TODAY -

'miSLbu fCri AeNd feyr AoIhNgdbni'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 12 2021 : Afb lEzaK laKnbgidmK miSL paZHoKpd fCri AeNd feyr AoIhNgdbni AmsuZ miSLd AraNb tOb yadnb si Aes AosiZ AmsuZ mEra paIbisiZn yeZsiNbigdbni haIn rajCy svagi AeM pi lEseMb snajaUbn foZdoKSCre>

mEtE-pazL Igi SoZguL lib faUNdesNn siNdun niZsiZ yuMbi maISuM haZdoKpgi zsi hiyaZHaZgi trahE koNjiLd paZHoKSib HOrMd AHoIb miHuZleN AoISib AeM pin wafMsiZ Asi foZdoKSibni>

mhaKn mSa tan haI, miSLgidmKt STn-cEnb, HoKhNniZdb HOdoKsiZ HorKp Asi tseZn nuZzaIte>

miSL haIbsidi parti AmsuZ mirePki wafM nTtn Isagi ApaMbd voT pigdbni>

Adun miyaMn demokCretiK raIT mpuZ fan AmsuZ fjn sijiNnbiyu haISi>

mirePsiZdi kaSCrb mtuZd AmTt AoISigdOribni>

Awab tahOgdOribdi miyaMni>

mrM Asin miyaM mrKt Imu-naImu tanbgi HOdoK paMjde>

zsi paZHoKlib mEtE-pazLgi Igi SoZguL libgi HOrM Asi yaMn mru AoIbni haIrdun SageMb niZHOgi mtMd mEtE nupi Hajdun SuNdahLlb mtuZd mEtE-pazLsiZ yuMnaK sagE pidun lErKpni>

mnipurgi musliMsiZn IsClaM laIniZ cTcrbsu mEtE-pazLg musCliMggi mrKt SeNnb lE>

mEtE-pazLsiZdi yuMnaK sagE lEjb yeLhOmigi kaZluPni haISi>

HOrM Adud AeKs AeM AeL Ae Aes suvascNdCrnmyaI taZbL lOrg sosL warkr nur hsN, AeN pi I ke AeL Aef sigi pCrsideNT yaIm sah AmsuZ cif AedvaIjr SuLlaKpM Aes AeM sliM sahn ASNnb miHuZleNsiZ AoISi>


MAYEK NEWS - 13, OCT 2021