TODAY -

'krBiminelaIjesN Aof drBg yujrs'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 21 2021 : ceNdeL distrBiKTki distrBiKT ligeL srvises AoHOriti (di AeL Aes Ae)n siNdun ceNdeL AmsuZ teZnOpL distrBiKTsiZgi AoNlaIN ligeL AewyBernes prBogrBaM/wevinr Am paZHoKSrBe>

prBogrBaM Asi 'krBiminelaIjesN Aof drBg yujrs< Ae HrBeT tu heLH AeNd sosL divelPmeNT' haIb topiKt paZHoKSibni>

prBograBM Asid judisL AofisrsiZ, pera ligeL voluNtiyrsiZ, peneL loyrsiZ, AeN ji AosiZ AmsuZ kMmyBuniti Amdi crc lidrsiZn sruK yaSi>

prBograBM Asigi hOrKpd di AeL Aes Ae caNdeLgi sekrBetri lMSolaL kiPgeNn sruK yarSib miyaM AmsuZ prBograBM Asigi spBikrsiZbu traMn AoKSi>

prBogrBaM Asigi mpuZ AoIb sruKt di AeL Aes Ae caNdeLgi cyBermeNsu AoIrib distrBiKT AeN sesNs jj, ImfaL wesT AribM guneswBrn prBogrBaM Asigi nuZgi AoIb waroL HMSi>

mhaKn fozdoKSibd, zsigi topiK Asi caNdeL Amsuz teZnOpL distrBiKTki AoIn mru AoIb IsyBu Amni haIbg loInn drBg yujrsiZ AmsuZ drBg trBafiKkrsiZgi mrKt tozaNn SNdoKpgi mru AoIbsiZgi mtaZd fozdoKSi>

prBograBM Asigi resors prsN AoIn kMmyBuniti neTwrK for AeMpwarmeNT (koN), mnipurgi prBsideNT nlinikaNt rajkumarn risors prsN AoIdun wa zaZSi>

mhaKn foZdoKSibsiZgi mnuZd drBg yujrsiZbu krBimineL kereKtristiK AoIn lObgi mhuTt heNn minuZsi lEb miTyeZ Amd lOnbgi wafM fozdoKSi>

loInn INjeKTtiZ drBg yujrsiZgi hKcaZgi fivMgi mtaZdsu sugaIn pNSi>

topiK Asig mri lEnn judeserigi maIkEdgisu drBg yujrsiZ Amsuz drBg AefiKkrsiZgi msK tozaN tozaNn SxdoKpgi tzaIfdb lE haISi>

mhaKn mSa tan foZdoKSibd drBg sijiNnb miAoIsiZgi msiZ yaMSTlKpdgi stBeT Asid mayoKnhLlib prBoblBeM AsmuZ lokL AeriyasiZd drBg menyBufeKcriZ tOrKpgi mtaZdsu fozdoKSi>

risors prsNn topiK Asigi mrMd wa zaZlb mtuZd paZHoKSib disksN Awardsu zsigi prBograBM Asid surK yaSib miAoisiZgi maIkEdgi mri lEnb wafM kya puSTnrKSi>

wafMsiZ Adugi mnuZd stBeT AmsuZ msigi distrBiKTsiZ rihebilitesN seNtrsiZgi msiZ waTpgi mtaZsu yaUSi>

loInn nesnL ligeL srvises AoHoriti (naLsa) gi skBiM mSad kMmiti Am seMbgi tzaIfdb AmsuZ IsyBu Asigi mtaZd caNdeLgi di AeL Aes Aeg koNbgi mrKt heNn fba mri HMbgi mtaZdsu SNnSi>

zsigi prBograBM Adu loIsiNlKpd peneL AedvokeT ke kofMn sruK yaSibsiZbu HagT wahE foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 22, JUL 2021