TODAY -

tmeZloZd Amur faLkoN AmuKksu HuZlre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 11 2021 : SCwaIdgi laPn paIrKp maIgCretri UceKsiZgi mnuZd Am AoIrib Amur faLkoNsiZn mnipurd heK heK paIrKSibdugi mSa cTHrKp AoIn UceK mSL Asi tmeZloZ distCriKTt kuMsi chigi AoInsu paIrKle haIn tmeZloZgi SuNjasiZn foZdorKli>

tmeZloZ distCriKTki puciZ vilejgi ceyrmeN raMkonaZ gaZmEn foZdorKSibd, Amur faLkoNsiZ Asi zraZdgi hOn mhaKki distCriKTt paIrKSibni>

loInn kuMsi chigi AoIndi UceKsiZ Asi mmaZgi chig yeZnrubd Sr zNSTn paIrKle>

AduM AoInmK numidaZ cuPpsi mSoI kdaId yareKpno haIbdumKti Sxb zMdCri haISi>

UceK mSL Asi kaleN Hagi mtMd rusiyagi Sa noZpoK Hxb sruK AmsuZ caInagi AwaZ noZcuP Hxb sruKt mSoIgi mruM koKfMsiZ AoIdun laKpni>

Amur faLkoNsiZ Asin chisigi AoIn tmeZloZ yOsiLlKpd distCriKT Asigi divijneL foresT Aofisr (di Aef Ao) ke AEc hiTlrnsu zsi UceKsiZ Asi Atiyad paIbgi foto AmsuZ vidiAosiZ waTsAeP gCruP Amd APlod tOrKSibni>

pNb yabdi, UceKsiZ Asi mhOsadgi AoKtobr Had nagaleNd AmsuZ mnipurd kilomitr lisiZ 20 heNb mfMdgi paIrKsibni>

Adug mHxgi Hadn mSoIn suZleP lePtn AfCrika tMn paISCrg mfM Adud niZHM Hagi mtM leLlugdOribni>

tmeZloZgi SuNjasiZn 'ASuwaIpuIna' haIn nuZsin miZHoNjb Amur faLkoNsiZ Asigi mrKtgi cCyuloN, puciZ, Irx, braK AmsuZ faloZ haIb miZHoNsiZ pirb UceK AhuMSK hOSib kuMja 2019d rediAo teg tOSibgi HOdoK lESibni>

loInn tmeZloZgi mtM Adugi depCyuti kMmisCnrn Amur faLkoNsiZ fab, haTp AmsuZ yoNbd AHiZb HMSibni>


MAYEK NEWS - 12, OCT 2021