TODAY -

huIyeN laNpaU pbCliK AopiniyN miyaMn kri haIri, kri paMli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 2 2019 :
bi si SumN,
myaZ laZjiZ tmaZ


lEbaKki AsuK lurb mtM Asid szaI festibeL tOribsi keleNdrgi cTnbi AoIrMbdi yaI>

Adubu AESoIgi maZd tarib caUrb laNfaM Asibudi mnipur lEzaKn SxbidbguM tObsi laIbK Hibni>

zsi faUbd lEbaK Asigi pCraIM ministrd wa AmTt zaZdb Asi kriguMb wafM Srdi fuMdun lEre taKpni>

fCreMwrK AegCrimeNT Amdi si Ae bigi mtaZd lESaI tahNdbn mriZ-mraZb Amdi AduMmK lEri>

AaI AeL pi cTndb lMdM Asid si Ae bin soKhLloI haIrib Asi krMn Hajgni>

mnipur lEzaKki luciZbsiZnsu nupa HoKn wa zaZbiyu>

cOkCri koNdun lEbignu>

puSCrMbM bisCwrjiT,
maloM tulihL


INdiya lEzaKn mnipurgi puwari Sxde haIbsidi tseZn mSoIn tOHorKlib HbKsiZn taKlbni>

mrM Adun mnipur lEzaKn INdiya gvrNmeNTki nirg cabgi hEnbi HadoKtun AESoIgi puwaribu myeK seZn SxhNdun mSoIn heNn tOfM HoKp HbKsiZ tOhNnb hoTnbn cuMgni>

AESoI mnipurisiZ knano, krMn hOrKSibno Amdi mnipurisiZn INdiyagidmK kri HOdaZ lOri Sxlb mtMdt si Ae bi AmsuZ naga pis toKki mtaZd HoIdoKn waniZzaI AoIrroI haIb wafM HMjniZI>

teKcM teKcaMb,
toP sifaI


naga pis toKki waroIsiN purKp mtMd mnipugi ApuNb sKtM kaIb yaroI haIbsi mnipurisiZgi AceTp fireP Amni>

kriguMb ApuNb sKtM kaIhLlKlbdi Ipa-IpusiZn zaKcrMb zMSE noZmgi myeK seZ heNgTlKli>

mnipurgi yeLhOmisiZ zaKHoKcnb lo AmTt lEtbn yaMn kinizaI AoIri>

seNtr Amdi mnipurd bi je pigi gvrNmeNT AoIbnin mnipur lEzaKn biL Asi pas tOdnb haIbd krisu kaIdbCr SLli>

mrM Adun lEzaKn cP cab HOdaZ lOhNniZI>


MAYEK NEWS - 03, DEC 2019