TODAY -

poIrEheNb mireP AoIrgni laUHoKSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 12 2021 : kuMja 2022gi AzNb sruKt paZHoKkdOrib 12sub mnipur lejisletiv AeseMblBigi miSLd lMlaI Ae sid moZjM poIrEheNb mireP AoIrgni haIn zsi laUHoKSrBe>

lMlaI Ae sigi luciZbsiZ Amdi tozaN tozaNb poLliZ stBesNdgi laKp mihuTsiZn sruK yadun zsi yOrbuZd lEb IbuDO ciZSE niZHOgi sxleNd paZHoKSib HOrM Amd moZjM poIrEheNb mireP AoIrgni haIn laUHoKSibni>

HOrM Adug mri lEnn moZjM poIrEheNbn haISi, lMlaI Ae si Asigi poLliZ stBesN SudiZmKt hOSib chi 14 roM Asi miyaMgi caUST HOrZgi HbKsiZ tOdun miyaMg puNn cTmiNndun laKli>

kovid laIcTn mrM AoIrg hOSib chi Am Ani Asid caUST HOraZgi HbK kya tOb yadn laKSi>

Adubu hOjiKti Ae si Asigi miyaMgi mihuT lEtbgi Awab Am miyaMn mayoKnri>

miyaMn HagTSib mihuTn msagi AoIjb SrSKki yeZlg miyaMbu huNdoKtun HMbirMb Asin Ae si Asid lErib miyaMn peNndb Asi AduKki mtiK heLlKSibni>

mrM Adun hNdKti miyaMg mtM cuPpd cTmiNndun HbK tOgdb mihuT Am SNb Asi Ae si Asid lErib mipuM SudiZmKki ApaMbni>

soTHn lErib lMlaI Ae sigi lMbi-HoZ fn lEhNnb, HbKn Afb IsiZ niZHin fxhNnb Amdi lEkaI SuLgi AwaT-Apa kya meNSTnnb hoTndun laKli>

msigi sruK Am AoIn hyeZdgi hOn yOrbuZgi cEraUciZ tab lMbi Asi nuZ Hadun seMjiNbgi mHKt koIlas Hanbsu hoTngni>

miyaMgi ApaMb SudiZmK paZHoKnb hoTnbd tzaIfdn mihuT Am AoIb mHO taI>

mrM Adun miyaMn Hajbidun Amdi puNn cTmiNndun Ae si Asid Afb AAoNb Am purKnnb puNn hoTnmiNnrsi haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>

HOrM Adud moZjM poIrEheNbgi IleKsN kMmitigi prBsideNT yuMnaM yaIm, vaIs prBsideNT sinaM IbopisK, laItoNjM munaL, yorbuZ vilej divelPmeNT kMmitigi prBsideNT zaIraZbM surcNdrB, sosL warkr yuMnaM IrabT Amdi Ae si Asigi msK naIb miAoI kyasu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 13, SEP 2021