdpur, poroMpaT, kKciZ, paTsoI, liloZ, yaIripoK Amdi siZhaT pulis stBesNsiZni>

mSoI 9 Asi sePteMbr 11, 2021dgi hOrKlg cTlib kuMja 2021gi febrBuwari 1 faUbgi mnuZd judisL kstdid rimaNd tOdun HMlSibni haIri>


MAYEK NEWS - 09, JUN 2021