TODAY -

lEzaKki AsoIb HOsiLn mnipur red joN AoIhNgdOre< rNjiT
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 20 2020 : lEzaKki AsoIb HOsiLdgi mnipur kovid-19gi red joN AoIhNgdOre haIn AeM AeLAe, ke rNjiTn zsi paUmisiZg Unbd foZdoKSCre>

zsi nuZHiL paUmisiZg Unbd ke rNjiTn haISi, mpaNd pNdun lErib mnipurisiZ pusiLlKp haIbsi Afb SoZHaZni>

msid sOgTli>

AdumKpu cTn-kaZloN niZHin zaKn pusiLlKlbdi Afb AoIgni>

mpaNd pNdun lErMb msiZ yaMlb mnipurgi miAoIsiZ tCreNd purKtun jiribaMd HuZlb mtuZd cTHrib sCkCriniZ Asidi suPngi hKcaZgi teMprecr ceK tObni>

knaguMb miAoI Amn perasitamoL tebCleT Am cargsu bodigi teMprecr Asidi caZ Amd AduMmK lEgni>

mpaNdgi cxlKlib miAoIsiZ Asi lEzaKn AkNb miTyeZg loInn mfM Amd numiT Srni ceKsiNn HMlg tesT tObn AcuMb SoZHaZ AoIgni>

tesT tOb mtMd negetiv AoIrKpsiZ Adu kCwarNtiN seNtrd numiT 14 ni mSad tan HMlg ceK tOb yaI>

jiribaMd teMprecr Sr yeZlg magi magi distCriKTt haZb kCwarNtiN seNtrd daIreKT cThNb haIbsi AcuMb SoZHaZ AoIroI>

laKkdOrib miAoIsiZ Adugi mnuZd laIbK Hibdgi pojitiv AoIb yaUrMb tarbdi lEmiNngdOribsiZdusu SudoZHiniZzaI AoIgni>

msi Sxn lEzaKn miTyeZ cxfM HoKI>

lEzaKki AsoIb HOsiLn mrM AoIrg mnipur kovid-19gi red joN AoIhNgdOre>

lEzaKn lOSib disijNsu Hun heKt hoZdoK-hoZjiN tObsisu AcuMb nTte>

disijN Am hoZlMdaI mtMd maZjOnn ASx-AhEsiZg taNnfM HoKI>

hOjiK kovid-19gi veKsiN puHoKp zMdCri>

laIna Asidgi zaKHoKnb AkNb ceKsiN HOraZ lOSTp cxI>

maleMgi caUSTlb lEbaK kya faUb kovid-19n mrM AoIrg msiZ yaMlb miAoI sidun laIna Asibu HeZnbd Awab AoIribni>

mnipurd hOjiK cTHrib HOAoZ Asid AsuM laKlgni kovid-19n pojitiv AoIb migi msiZ yaMSTlKp mtMd layeZfMgi AcOb pCrobCleM Am laKlgni>

msi lEzaKn maZjOnn SxfM HoKI>

mpaNd pNdun lEb mnipurisiZ Asi mfM Adud tesT tOnbgidmK sCteT lEzaKn tozaN tozaNb sCteTsiZ Adugi lEzaKki paU faUnrg HbK paISTpsu yabni>

pNdun lErib IciL-InaUsiZ pusiLlKlib Asi mtM Sr geP lErg AhaNb pusiLlKSibsiZ niZHin tesT tOrb mtuZd mHxgi AmuK pusiLlKnb HOraZ tObn cuMgni>

pusiLlKlibni haIdun lePtn pusiLlKlgdi tesT tObdsu SudoZcarroI>

sugnu Ae sigi AoIn kCwarNtiN seNtr 3 loMd miAoI kya lEri>

lEzaKn noZmd mi AmmMgi lupa 200 pib Asindi hOjiKki mtMd Awab Amni>

pirib seNfM Asi yaMdb mrMn can-HKnb siL-laZlKpd Awab kya HeZnE>

AeM AeL Ae Am AoIn paZb yab mteZ paZli>

Sxn-caNnb miAoI kyansu mteZ pinrKI>

msisu sugnu mCyunisipaL kaUNsiLn lupa lisiZ 50, sugnu divlPmeNT kMmitn lupa lisiZ 50, sugnudgi buZzo kOb miAoI Amn lupa laS 1, kaUNsiLlr caUb, risikaNt, bimoLcaNd, babun lupa lisiZ 50, wazudgi sNjyn lupa lisiZ 10 puNn lupa laS 4 gi mHKt mteZ paZlKI>

kCwarNtiN seNtrsiZ AsigidmK tzaIfdn can-HKnb ceZ-hwaI, Aalu, zari Amdi poTlM kyasu mteZ piSCre haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 21, MAY 2020