TODAY -

wagi poTlMsiZ puHoKlib AmucOgi puKniZ HOgTpib mHO tari
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 20 2019 :
bijy laIsCrMlMdMsigi yuMHoZ SudiZd sijiNnb yab mAoZd wan sab tozaN-tozaNb mSLgi poTlMsiZ puHoKtun seNmiTloN fgThNnb hoTnbd HOdaZ lOrib pazMbM AmucO mnipur lEzaKn Amdi mipuM SudiZmKn puKniZ HOgTpib mHO tari>

mmaZzEdgi hOn zsi faUb miyaMn paMn sijiNnrib Amdi yuM Am liZbd tzaIfdn mHO tab poTlM kya seM-sarib siNmisiZn SCwaIdgi SudoZcadb mayoKnrib Asi bNd, bCloked tOrKpdni>

msan msabu HbK pijrib siNmisiZn seL-HuMgi mHO tarKp mtMd beZK nTtCrg lEzaKn AzMb HaKt mpuZ fab mteZ pibirgdi mSoIn puHoKlib poTlMsiZ Asi heNn puHoKp zMbt nTtn laIriK-laIsu hErb nha kya puHoKpt mteZ AoIgni>

paTsoI parT-HCrigi mpad nesneL haIwe-37ki lMbi nakNd wagi poTlMsiZ sabgi HbK paZHoKlib yureMbM AwaZ lEkaIdgi pazMbM AmucOg paUce Asig ASNnn Unb Amd mhaKn haISi, mhaK kuMja 2002gi jnCyuwari Had AhaNb AoIn kEsaMHoZ toP lErKtgi maIsnaM bogeNdCrogi kEsaMHoZ nMbuL tureL mpaNd haZb wagi poTlMsiZ sab mfMd tCreniZ tOb hOrKSi>

mtMdud wagi koT, fKloZ, wagi yeNgoN Amdi kErak sab tMlKSi>

Adubu laIbK Hibdi kuMja 2014 gi nbeMbr Ha mtuZdgidi nMbuL tureN riteNniZ waL cNb Amdi myaI lMbi paKHorKpd HbK surMlib mfM Adu yaUSidbgi HbK toKtun lESi>

mtMdud ApoKpisu lESidbn ImuZ-mnuZ punnb seL-HuMgi Awab mayuoKnSi>

mhaKn mSa tan haISi, ImuZ-mnuZ punnb hoTnbd tzaIfdb fivM laKpdgi kuMja 2014gi diseMbr Had AEhaKki lEjb lupa 35 SK puHoKlg paTsoI parT-HCrigi mpad nesneL haIwe nMbr 37ki lMbi nakNd lEb lM mceT Amd paSN SLlg wagi poTlMsiZ seM sabgi HbK sub AmuK hOrKSi>

wan sab koT (kE), fKloZ, yeNgoN Amdi kEraKnciZb sadun miyaMd fxhNb hOSi>

wagi koT Adu AhaNb sab mtMddi fO SaInnb koNjiL paLlMde>

Adubu miyaMn koTtgi fO SaIbd nuZzaInb wagi koT Adud yoTki koNjiL Am paNdun AhaNb AoIb mhaKki yuMd sijiNnb hOSi>

mdugi mtuZd miyaMnsu paMnrKpdgi hOjiKti fOboT 20 dgi fOboT 80 faUbgi caZd cNb wan sab koTsiZ sadun miyaMd fxhLli>

mobi wan koT sab Asi yaMn ceKsiNn sab yaI>

loInn suMnsu cagNde>

fiT mza roM waZb loInn fiT 6/7 loM saZb fOboT 20 loM cNb, fO SaInb yoTki koNjiL yaUb koT Am sarg yoNb mtMd lupa 2,800 roM siTli>

wagi kot mnuZd sNHi lEzoI tErg lEmaIdgi fiT 1/1.5 waZn lEniN kadb mfMd HMlbdi koT Adud haPp fO AmTt maZbsu lEte, fOjuM INbgi caZsu yaMn hNHE>

msid nTtn fiT 4 waZb fiT 10 saZb wagi fKloZ Am sarg yoNbd lupa 360dgin 540 faUb siTli>

Adug mHK-mSa yaUb wan sab yeNgoN mca Amdi AcOb sarg yoNb mtMd lupa 600 dgin 2000 faUb siTli>

Adug wagi kEraKn saZb-teNbgi mtuZ INn lupa 520 dgin 800 faUb yoLli>

mhaKn mSa tan foZdorKpd, koT sab Asi AraIb HbKti nTte>

koT Adugi waZbgi caZ Asi fiT 5dgi heNn waZlbdi miyamn sijiNnb nuZzaIte>

AmroMd koT Asi cTnbigi mtuZ INn magi fibaN cNb mtMd cx tadbsu yade>

msi mEtEgi cTnbi mtuZ INn tObni>

hOjiK faUbd koT 400gi mHKt saSCre>

Adug SCwaIdgi heNn cTpn fxloZ sarg yoNbni>

faIreN Amdi lMtagi mtMd koT Asi yaMn siTli>

wagi poTlMsiZ Asi miAoI Anig puNn seM-samiNnri>

Adubu dimaNd yaMn lErgni mitCri Sr neKlg subsu yaUI>

wagi poTlMsiZ sanbgidmK ro-metriyeL AoIrib tozan-tozaNb mSLgi wasiZ none distCriKki mnuZ cNb tupuL, AwaZSuL Amdi tmeZloZ distCriKki mnuZ cNb SoZsaZdgi lOI>

mfM Asidgi purKlb mtuZ mObi wa Amd lupa 40d yoLli>

Adug Sawa Amd lupa 150 d yoLli>

warKsed Asid wagi poTlMsiZ seM sabgi HbK paZHoKpd cxb mSL SudiZmKki seNfMsiZ SaIdoKSCrg Ha Amd lupa 30,000 roMdi fxhOI>

mdun ImuZ-mnuZ Amdi AzaZsiZgi laIriK-laIsu tMbd mteZ AoInri>

hOjiK faUbgi AoIn mniur lEzaKtgi nTtCrg beZKsiZdgi sbsidi yaUb loN AmTt fxb nTtCrg lOb lEtCri>

loN Adu lOnbgidmK ceNbinb Amdi taNnbibnsu lEte>

mnipur lEzaKn sbsidi yaUb loN AmTtx pibirgdi warKsed Asi Sr caUHoKhNbg loInn maNdP sabgi srvissu piniZI>

loInn HbK fxdCrib nha kyabu tCreniZ pidun msan msabu HbK pijnnb HOraZsu paISTniZI>

koT, yeNgoN, fKloZ Amdi kEraKnciZb sabgi leMhOb wa mkKsiZ Adusu maZhNde>

mdun DuK sabisiZd piHoKI Adug wa mkumsiZ Adun kxhLlg mE HaI>

mhaKn sarib koTsiZ Asi ciZd lEb tCraIbeL IciL-InaUsiZ, tMpaKt lEb muslim IciL-InaUsiZ yaUn sCteT Asigi distCriK SudiZmKt lErib miAoI kyan lEnSCre>

koTsiZ Adu sijiNnbd nuZzaI haInsu miyaMn ApeNb foZdoKpirKI haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>

pazMbM AmucO IMfaL wesT distCriKki mnuZ cNb yureMbM AwaZ lEkaidgi lESidCrb pazMbM IbocO Amdi pazMbM AoZbi sam Anigi mca mapNgi mnuZd mrisubni>

mhaK pazMbM AoZbi maDbig yuMbaNmiNndun hOjiK mcanupa Ani AmsuZ mcanupi Am lEre>

wagi poTlMsiZ Asi paMbisiZ Amdi sab tMniZbsiZn mhaKki mobaIL nMbr 8258992921 d paU faUbirKp yagni haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 21, OCT 2019