TODAY -

yeTnrib zMSEgi waHoK loIsiNdn sMbL Sab lePtCrbdi SoZjx cxsiLlni
yu si AeMn yuniyN sCteT ministr rNjN AmsuZ cif ministrd memoreNdM pisiNSCre

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 16 2021 : mCyaNmar AmsuZ mnipurg taInb zMSEgi mtaZd yeTnrib Amdi sMbL heNjiNn SajiLlKlib Asigi HbK lePtrbdi yu si AeMn miyaMg loInn SoZjx cxsiNnb seM sare haIn yunaIted kMmiti mnipurgi pCrsideNT jy koNHOjMn foZdoKSCre>

lMfeLd lEb yu si AeMgi Aofist mhaKn paUmisiZd haI, kuMja 1967ki marc 10d mCyaNmar AmsuZ INdiyan reZguNd InSib AegCrimeNT Adud yuMfM AoIrg mnipur AmsuZ mCyaNmargi dimarkesN tObigdbni>

sMbL Sarib Asi lePnb yeZsiNb cTlub Adud haIjrMlbni>

Adubu tabidn feNsiZgi HbK AduMmK cTHdun lErMle>

bordr piLlr 80 AmsuZ 81gi mrKt lErib mfMd feNsiZ Sab Asi kCwaHa AmsuZ noZSM sgaZgi miyaMn haIrKpdgi AogsT 26 AmsuZ 27t cTtun miyaMgi mhuT siNjrg yeZsiLlubni>

SoZcT Adud lMgi yeTnb lEribn naSE seZdCrib faUbdi sMbL Sadnb haIjrMb Adu UsiT-HAoIdb mAoZd lePtn cTHrKpni haISi>

msigidmK yuniyN sCteT ministr (AeKstrneL Aefeyrs) Aar ke rNjNd zraZ memoreNdM piSCre>

mhaKki maIkEdgisu Hajb pirKle>

zsisu cif ministrd memoreNdM pisiLlure>

si AeMnsu lMgi yeTnb lErib mfMsiZd feNsiZ Sab lePnb SxhNSCrgni/lePhLlgni haIbgi Hajbsu pirKle haISi>

Adubu HbK AoIn paISTlbCra haIbdu yeZSigni>

kriguMb mSa tan lePtn sMbL SajiLlKlgdi AkNb SoZjx cxsiNb haIbsin ArePp paNdM AoIdun seM sab loIre haISi>


MAYEK NEWS - 17, SEP 2021