TODAY -

lEzaKpsiZgi mnuZd kCraIsis laKpdgi mHi foZjbni, sjesN pibd yeKnbguM SNb cuMloI < gaISazM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 19 2019 : lEzaKpsiZgi mnuZd kCraIs laKpdgi mHi foZjrKpni>

lEzaKpsiZgi mnuZd waroisiN purKtun caUST-HOraZgi HbK tOnb sjesN pibd yeKnbguM SNb cuMloI haIn AeM pi si sigi pCrsideNT gaISazMn foZdoKSCre>

liloZ caUboK IfMd lEb AorfaN garLs hoLd rahuL gaNDigi mpoK numiT HOrMg mri lEnn ceZ Amdi poTlM kya yeNHoKp laKpd paUmisiZg Unbd gaISazMn haISi, lEzaK paIribsiZgi mnuZd laZlib Asi ImuZ-mnuZgi AoIb wafMni>

Adubu craZnb fivM laKtun miyaMd wahNbdi tObignu haIn sjesN pibni>

sCteT Asid AovrdCrafT tabd Aar bi AaIn ce HoKtun tCraNjeKsN HiZlKp Asidi mmaZd paK yaUSide>

AovrdCrafT tabgi fivM Asisu hNdKki Asin Sr lusiNb mAoZ Amni>

AsiguMb kya Asi Hoktnb sjesN pibni>

lEzaKpsiZgi mrKt kCraIsis laKpdgi mHi foZjbni>

msid midiyad taIsiNb cuMloI>

waroIsiN purKtun IZ-tPp fivMd laKnb sjesN pibd yeKnbguM lOb laNgni>

lEzaK paImiNnribsiZgi mnuZd yandb fivM Srdi lEre haIbsi kKp yarroIdb wafMni>

craZnb fivM Adu Hun waroIsiN pubirKU haIn sjesN pib SKtni>

politikeLgi AoIb fivMn mrM AoIrg miyaMd Awab tahNguMsi haIn sjesN pibni>

kCraIsis laKp haIbsi AopojisN ruliZ puNn wagdOribni haInsu mhaKn foZdoKSi>

zsi mnipur pCrdes koZgCres kMmiti (AeM pi si si) Amdi mnipur pCrdes yuH koZgCres kMmitin siNdun liloZ caUboK IfMd lEb haUs Aof AorfaN garLs kCyer AeNd AedCyukesN Ae AaI si sigi pCrsideNT rahuL gaNDi gi 49 lKsub mpoK numiTk mri lEnn ceZ, tiLhO Amdi sCtesNnri AaIteMsiZ SuTsiNnSi>

HOrM Adud wa zaZbd AeM pi si sigi pCrsideNT gaISazMn rahuL gaNDigi mpoK numiT mri lEnn hoM Asid AzMb mteZ Sr paZbni>

soTHrbsiZd mteZ paZnb haIbsi yaMn mruAoI haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud wa zaZldun AeM AeL Ae joIkisNn foZdoKSibd, Ae AaI si si pCrsideNT rahuL gaNDigi mpoK numiTk mri lEnn AzMb SudoL Sr hoM Asid pibni>

koZgCres partin gCrasruT lebeLdgi HbK tOdun miyaMg cTmiNnri>

parti Asi heNn mpaZgL kNb parti Am AoIhNnb hoTnri haInsu mhaKn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 20, JUN 2019