TODAY -

AHObsiZgi numiT < hOSib chigi mtO hNdKti tOhNniZde haInrKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AogsT 12 2019 : mnipurgi niZtMb zaKnbgi laNfMd HwaIn poNHa piSCrb AHObsiZgi mfMd hyeZ mnipur lEzaKki luciZbsiZ, tozaN-tozaNb lNnaI luPsiZ, mhEroIsiZ, mpaN lMd coIn SuNdaSCrb mnipurisiZn IkaI SuMnb UTpgi HOrMsiZ paZHoKngdOri>

AHObsiZbu puKceL seZn IkaI SuMnb UTp paMb miAoI Srn paUce Asid haISi, hOSib kuMja 2018 gi AogsT 13 d paZHoKSib AHObsiZgi numiT HOrMg mri lEnn lEzaKki luciZbsiZn sahid minrd hEkT-lEkT tMnSi>

Adubu luciZbsiZn lE kTnbgidmK sahid minr mSoZ yOn cxsiNfMd karpeT nTtCrg AzOb fi Adu HuZn HarMb HeZnSide>

siLli laZlibsiZd ceKsiNdbgi mmi taSi>

hOSib chigi mtO hNdKti tOhNniZde>

sCteT Asigi SCwaIdgi caUb HOrM Am paZHoKpd vi AaI pisiZn SoZn cTkdOrib mfMd fi mtT nTtCrg karpeT mtT Harg AyaMb sruKn haZhLlMSib Adu fjb waTli>

hyeZ paZHoKkdOrib AHObsiZgi numiTk mri lEnn luciZbsiZn shid minrd hEkT-lEkT tMb laKp mtMddi siLli-laZlibsiZn hOSib chigi mtO Asi HoKtnb niZHin yeZsiNhNniZI>

AHObsiZgi numiT HOrMd miyaMn nuZzaItb faUngdb mAoZd siLli-laZlibsiZn tOhNniZde>

HOrM Asi miyaMn peNngdb mAoZd siNb laZbn AHObsiZd IkaI SuMnb UTp HoKkni>

mipuM SudiZmKnsu hEkT-lEkT tMbgi HOrM Asid sruK yahNniZI haInsu miAoI Sr Asin mSa tan foZdorKli>

AmroMd, AHObsiZgi numiTn laKpd kxla geTki AkoIbd zsi numidaZdgi hOn miyaMgi puKniZ hugdb mAoZd mcu-mcugi laIT HaNb hOSCre>


MAYEK NEWS - 13, AUG 2019