TODAY -

surjkumar kaPtun haTpd lOtunSibni haIb molikuLgi mcanupi pulisn fare
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2020 : Ha Asigi 21gi AyuK puZ 9.30 roM tarKpd msagi sumaZmKtd nozmEn kaPtun haTSib ciZzamHK zakkCrab lErKtgi gurumyuM surjkumargi HOdoKki mtaZd pulisn lOSTp kesk mri lEnn lESidCrbbu lEkaIsimKtdgi gurumyuM bircNdCr Aeliys molikuL (72), ApoKp lESidCrb ji IbopisKn haTpd lOtunSibni haIb mhaKki mcanupi pulist cxjrKpdgi farg pulis kstdid rimaNd lOHSCre>

pulisn farb ji molikuLgi mcanupi Adugi mmiZ gita prs (47), mpuroIb myaZlMbM kisorcaNd kOI>

hOjiK ciZzamHKt zakCrab lErKt lEb mpaMd mpag loInn lEbni haIri>

mhaKpu zsi pulisn dCyuti mejistCreT Amgi mmaZd zsidgi hOrdun Ha Asigi 27 faUbgi numiT 5nigi pulis kstdi rimaNd pCreyr tOrdu puHorKSi>

AduM AoInmK dCyuti mejistCreTn miAoI Asibu Ha Asigi 25 faUbgi AoIn numiT huMnigi pulis kstdid rimaNd tOSi>

farb miAoI Asibu pulisn dCyuti mejistCreTki mmaZd puHorKtun tOrKSib rimaNd pCreyrn haIbd HOdoKsigi meIN AekCyuj AoIrib ji bircNdCr Aeliys molikuLgi yuM wiTnessiZgi mmaZd Hi-huMbgi HbKsiZ cTHSi>

Adubu mhaK msagi yuMsid lErMSide haIri>

AduM AoInmK mhaKki yuMdgi dokCyumeNT Sr sij tOSi haIri>

AduM AoInmK zraZ nuZHiL puZ 4.30 roM tarKpd meIN AekCyuj Asig yuM AmTtd lEmiNnb mcanupi ji gita prs siZjmE pulis sCtesNd sreNdr tOrSi haIri>

msidgi mhaK wumeN pulis Aofisr AmsuZ kNsCtebLsiZgi mmaZd kes Asig mri lEnn formeLli AeresT tOSi haIri>

pulisn mzoNd cTHSib pCriliminri INtrogesNd ji surjkumarbu koLd bCldt niZHijn pClaN tOrg haTpd mhaKsu lOtunb yaUI haIbgi carjd mhaK msan yajSi haIri>

loInn meIN AekCyujn HOdoKsi cTHSibd lOtunSib ImuZ Asigi miAoIsu mhaK SKtni haInsu pulisn mSoIgi rimaNd pCreyr Asid foZdoKSi>

Adubu meIN AekCyujsigi loTfMgi mtaZd hxbddi mhaKn pulist ko-AopresN pidbg loInn INvestigesNdsu pide haIri>

mrM Asin HOdoK Asigi cP cab mrM AmsuZ meIN AekCyujgi loTfM SxdoKnbgidmK mhaKpu pCropr INtrogesN cTHbgi tzaIfdb lEre haIri>

pNb yabdi, HOdoKsigi mtaZd lESidCrb ji surjkumargi ApoKp ji gope (76)n numiTtugi AyuK puZ 11.30 roM tarKpd riporT tOrbdgi siZjmE pulis sCtesNn kes Am rejistr tOdun lOSTSi>

kes Asigi Aef AaI Aar nMbr-133(11) 2020ni>kes Asi INdiyN penaL kodki seKsN-307/447/302/120-bi AmsuZ AarMs AeKTki seKsN-25(1-bi)gi mSad lOSTpni>

Adug noZmEn paLlb mtuZ raj medisiti hospitaLd laIkNnb puSTpd kNb zMdn ji surjkumar lESidbni>


MAYEK NEWS - 24, NOV 2020