TODAY -

mitoP-miyaNca votr lisTt haPciNb yaroI< je si AaI AeL pi Aes
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 11 2021 : mitoP-miyaNca votr lisTt haPciNb yaroI haIn joINT kMmiti AoN INnr laIN prmiT sistM (je si AaI AeL pi Aes) ki maIkEdgi foZdorKli>

je si AaI AeL pi Aeski ko-kNvenr luwaZca ciZSEn HadorKp ceroL Amn haI, laKkdOrib miSL mya nKsiLlKp Asid IrMdM kxlEpaK mnipurgi mruAoIb Ae si Srd INnr laIN prmiTki cTn-kaZloN HAoIdn mitoP miyaNca kya votr lisTt votr msiZ yaMnb keNdideTsiZn hoTnE haIbsi mmaZHKt HoKSib HOdoKsiZn leZdCrb SudMni>

hOjiKsu laKkdOrib mnipur jenreL AeseMbCli IleKsNgidmK fi taSTnrib HOrMsiZgi mnuZd mitoP-miyaNcasiZbu IleKtoreL roLd haPciNb haIbsi mrEbaK mrMdMgi yeLhO furuP kNniZdb, SurKki In laI sab, mrEbaK mrMdM yoNHoKp, msagid kaNnb Hib miAoIsiZni>

msi AESoI miyaMn miT-na siZn yeZsiNb mHO taI>

ceroL Asin mSa tan haI, INdiyN kNstitCyusNn yabgi SNdun keNdideTsiZn miyaN mcasiZ votr lisTt haPniZb haPciNb yaroI>

kriguMb haPciLlb haPlib miAoI Adun Af-fTt puMnmKki teKcaK pugdbni>

mdud je si AaI AeL pi Aesn tumiNn yeZdun lEroI>

HaZmEbNd bi je pi mNdLgi HaZgaL bjar ward nMbr 5d Aofis Am haZdoKp numiTt parti Asigi mihuT Amn, mmaZgi koZgCres lEzaKki mtMd sosiAo Iknmi kasT seNsst lOHoKSib votrsiZ AmuK nOn bi je pi lEzaKn haPciNgni haIribsi lEbaK miyaMn Amdi lEzaK Asin kuPHn yeZsiNb cxI>

mmaZgi lEzaKki mtMd jirigi keNdideT mtMdugi ministr faUb AoIrMb Amn mhaKki votr msiZ yaMnb miyaN mca myaM Am SuNda lEtahNdun votr lisTt cNsiLlMbdgi zsi kri AoIri>

mitoP-miyaNsiZn yaNsiNdun lErb HaZmEbNd, UripoK, waZSE, sgoLbNdnciZb Ae sisiZ IleKsN nKsiLlKlbnina yaMn kuPn yeZsiNnb je si AaI AeL pi Aesn hoTnribsid IrMdMgi IrEcasiZn mteZ paZbiyu>

AmroMd, mnipur pulis Amdi Aarmin yaMn AelarT AoIdun mCyaNmar mca Sr Asab AaDar kard paIdun curacaNdpur distCriKTt cxsiNdun SuNda lEtan lEnb laKpd lePtn fagTlb Asimdi yaMn fb SoZHaZni>

ciZgi lMddi ciZmi IciL-InaUsiZn miyaN-mitoP cxsiLlKpd fCri Hare, knansu yeZsiNdCre>

miyaN mca yaUdCrbdi hiZb zMloIdbguM SLli>

msi Afb SK AoIroI Sxbiyu>

mitoP-miyaNca yaNsiNdun lErib Ae sisiZgi bi AeL Ao Sr msagi AoIjb SrgidmK tugi SNdn hOjiKSKki SLlg mitoP-miyaNca votr lisTt haPciNbgi hEnbi lE>

msid Ae sidgi mireP msan yaMn caUn kNSTtun sporT tOI>

haIrib HOdOsiZ Asi lEkaI, kClb, mEra paIbi Amdi AorgnaIjesNsiZnsu AkNb miTyeZ cxdun HiZbiyu>

je si AaI AeL pi Aesn cxsiNjribsid miyaMn mteZ paZbiyu haInsu foZdorKli>


MAYEK NEWS - 12, OCT 2021