TODAY -

AHObsiZgi HOna liZjeL zsigi miroLn niZsiZb tzaIfde< AokCrM Ibobi
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AogsT 13 2019 : AHOb Ipa-IpusiZgi HOna liZjeL zsigi miroLn niZsiZb tzaIfde haIn mnipurgi cif ministr AoIrMb AeM AeL Ae, AokCrM Ibobin zsi koZgCres vbN, IMfaLd paZHoKSib AHObsiZgi numiT HOrMd foZdoKSCre>

mnipur pCrdes koZgCres kMmitin siNdun paZHoKSib HOrM Adugi hOrKpd haNngi cif ministr Ao Ibobi Amdi AeM pi si sigi pCrsideNT gaISazMn luciZdun bir tikeNdCrjiT, HaZgaL jenreLAmdi AHObsiZgi mfMd lE-su kTSi>

HOrMdud wa zaZldun cif ministr AoIrMb Ao Ibibon haISi, mrEbaK niZb AHOb tikeNdCrjiT Amdi HaZgaL jenreL fEdabuZd faZsi tOdun haTSibni>

bCritisn AHObsiZbu miyaM mmaZd faZsi tOrg haTSi>

bCritiski mHKt laN hOI haIb mraL sijiNdun AHObsiZbu haTSi>

mpaZgL kLlb bCritissiZg AESoIgi AHOb Ipa-IpusiZg lMba tOndun laNHeZnSi>

AHObsiZgi liZjeL Adu IkaI SuMnE>

AHOb Ipa-IpusiZbu zsigi miroLn kaUfM HoKte>

tuZgi miroLnsu niZsiZdun lEhOnb hoTnb taI haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud wa zaZldun AeM pi si sigi pCrsideNT gaISazMn haISi, AHObsiZbu niZsiZdun koZgCresn HOrM Asi paZHoKpni>

AHOb Ipa-IpusiZbu IkaI SuMnb Amdi niZsiZb haIbsi yaMn mruAoIb Amni>

Ipa-IpusiZgi tuZINdun AESoIn SuNnaIsigidmK Afb purKnb hoTnb cxI haInsu mhaKn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 14, AUG 2019