TODAY -

norH IsT foK mCyujiK ruT festiveL paZHoKlgni
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 12 hero faUndesN, ArT AeNd kLcr diparTmeNT AmsuZ mijima midiya gCruPk SuTsMndun Ha Asigi 26tgi norH IsT foK mCyujiK ruTki festiveL je AeN AeM daNs Aekademid paZHoKlgni haIn laUHoKSCre>

dipartmeNT Aof AarT AeNd kLcrgi AoditoriyMd paUmisiZg Unbd AarT AeNd kLcrgi direKtr AribM sibdas srMmn foZdoKSibd, paZHoKkdOrib festiveL Asi mCyaNmar yaUn kLcreL heritejgi AoIbsiZsu SxmiNnbgi SudoZcab Amsu AoIre>

AESoIgi lEjrib foK mCyujiKsiZ Amdi AwaZ noZpoK lMdgi lEribsigi mHKt yuMloNnrib mCyaNmarg nuZsinb mruP-mpaZgi AoIb kyad mri nKsiNnb Amsu AoIrgni HajE haISi>

paUmisiZg Unbd sruK yaSib mijima midiya gCruPki Aeditr IN cif AeNd menejiZ direKtr so mayiNTn haISi, INdiyagi geT we laKpg loInn mCyaNmarnsu yuMloNnrib mnipurg mciN-mnaU AoIb Amdi fCreNdsiP rilesNgi AoIbd hoTndun laKli>

paZHoKkdOrib foK mCyujiK Asig mCyaNmargisu sruK yannb seM-sab loIre>

mnipurgi kLcreL heritejgi AoIb kya Asig mCyaNmargi lEjrib kyag kLcreL AeKsceNj tOb Amsuni>

msid INdiyagi lErib AwaZ noZpoK lMdM Asid mCyaNmarsu yaUjb, tiNjb Amni>

mruAoIn paZHoKlib Asisu AESoI AESoIgi AoIn lEjrKlb foK mCyujiKsiZ UTtun foZdoKnb Asin mpuZ AoIbni haISi>

hero faUNdesNgi AeM di HoKcoM heron haISi, AwaZ noZpoKki lmdMgi AoIbd mCyaNmar yaUn paZHoKkdb Asid mCyaNmargi AoIb lEjbsiZgi fiLMsu yaUn UTkni>

je AeN AeM daNs Aekademin mSoIgi hoL Asi paZbibni>

turijM diparTmeNTn turijMgi lErib gesT haUssiZ Asisu puHoKkni>

AzM-AzMb mteZ paZndun paZHoKkdb AeN I foLK mCyujiK ruTki festiveLni haISi>

paUmisiZg Unb Adud taZSuLgi foLK IsEgi sEsKp guru riyubeN msaZbasu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 13, JUN 2019