TODAY -

votr laNn haPciNbsiZ HigTsi, mnipur muTSigdbdgi kNnb puMnmKn HOdaZ lOmiNnsi < jykisN
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 9 2019 : si Ae bigi mayot politikeL partisiZ Amdi puMnmK AmTt cP can HeZnhOrsi, votr laNn haPciNbsiZ HidoKmiNnrsi haIn AeM AeL Ae SumuKcM jykisNn zsi paUmisiZg Unbd foZdoKSCre>

SoyaHoZd lEb msagi yuMd zsi paUmisiZg Unbd AeM AeL Ae SumuKcM jykisNn haISi, si Ae bi cTnhNgni haIn seNtrd lErib bi je pigi luciZb kyan laUHoKp lESCre>

si Ae bi laKp tarbdi lMdMsigi msiZ yaMjdCrb yeLhOmisiZgi fivM soKlgni>

yeLhOmisiZ muTSigdbgdgi kNnb AESoI puMnmKn politikeL parti SeNnb lEtn AmTt AoIn hoenmiNnb tzaIfde>

si Ae bigi mayoKt AESoI puMnmKn AmTt AoIn lePlsi>

votr laNn cNsiNbgi HbK cTHbsiZ HigTmiNnsi>

AeM AeL Ae 60 d HOdaZ siNndun magi magi Ae sid mitoP kya yaMn lEb Amdi laNn votr cNb kya lEbge haIbdu yeZsiNhNsi>

laNn votr cNsiLlMb AofiseLsiZ AeKsN lOsi>

mitoPsiZ AaIdeNtifaId tOmiNnsi>

lEzaK paIribsiZnsu yeZsiNbiyu>

mitoPsiZ SNdoKmiNnsi>

votr laNn cNsiNbd ceNnb politisiyaN AeKsN lO haIn laUHoKpyu>

HaZmEbNd Ae sigi AoIndi mhaKn voTki yeZlg AraNb vor haPpi haIbgi SudM-caZdM pib zMlbdi politiKstgi HadoKke>

mnipur pipLs biL AeseNT pirKkni haIb Hajde>

hOjiK si Ae bi cTngni haIb wafM seNtrgi luciZb kyansu foZdoKp lEribni>

si Ae bi cTndCrizEgi mmaZd msigi mayoKt cP can lePtun AESoI SudiZmKn AmTt AoIn hoTnmiNnbgi tzaIfdb laKle>

AaGar kard IsCyu tObgi wafM Asisu yaMn kuPn yeZsiNniZzaI AoI>

AaGar kard paIrg votr cNbgi fivM heKt laKlbdi Arub fivM AoIgni>

msisu mri lEnb AofiseLsiZn yaMn kuPn yeZsiNbgi tzaIfdb lEri>

krMb mAoZd votr cNgdge haIbsigi cTn-kaZloN lEribni>

poLliZgi mnuZ cNn lEtb mi votr cNb yade haIb wafM lEribni>

AmroMd, bebisna misigi mtaZd hOjiK kri fivM lEribge haIbsi hxniZzaI AoI>

lEzaKn krMb HbK HOraZ lOSTlibge>

sCkuL Amgi miZd sCkuL Ani kaZloN kaIn claI haIbgi mrLd sCteNdrd robarH sCkuLgi pCriNsipaL yaUn miAoI kya farbsu sCkuL Asi hOjiK sikCyuriti zaKlg lEri>

farib miAoIsiZ Asin hospitaLd lE>

mSoI mmaZd hospitalaIj tOSib rekord lEbCraZ>

krMb AnabgidmK hospitaLd lEribno haIbdu SxhNbiyu haInsu mhaKn mSa taSi>


MAYEK NEWS - 10, OCT 2019