TODAY -

kLcreL heritejdgi mnipurbu maleMgi miyaMn msK SxI
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 24 2021 : daNs AmsuZ mCyujiK haIbsi hKcaZgi leZ-AoTp AmsuZ mAoZ mtOgi AarT nTtCrg pCrKtis Amni haIrdun lEbaK Asigi paK caUrb heritejgi msKpu mCyujiK AmsuZ daNs dCramagi paMbEn yoKSTtun AmsuZ caUSThNnb hoTnbd kuMja 1954d liZSTSib sxgiT natK Aekademi, nCyu deLligi jwahrlaL nehru mnipur daNs Aekademi (je AeN AeM di Ae)n AhaNb mpaZ yuniT Amni haIb Sxbd gvrnr la gnesNn nuZzaIb foZdoKSCre>

zsi puwarig sagoNnrKlib bisCnupur distCriKTki mnuZ cNb nMboLgi maIbM loTp ciZd lEb INdiya pic memoriAeLd numiT huMni cTHgdb festibeL Aof mnpuri daNs AeNd mCyujiK hOdoKldun wafMsiZ Asi gvrnr la gnesNn foZdoKSibni>

festibeL Asibu jpanij war memoriAeLgi seZlb mfM Am AoIrib maIbM loTp ciZd siNdun paZHoKpgidmKsu gvrnrn je AeN AeM daNs Aekademibu HagTp foZdoKSi>

mnipurbu lEbaK Asi SKtd nTtn maleMgi miyaMn sCteT Asigi lEriK lEraK HNn lErib kLcreL heritejgidmK msK SxI haInsu foZdoKSi>

jgoIsiZ Asi AyaMbn dibosneL AoIb jgoIsiZni haIrdun lEbaK Asid mnipurgi AartisTsiZn jgoI mSL lisiZ 1gi mHKt UTSCre AmsuZ tozaN tozaNb mpaNgi lEbaKsiZdgi faUb sKSxbib AmsuZ tObimL UTp fxSCre haIri>

AsiguMb mSLgi festibeL Am paZHoKp Asin mnipurgi jgoI AmsuZ mCyujiKpu msK Sxb heNgThLlgni AmsuZ festibeL Asigi mnuZd sKnaIrb AojasiZgi mrKt Amg Amggi waSLloNsiZ hodoKndun lEbaK Asigi AmsuZ mnipurgi kLcreL AeKtivitisiZ caUSTpd mteZ AoIrgni haISi>

HOrM Asid sruK yaSib haNngi AedCyukesN ministr da. ti AEc raDesCyaMn lEbaK Aisgi yaMlb miyaM AmsuZ AzKp kLcr lEjE>

Ajadi ka AmCriT mhoTsb Asi INdiya lEzaKn hOdorKpni AmsuZ msigi pNHuZsiZ maI paKn fxb zMli haISi>

sxsCkCriT loL tMbgi kaNnb pLldun AeM AeL Aen noZcuPloMgi lEbaKsiZn haIrib loL Asi tMb hOre>

loL Asid maleM Asibu lEzaKnb AartifisiAeL INtilijeNs fxb zMmi haISi>

AESoIn AarT AmsuZ kLcrgi SuTHaZd AESoIgi sivilaIjesN paKHoK caUHoKhNnb hoTnri haIb wafMsu foZdoKSi>

je AeN mnipur daNs Aekademigi haNngi direKtr AmsuZ nesnL Aewardi diliP myeZbMn Aekademi Asin tozaN tozaNb pCrogCraMsiZ siNbgi mtaZd pLldun puwarig sagoNnrKlib mfM Asid UTkdOrib mha DumeN Asi Aekademi Asin lOSTlKp AcOb HOraZni haISi>

mha DumeN Asi AkKnb niZHOsiZ AmsuZ ministrsiZ SKtn mSoIgi konuZ Amdi lEfMsiZd siNdun paZHoKpni>

msid puZ yEb 14 AmsuZ nt sxkirtN sKp pala 64 yaUgi AmsuZ puZ 24 cuPn HOrM Asi paZHoKkdbni haISi>

zsi festibeL Asigi AhOb numiTt Aekademi Asigi AojasiZ AmsuZ mhEroIsiZgi nupa pala AmsuZ mharaski kaZbun nt sxkirtN UTSi>

hyeZ Anisub AmsuZ AhuMsub numiTt DumeN puZ gCruPn AsTkaL sEsK UTkni haIri>

hOdoKpgi HOrMd Aekademi Asigi direKtr pi bilas, daNs AmsuZ mCyujiKki lMd sKnaIrb miAoIsiZ Amdi Aekademigi mhEroI Amdi sCtafsiZn sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 25, NOV 2021