TODAY -

ministCriAeL tiMn tuZjoIgi cyeTnrib mfM yeZsiNSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 1 2019 : mnipur AmsuZnagaleNd taInrib senapti distCriKTki mnuZ cNb tuZjoI vilejgi maI ciZgi cyeTnrib mfM zsi mnipur lEzaKki ministCriAeL tiM Amn hKHeZnn cTtun yeZsiNSCre>

pi AEc I di, pCriNtiZ AeNd sCtesnrigi ministr losi diSon luciZdun tuZjoIgi cyeTnrib mfM yeZsiNSib Adud si Ae Aef AeNd pi di AmsuZ revinCyu ministr kraM sCyaM Amdi tCraIbeL AefCyers AeNd hiLski ministr kaIsi, mnipur puliski Ae di ji pi (AoPs) AeL kaIluN, senaptigi di si somorjiT slaM yaUn mnipur lEzaKki AofisL kyasu sruK yaSi>

mtM kyagi mmaZdgi senapti distCriKTki tuZjoI vilej AmsuZ nagaleNdgi feK distCriKTki mnuZ cNb SeshakenO vilejgi mrKt lMgi cyeTnb Asi lErKSibni>

yeZsiN SoZcT Adud sruK yaSib ministrsiZd tuZjoI vilejgi SuNjasiZn cyeTnrib tuZjoIgi mfM Asid nagaleNdgihorNbiL festiveL paZHoKnb HOraZ tOrMmi Amdi tuZjoI vilejgi SuNjasiZn mfM Adud yuZSib nuZbi Amsu nagaleNdgi miAoIsiZn HugaIrMle haIn paUdMSi>

tuZd ministCriAeL tiM Adun cyeTnrib mfM Adud cxsiNdun nagaleNd gvrNmeNTki AofisLsiZg Undun wari sanbg loInn cyeTnrib Asigi mtaZd yasiNnb purKtun Ix-tPp fivM Am purKnnb wafMsu HMlKSi>

yeZsiN SoZcT Adug mri lEnn ministr losi diSon foZdoKSibd, mnipur lEzaKn senapti distCriKTki mnuZ cNb tuZjoI vilejgi SuNjasiZn HeZnrib SudoZcadbsiZ Asi koKhNnb kri tOb yabge haIbdu yeZsiLlgni>

loInn yuMloNnrib sCteT Anigi mrMKt tuZ koIn Ix-tPp purKnbgidmK lOSTp yab HbKsiZsu lOSTkni haIn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 02, DEC 2019