TODAY -

tmeZloZ AmsuZ senapti di AeL Aes AesiZn AoNlaIN AewyBernes prBogrBaMsiZ paZHoKSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 20 2021 : tmeZloZ AmsuZ senapti distrBiKTsiZgi distrBiKT ligeL srvises AoHoriti (di AeL Aes Ae) siZn siNdun tozaN-tozaNb topiKsiZd AoNlaIN ligeL AewyBersnes kM INtreKsN prBogrBaMsiZ paZHoKSrBe>

di AeL Aes Ae tmeZloZn siNdun paZHoKSib prBogrBaM Adugi topiKn 'roL Aof pi AeL vi, lokL klBbs IN AaIdeNtifayiZ di poteNsiAeL drBg yujrs, petrN AemoZ di kokL yuH AeNd stBePs for prBijN Aof rihebilitesN' haIbsini>

prBogrBaM Asid judisL AofisrsiZ, pera ligeL voluNtriyrsiZ, pulis prsneLsiZ AmsuZ tmeZloZgi lokL klBbsiZn sruK yaSi>

zsigi prBogrBaM Adugi AhOb distrBiKT AeNd sesNs jj, IMfaL wesTsu AoIrib distrBiKT Asigi di AeL Aes Aegi cyBermeNT AribM guneswBrn prBogrBaM Asid sruK yaSibsiZbu traMn AoKSi AmsuZ zsigi topiK Asigi mrMd paZHoKlib prBogrBaM Asigi nuZgi AoIb waroL fozdoKSi>

mhaKn foZdoKSibsiZgi mnuZd drBg yujrsiZ AmsuZ drBg AefiKkrsiZ SeNnbsiZ SNdoKpgi mru AoIbsiZgi mtaZd pulisn ASNnb HodaZ lOgdbni haISi>

prBogrBaM Asid kMmyBuniti neTwrK for AeMpwarmeNT (koN), mnipurgi prBsideNT nlinikaNt raj kumarn risors prsN AoIn swa zaZSi>

mhaKn foZdoKSibd mnipurd drBgsiZ fxlib Asigi mpuZ AoIb mrM AhuM SaIdoKtun pNSi>

AhaNbd mnipurd drBgsiZ fxbgi mrMsiZgi mnuZd Amn goLdN trBaIAeZgLgi lEbaKsiZgi mnuZd Am AoIrib mwBaNmarg yuMHxnrbudgini>

Anisub mrMn farmasiyutikeL kMpenisiZni Adug AhuMsub mrMn popi plaBNTtesNgi kLcr Asinni haISi>

loInn risors prsNn drBg yujrsiZbu krBiminelaIj tObgi mhuTt AtoPp peseNTsiZguMn mSoId pifM HoKp trBiTmeNT pibigdbni>

hOjiK mnipud ministrBin seL Hadb tozaN tozaN rihebilitesN seNtr 21 lEre>

Adubu seNtrsiZ Asigi mnuZd Am faUb tmeZloZ distrBiKTki AoIn lEtbsi laIbK Hibni haISi>

mhaKn hOjiK drBgsiZ Asi yaMn laIn AmsuZ AhoZb mmLd fxb Asinsu drBg yujusiZgi msiZ heNgThNbgi mcaZ Am AoIhLli>

AoIrKlib fivM Asin rihebilitesN seNtrsiZgi msiZ heNgThNbgi tzaIfdb lE haIrdun drBg sijiNnb miAoIsiZgi msiZ nehgTlKpdgi lNnaI AoIn claIb rihebilitesN seNtrsiZgi msiZ yaMSTlKlib Asisu cP cab ruLs AmsuZ regyBulesNgi seMdun monitr tObgi tzaIfdb lEre haIri>

prBogrBaM Asigi sruK Am AoIn paZHoKSib topiK Asig mri lEnn disksN Award pera lige voluNtiyrsiZgi maIkEdgi tozaN tozaNb wafMsiZ fozdoKnrKSi>

wafMsiZ Adugi mnuZd tmeZloZ AmsuZ none distrBiKTt drBg yujrsiZgidmK cP can layeZ cHb yab seNtrsiZ lEtbgi wafM yaUSi>

mrM Asin zsgi prBogrBaM Asid sruK yaSibsiZn tmeZloZ AmsuZ none distrBiKTtsu ministrBin seL Hadb rihebilitesN seNtrsiZ haZdoKpgi mHO tare haISi>

HOrM Asid sruK yaSib tmeZloZgi di Ae Aes Aegi sekrBetrisu AoIrib distrBiKT Asigi cif judisL mejistrBeT ke nirojiTn pi AeL vi AmsuZ lokL klBbsiZn drBg yujusiZgi mtaZd seNsitaIj tObgi HOdaZ lObgi mru AoIb pNSibg loInn HbK Asibu paZHoKlbdi drBg yujrsiZbu msK SxdoKpg loInn mSoIg pifM HoKp trBiTmeNT pib zMgni haISi>

AmroMd, mnipur stBeT ligeL srvises AoHoriti (msLsa) gi miTyeZ mSad distrBiKT ligeL srvises AoHoriti (di AeL Aes Ae), senaptin siNdun noZmgi aoIb AoNlaIN AewyBernes kM INtreKsN prBogrBaM Amsu paZHoKSrBe>

prBogrBaM Asid di AeL Aes AeL senaptigi ligeL litresi klBbsiZgi meMbrsiZ, pi AeL visiZ AmsuZ peneL loyurisn surK yaSi>

prBogrBaM Asid 'cif ministrs kovid-19 AefeKted laflihud sporT skBiM Amsuz cif ministrgi AzaZgi teZbaZ (baL seba) skBiM' haIb topiK Asigi mtaZd sosL weLfyBer diparTmeNTki prBograBM Aofisr mala lisMn risors prsN AoIdun wa zaZSi>

mhaKn foZdoKSibsiZgi mnuZd haIrib skBiMsiZ Asigi mtaZd mca SaIn waSL tahNSibg loInn skBiMsiZ Asid sruK yanbgidmK Ilijibiliti krBaIteriya, mHO tab dokyBumeNTsiZ AmsuZ skBiM Asigi forM pisiNbgi AroIb numiTnciZbgi mtaZdsu sruK yaSibsiZgi mfMd foZdoKSi>

prBogrBaM Asigi sruK Am AoIn msid sruK yaSibsiZggi mrKt INtreKsN prBogrBaM Amsu paZHoKSi>

zsigi prBogrBaM Asid senapti di AeL Aes Aegi cyBermeNsu AoIrib distrBiKT Asigi sesNs jj samoM IPjeN, di AeL Aes Ae Asigi sekrBetri Ae trunakumari, maUgi judisL mejistrBeT frsT klBas ke Aes AEc mheta, di AeL Aes Ae, senapitigi frBNT Aofiski ritenr loyr Aes merisena, peneL loyrsiZ, pera lige vluNtiyrsiZ Amsuz senaptigi lige litresi klBbsiZgi meMbrsiZn surK yaSi>


MAYEK NEWS - 21, JUL 2021