TODAY -

seNtrBeL AegrBikLcreL yunivrsitigi kMmyBuniti AeMpwarmeNT prBograBM paZHoKSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 09 2021 : seNtrBeL AegrBikLcrel yunivrsiti (si Ae yu), IMfaLgi norH IsT hiL stBeT treTt lErib kNstityBuAeNT kolej puMnmKki kMmyBuniti AeMpwarmeNT prBograBM Am teKnoloji prBdKki SuHaZd paZHoKSrBe>

zsi vurcyBuAeL modt paZHoKSib prBogrBaM Asid cif ministr AeN bireN, ArunacL prBdeski cif ministr pema SNdu, meGalyagi tura kNstityBuAensigi AeM pi AgH sxm, mnipurgi INnr parliyameNtri kNstityBuAeNsigi AeM pi da. Aar ke rNjN, AaUtrgi AeM pi lorho foje, trBipuragi AedyBukesN ministr rtNlaL naH, mijoraMgi vetirinri AmsuZAenimeL hjbeNdrBi ministr Aof stBeT da. ke bEchuwa, si Ae yu IMfaLgi da. AnupM misrBan mHxsiTn cif gesT, gesT Aof AonrsiZ AmsuZ prBsideNTsiZ AoISi>

HOrM Adud cif gesT AoIn sruK yaSib cif ministr AEN bireNn si Ae yu IMfaLgi vaIs caNseLlr da. AnupM misrBagi lMjiZ mSad paISTlKlib AnOb HbKsiZbu HagTp foZdoKSi>

mhaKki maIkEdgi mnipurgi lOmisiZgidmK teKnoloji caUSThNgdbni haISi>

HOrM Asid sruK yaSib ArunacL prBadeski cif ministr pema SNdugi maIkEdgisu lEbaK Asigi AwaZ noZpoKki ciZgi rijN Asid AegrBikLcr SuMmaZ caUsiNhNnbgidmK AorganiK farmiZ AmsuZ kMmyBuniti partisipesN tObgi tzaIfdb lE haISi>

si Ae yugi vaIs caNseLlr da. AnupM mistrBan zsigi prBogrBaM Asigi wahOdoK foZdoKlsun norH IsT hiK rijNgi SuZgxgi laIriK-laIsu hErb nharoLsiZgidmK krBoP drBaivrsifikesN, INtigrBeted farmiZ sistM AmsuZ ANtrBprBenyBursiPki tzaIfdb lE haISi>

zsigi HOrM Adud tozaN-tozaNb lOmi 200n hKHeZnn sruK yaSi>

Adug norH IsTki stBeT 7ki distrBiKT 81gi mnuZdgi lOmi 10,257n vrcyBuAeL modt sruK yaSi>

zsigi HOrM Asig mri lEnn norH IstrN stBeT treTki lOmi 5,222d INpyBuTsiZ yeNHoKSibg loInn lOmisiZ Asigi mnuZdgi lOmi 3,021di ke vi kesiZ yaUn msK SxdoKlb lokesN 12gi lOmi 3,021ni haIri>

zsigi HOrM Adu gvrNmeNT Aof INdiyan pib kovid-19 gi Aes Ao pi AmsuZ mHO tab gaIdlaINsiZ zaKn paZHoKSibni haIri>

AmroMd, si Ae yugi direKtoreT Aof AeKteNsN AedyBukesN, lMfeLpaT (IMfaL) gi miTyeZ mSad HObaLdsu krBisi bigyBaN keNdrBn tMfa tO, cujaK, nuZ hwaI Amdi spBrBeyrnciZb teKnolojikeL INpyBuTsiZ HObaL Amdi kKciZ distrBiKTki SNgTlb lOmi 125d pinbgidmK lOmisiZ Amdi farmrs klBbki miAoIsiZd SuTsiNnSi>

lEzaKki kovid-19gi Aes Ao pi zaKn ke vi ke HObaLgi kMplBeKt paZHoKSib mru-mraZsiZ yeNHoKpgi HOrM Asid ke vi ke Asigi seniyr saINtisT AmsuZ hed da. jesmarani sraZHeM, Aes AeM Aes AegrBonomi sruK yaSi>

loInn kovid-19 peNdmiKki warb tmM Asid ke vi ke siNbidun mru-mraZsiZ mtM can fxhNbib Amdi mdudgi puHoKp poTlMsiZbusu yoNnb siNbgi haIbib AsigidmKsu ke vi ke Amdi si Ae yubu waI meGa kOb lOmi Amn HagTp foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 10, JUN 2021