TODAY -

bebisna misigi je Ae sigi fajiNSibsiZ HadoKtCrbdi INdipeNdeNs de sruK yaroI < joIkisN
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AogsT 12 2019 : bebisna misigi je Ae sigi miAoI fajiNSibsiZ HadorKtCrbdi INdipeNdeNs degi HOrM sruK yaroI>

miyaMn wadun lErg HOrM Asi yaUbgi wahNHoK lEte haIn AeM AeL Ae SumuKcM joIkisNn paUmisiZg Unbd foZdoKSCre>

SoyaHoZd lEb kMmCyuniti hoLd zsi paUmisiZg Unbd SumuKcM joIkisNn haISi, bebisna misigi Acumb lxla-lxjiL puHoKU haIn laUjrib je Ae sigi miAoIsiZ fajiNSib haIbsi yaMn nuZzaItb Amni>

SoZjxg mri lEnn fajiNSibsiZ HadorKtCrbdi INdipeNdeNs degi nuZzaIbgi HOrMd sruk yabgi wahNHoK lEroI>

bebisna misig mri lEnn bNd kOSib mtMd miyaMn mputozaN tozaNb politikeL parti kyansu bebisna misi yaniZdb wafM kya foZdoKp lESCre>

bebisna misig mri lEnn nupisiZn SoZjx cxsiNb mtMd nupa pulisn nupigi mSuTt soKp nuZzaIte>

nupi pulis sijiNndCrib krigino? nupi pulis myaM Amsu lEribni nupin SoZjx cxsiNb mtMd nupa pulis HajiNdun SoZjx cxsiLlib nupigi mSuT-msa soKp Asi nuZzaIte>

nupi AoIbisiZbu IkaI SuMnE haIrg AsiguMb HOAoZ cTHrib krigino>

AcuMb paMb miAoIsiZn SoZjx cxsiNbd tiyar gCyasnciZb kaPtun kihN SxhNbgi HbK cTHb yaniZde haInsu mhaKn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 13, AUG 2019