TODAY -

Ae di si biL, 2021 cTnb yaroI< Ao jy
'ANkNstitCyusneL AmsuZ ANAofisL AoIb dokCyumeNTni'

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2021 : hOjiK miyaMn haInrib 'di mnipur (hiL Aeriyaj) Aotonoms distCriKT kaUNsiLs biL, 2021 Asi AN-kNstitCyusneL Amdi ANAofisL AoIb dokCyumeNT Amdi ANAofisL AoIb dokCyumeNT Amni haIn lEzaKsigi lo ministr AoIrMbd nTtn hOjiK koZgCreski luciZb Amsu AoIrib siniyr politisiyN Ao jyn foZdoKSCre>

zsi kKwad lEb mhaKki yuMd paZHoKSib paUgi mifM Amd mSa tardun mhaKn haI, AEhaKn Ae di si biL, 2021 ANkNstitCyusneL Amdi ANAofisL AoIb dokCyumeNT Amni haIribsigi mrM kya Am lE>

mrMsiZ Adudi hiL Aeriyaj kMmiti (AEc Ae si), mnipur lejisletiv AeseMbClin kNstitCyusNgi AartikL 321-sigi mSad INdiyagi pCrsideNTn HoKp Aordr 'di mnipur lejisletiv AeseMbCli (hiL Aeriyaj kMmiti) Aordr 1972' Asigi pera/seKsN 4 (2) Amdi (3) mSad Aordr sigi sedCyuL metrsiZg mri lEnb wafMsiZ SNn-nEndun rijolCyusN lOb zMbgi pawr lE>

mdu nTtn hiL Aeriyaj kMmitin biL Am seMlg dCrafT tOdun puHoKnbgi pawr AmTt lEte>

loInn kNstitCyusNgi AartikL 208gi mSad seMb 'ri ruLs Aof pCrosidCyur AeNd kNdKT Aof bijines IN mnipur lejisletiv AeseMbCli'gi ruLsiZgi mtuZINn haUsn hiL Aeriyaj kMmitid rifr tOrKtb biL AmTt AeseMbCli sekCretrin gvrNmeNT Aof mnipurd forward tObgi pawr AmTt pide>

haIbdi hiL Aeriyaj kMmitin dCrafT tOb biL AmTt AeseMbCli sekCretrin gvrNmeNT Aof mnipurd forward tOb yade>

kNstitCyusNgi AartikL 166ki mSad seMlib ruLs Aof bijineski ruLs 39gi mtuZINn sCteT Asigi sCtets, AeKT, regCyulesN Amdi sCtecutori ruLs, Aordrs AeNd notifikesNsnciZbsiZ kNstCrK tObd AedministCretiv diparTmeNTsiZn lo diparTmeNTt kNsL tOgdbni>

msigi ruL 42gi mtuZINn lejislesN Am seMnb InisiAeT tOb AmsuZ puHoKpgi mtaZd cif ministrd sbmiT tObsi lo diparTmeNTg kNsL tOdCrbdi sbmiT tOroIdbni>

Adug ruLs 43gi mtuZINn lejislesN Adu kNsolideted fNddgi AeKspeNdicr tOb mHO tarbdi faInaNs diparTmeNTk kNsL tOrg faInaNsiAeL memoreNdM Am HoKlg/seMlg kebineT kaUNsiLd sbmiT tOgdbni>

loInn ruL 45gi mtuZINn lo diparTmeNTn biL Adugi teNtetiv dCrafT Am pCripeyr tOrg kNsrN AoIb diparTmeNT Adud IhaN haNn Hagdbni>

mrM puMnmKsiZ Asin taKli mdudi biLni haIrib AsiguMlb ruLsiZ Asig toteLli kNtCradiKtri AoIrb Amdi lon yadCrb ANkNstitCyusneL AoIb Amdi ANAofisL AoIb dokCyuemNT Amni>

AsiguMb ANkNstitCyusneL AoIb dCrafT biLgi dokCyumeNT Ambu hOjiKI faUb cif ministrn haIbdi gvrNmeNT Aof mnipurgi maIkEdgi ANAofisL AoIb dokCyumeNTni haIn logi mtuZINn laUHoKtn lErib Asi lobu SoZgaUnbni>

mrM Adun msigi mtaZd lEzaKn niZHin lEbaK miyaM Sxn laUHoKkdbi>

AEhaKn HMjrib wafMsiZ Asi HoIdoK heNdoKn AESoIn knaguMb Amd baIys lEbgi wafM nTte>

gvrNmeNTn kNstitCyusNgi pCrovijNsiZ zaKtun hiL Aeriyaj kMmitigi INtresTt hiL Aeriyagi miyaMgi yaIfnb biL Am puHoKtun lo Am seMbibd AESoIn krisu yeTnniZzaI AoIde haInsu mhaKn paUgi mifM Adud mSa tan foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 24, NOV 2021