TODAY -

pojitiv SxheN heNgTlKtun 1327 HeZnre, 15 lESidrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 21 2021 : Ha Asigi 18dgi mnipur puMbd numiT 10nigi toteL krfyBugi AHiZ HMdrBizEgi mmaZ Ha Asigi 17t kovid-19gi AnOb pojitiv kes 1171 HeZnSrBb mtuZ krfyBu hOSib numiTt pojitiv kes 963 HeZnrg mHxgi numiT julaI 19dn pojitiv kes HeZnbgi msiZ AmuKksu hNHrKtun 774 HeZnSrBb mtuZ zraZn AmuK heNgTlKtun pojitiv kes msiZ 1127 HeZnbd msiZ yaMle haInrMbdu zsigi AoIndi msidgi SxheN heNgTlKtun pojitiv kes msiZ 1327 Heznbg loInn laIna Asin mrM AoIdun miAoI 15 lESidrBe haIri>

zsi nuZHiL kovid-19 kMmN kNtrBoL ruMn HorKp ceroLgi mtuZINn hOSib puZ 24gi mnuZd AnOb kovid-19 pojitiv kes msiZ 1327 (jenreL popyBulesNgi 1326, nupa 662, nupi 664 AmsuZ si Ae pi Aefki prsneL 1) HeZnre haIri>

zsi heZnSib SwBaIdgi msiZ yaMlb pojitiv kessiZ Asi IMfaL IsTt 351, IMfaL wesT 400, HObaL 124, bisnupur 77, kKciZ 106, USrBuL 9, curacaNdpur 74, ceNdeL 38, senapti 10, tmeZloZ 35, teZnOpL 2, jiribaM 17, none 27, ferjoL 2, kaMjoZ 12 AmsuZ kaZpoKpi distrBiKTtgi miAoI 22ni haIri>

mSoIgi pojitiv kessiZ HeZnSib mfMsiZn riMst 37, jeniMs 115, distrBiKT hospitaLsiZd 936 AmsuZ AtE testiZ seNtrsiZdn kes msiZ 239 heZnbni haIri>

zsi HeZnrib SwBaIdgi yaMlb AnOb pojitiv kes msiZ 1327 Asi yaUrg hOjiK faUbd HeZnb ApuNb pojitiv kes msiZ 88,050 (jenreL popyBulesN-84,096, si Ae pi Aef prsneL-3,954) sure haIri>

AmroMd, hOSib puZ 24gi mnuzd stBeT leveL kovid-19 deHs AodiT kMmitin pirKp riporTki mtuZINn laIna Asin mrM AoIdun miAoI 15 lESidrBe haIri>

lESidrBbsiZ Adudi IMfaL wesTtgi 3, IMfaL IsT 2, HObaL 2 bisnupur 6, caNdeL 1 AmsuZ curacaNdpur distrBiKTtgi miAoI 1ni> zsi lESdirb miAoI 15 Asi Harg hOjiK faUbd laIna Asin mrM AoIdun lESidb ApuNb miAoisiZgi msiZ 1424 sure>

Adug zsi lESidb miAoI 15 Asigi mnuzd miAoI 7n ko-morbiditijdgi lESidbni>

Adug miAoI 1di kovid-19gi AhaNb doj kaPlb mtuZd lESidbni haIri>

zsi discarj tOSib ApuNb miAoIsiZgi msiZn 1032ni msigi mnuzd hoM AaIsolesNdgi 407, riMs 12, je niMs 16, si si sisiZdgi 241 AmsuZ si Ae AaI sisiZdgi 350ni haIri>

zsi discarj tOSrBb miAoI 1032 Asi Harg hOjiK faUbd laIn Asidgi rikovr tOrKSrBb ApuNb miAoIsiZgi msiZ 76,279 (jenreL popyBulesN-72,392 AmsuZ si Ae pi Aefki prsneL-3,887) sure haIri>

hOjiK lErib AeKtiv kessiZgi msiZn 10,347 (jereL popyBulesN-10,285 AmsuZ si Ae pi Aefki prsneL-62) ni haIri>

zsi faUbd lESib rikovri reTn cad 86.63ni haIri>

AmroMd, hOSib puZ 24gi mnuZd mnipurd lErib tozaN tozaNb heLH fesilitisiZd SudoZcab fxhNSib AoKsijeN siliNdrsiZgi ApuNb msiZn di taIPki 1676 AmsuZ bi taIPki 406ni haIri>

loInn zraZ faUbd kovid veKsiN kaPHoKSib ApuNb miAoIsiZgi msiZn 10, 90, 922 (frsT doj-9,65,342 AmsuZ sekeNd doj-1,25,580) ni haIri>

kovid-19 kMmN kNtrBoL ruMgi ceroL Asin mSa tan haIbd hOjiK stBeT Asigi tozaN tozaNb heLH fesilitisiZd lErib kovid peseNTsiZgi fmuZsiZn riMs-184 (jenreL), 40 (AaI si yu)-kNteKT nMbr 9862282518, raj medisiti 75 (jenreL), 25 (AaI si yu), kNteK nMbr - 7005105552, 9366496411, AaIleNd pospitaL (kaNcipur) 60 (jenreL), kNteKT nMbr 9540404955, 7085206820, IboyaIm hospitaL (siZjmE) 20 (jenreL) kNteKT nMbr 7005436870, 9612022125, AeM Aes Aef (szaIprBO)-22 (jenreL), 8 (AaI si yu) - KNteK nMbr 9311222947, jeniMs 167 (jenreL) 40 (AaI si yu) kNteKT nMbr 7005403124, sij hospitaL 78 (jenreL), 37 (AaI si yu) kNteKT nMbr 7005097688, 7005125158, jibN hospitaL (kKciZ) -25 (jenreL) kNteKT nMbr 93660342272 AmsuZ si AeM si (koIreZgE)-32 (jenreL), 8 (AaI si yu) kNteK nMbr 9612636004, 9612905628 ni haIri>

IMfaL Aeriyad lErib kovid kyBer seNtrisZgi kovid bedsiZ msiZ lMboISoZnaZSoZ-540 kNteKT nMbr 9366909420, baL vbN (SumN lMpaK)- 240 kNteK nMbr 9863514338, Aar di wiZ (lMfeLpaT)-64 kNteKT nMbr 9774670347, INtigrBeted Ayus hospitaL (si si si kEraU)- 100 kNteKT nMbr 9362653853 AmsuZ AeM yu (kaNcipur) 250 kNteK nMbr 7005609964, 9774488732ni haIri>

loInn kMmyBuniti hoM AaIsolesN seNtrsiZgi INformesNgidmK heLH AeNd si AEc AaI sigi depyButi daIreKtr (IN-carj) da. AeL somoreNdrBo (kNteKT nMbr 9402723243) d kNteNT tObirKp yagni haIri>


MAYEK NEWS - 22, JUL 2021