TODAY -

rikCruTmeNT pCrosest AsoIb AraNb HeZnre < desaM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 20 2019 : mnipur yunivrsiti chi Asigi me 27 t HoKSib tozaN tozaNb diparTmeNT siZgi ticiZ fekLti lOnbgi AedvrtijmeNT HoKSCrb mtuZhOji KhOji KcTHrib rikCruTmeNT pCroses Asid AraNb SrHeZn rehaIn demkCreti KsCtudeNTs AeLlayNs Aof mnipur (desaM) gi AedCyukesN AeNd AekademiK AefCyers sekCretri Aes AEcdebdTtn pCrest HadorKp ceroL Amnha Iri >

ceroLAdunhaI, AsoIb Asi AHub mtMd kaZloN cuMntOdCrb di rikCruTmeNT pCroses AsimSa tab Hb KHOrMAmTt cTHbignu>

AeMyugi AhaNb ticiZ fekLtisiZ haPciNgehaIb tarb diyuji sin HorKp mtM mtMgi gaIdlaIN Amdi regCyulesN zaKncTfMHoKI >

AeMyugi suAhaZb ticiZ fekLti postsiZ haPciN gehaIb tarbdi tozaN tozaNb keNdideT siZgi baIAodetasiZ AnOb AepClikesN formeTt APdeT soIdn fOfMHoKI>

AeMyu msansuyujisi Aar AarcTngdb lEbn keNdideTsiZn AnOb AepClikesN formeTt APdeT tOgdbni >

sCkCriniZ pCroses cTHrizEm nuZdn On AmuKy univrsiti msanHoKSib notifikesN Adugi waZmd sePteMbr 19 d rejistCresN tozaN tozaNbdiN Amdi hed Aof diparTmeNTsiZd HaSibleTtrgimtuZINnkuMja 2013 dgi 2019 faUbd HajiLlK SibkeNdideT SudiZmKbaI AodetaAP deTtOdCrbsu sCkCriniZ pCrosest yaUb yagnihaIb wafMH adorKp AsiSCwaIdgi laIbKHibni>

kuMja 2013 d tozaN tozaNb diparTmeNTsiZgi fekLtisiZgi AhaZb posTsiZgi dmK hajiNSCrbAepClikesNsiZ APdeT tOdn sCkCriniZ pCroses yaUhNb haIb simKyuji sigi regCyulesN vaIAoleT tObni haIn desaM nlOgni>

gejeT Aof INdiyagi mtuZINn kuMja 2009 gi mmaZd loISib pi AEcdisiZgi dikMpCle INs srtifikeT cxgdbnihaI nmyeKseZnpLli>

AeMyugi AedvrtijmeNT ki mtuZINn AesisteNT pCrofesrgi AeNtCri poINT Asi pi AEc di AoIb tarbdi kMpCla INs srtifikeT cxgdbnihaInsupLli>

Adubu hOjiKcTHrib sCkCriniZ pCroses Asidi kMpCla INs srtifikeT yaUdCrb su sCkCriniZd sruK yahNbgi fivMd lEri>

Aar Aarsudb pi AEcdidihirMAmTtd sCkCriniZ pCrosest sruK yahNdnb HbKpaISTfMHoKI>

yujisi regCyulesNgi mtuZINn AesisteNT pCrofesrsiZAsigi sCkCriniZ pCroseski kCraItriyaHugaI dun keNdideT msagikM pClaINs srtifikeT HajiNSidb kya Am sCkCriniZpCroseski pi AEc di sCkCriniZd haPciNb Asi AraNb HOAoZ AmnihaInlOI>

Ha Asigi 9 d rejistCrardAepClikesN Am pisiNdun AsoIb siZcuM HoKnb tKsiNblESCre>

luribdi haIrib AepClikesN Adu Ao HoritinSNnbi bCrahaI rgtumiNnlEsiLli>

yunivrsiti Asibu AmoTpn HLlehaInrizE AsidnoZm-noZmgi moTp heNjiLlKli>

Ao Horiti Amdi miAoI SrgmaNnrglOniZ-lOniZb wareP lOdunlEre>

AeM yugi Ao HoritidHMniZb wafM di hOjiK cTHrib ticiZ fekLtil OnbgiHb KHOrMd keNdideT siZgi baIao deta siZ An Ob AepClikesN formeTt APdeTtOgdbni>

APdeTt OrKtbsiZ lOHoKkdbni>

kMpClaINs srtifikeT yaUdb pi AEcdisiZ sCkCriniZ yaUhNdnbgi SoZHaZ AsiHbK AoInpaISTpgloInn sCkCriniZ pCroses Asid AsoIb AraNb kyasiZ Asi seMdoK tCribfaUb dimSa tab sCkCriniZ pCroses Amdi rikCruTmeNT pCroses lePn bgiwafM HMlihaIn suceroL AdunmSatari>


MAYEK NEWS - 21, OCT 2019