TODAY -

hoTnb kNbn ApaMb fxnbgi paMbEni< bisCwjiT
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 26 2021 HbK kNn su-noMbn AESoIgi pNHuZsiZ fxnbgi AmTt zaIrb paMbEni haIn warKs, Aar di AeNd pi Aar, AaI pi Aar, Ae Aar AmsuZ tCred, kMmrs Amdi INdstCrij ministr HozaM bisCwjiTn foZdoKSCre>

wafM Asi zsi ministrn kaMjoZ distCriKTki zaruZfuZ vilejd formeL fxKsN Am paZHoKlb mtuZd cadoZ nCyu saIT, muIrE, mayofuZ AmsuZ zaruZfuZ vilejgi nharoLsiZg paZHoKSib INtreKsN pCrogCraM Amd foZdoKSibni>

pCrogCraM Adud SuLsiZ Asigi nharoLsiZgi maIkEdgi laIriK-laIsu hErbsiZn HbK fxdb, rijN Asid lErib turijMgi poteNsiAeL, saNn-SoTnbgi fesilitisiZ waTpnciZbgi mtaZd wafM kya ministrgi mfMd foZdoKcri>

AduM AoInmK mSoIgi maIkEdgi ministrg hKHeZnn wari-wataI sanb fxbgidmKtdi nuZzaIb foZdoKSi>

nharoLsiZ Adud ministrn mSoIgi puKniZ HOgTldun AoNtCrpCrnrsiZ AoIrKnb hoTngdbni haIbg loInn hOjiK lErib AeNtrpCraIssiZgi HbK HOAoZsiZdsu ApeNb foZdoKSi>

AoNtCrpCrnr AoIbn ImuZ Amgi seNmiTloN fgThNbd nTtn HbK fxhNb AmsuZ SuNnaI Asid HbK fxhNnbgi mcaK Am AoIhLli haISi>

ministrn heNdluM AmsuZ heNdikCrafTki mtaZd pLldun haIrib siNfM Asigi SudoZcab fxgdb nharoLsiZn msigi tCreniZ mpuZ fan loIsiNb tzaIfde haISi>

lEzaKki maIkEdgisu fisabi puMnmK AmsuZ heNdluM AmsuZ heNdikCrafTki AartisaNsiZbu puKniZ HOgTtun laKli haIrdun heNdluM AmsuZ heNdikCrafT seKtrd tozaN tozaNb SudoZcabsiZ AmsuZ seLgi teZbaZsiZ piri haISi>

hOjiKti heNdluM AmsuZ heNdikCrafTki AoIndi knaguMb Amn msid cxlib ro metriAeLsiZ Adu Atab mmLd mSoI mSoIgi yuMsiZd fxb zMlgni haISi>

heNdluM AmsuZ heNdikCrafT SKt nTnt mnipur fud INdstCrij korporesN limitednsu msigi poTHoK puHoKlib miAoIsiZd mSoIgi poTHoKsiZ yoNnb mfM pib zMlgni haISi>

saNn-SoTnb haIbsi AESoIgi Id yaUrKlb mcT Amni haIrdun AESoIn msibu heNn caUSTnb hoTngdbni>

AESoIn hKcaZ kNn lErbdi AESoIgi puKniZ waSLsu mpaZgL kNSThNgni>

AedCyukesNn SuNnaIgi yaZleN sruni haIrdun hOjiKti saNn-SoTnb Asisu AedCyukesNgi sruK Am AoIrKle haISi>

ministrn mSa tan nharoLsiZ Adubu 'vokeL for lokL' haIbsid puKniZ HOgTldun AESoIn mpaNdgi poTlMsiZ yaMn lEribmSE AESoIgi seNfMsiZ heNn cadiZ tOgni>

mrM Asin AESoIn AESoIgi poTHoKsiZbu mpaNd HadoKnb hoTnbn AESoIgi seNmiTloN fgThNb zMgni haISi>

zaruZfuZ vilejd UreP UyuZ tMbgi HOrM Adug mri lEnn miyaMn paK sNn kovid veKsiN kaPHoKnbsu ministrgi maIkEdgi lokL lidrsiZgi SuTHaZd ApiL tOSi>


MAYEK NEWS - 27, OCT 2021