TODAY -

IniZHOn bi je pigi AeMpi keNdideT AoInbgi SozfM hNdoKpiyu< luP
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, marc 23 2020 : IniZHOn bi je pigi AeMpi keNdideT AoInbgi SozfM hNdoKpiyu haIn AwaZ noZpoK ciZHE mitE/mEtE InaT caUST luPki prBsideNT yaIskBuL Amdi sekrBitri suniL mitEn prBest HadorKp ceroL Amn haIri>

cerol Adun haI, puP Asigi maIkEdgi miyaMgi Awabd druK yari>

niZHO lEseMb snajaUbn hNdK bi je pigi Ae pi keNdideT AoIn cTtun politiKst yaUSibd niZHO SuvM haZlgni SNbd HMmoI soKn kPSibi ImasiZgi mtO Urg lEhEdrBe>

ImasiZn warib, kPlib Asi tuZgi miroLsiZgini>

politiKst AeM pi AoIn cTp yab mtiK cab myaM Am lEri>

krigi mSoIn SNdrBg niZHObu SLlibno haIb nEnb yab mrM kya lE>

niZHO mcasiZgi mrKt moT maNndbdgi lEbaK loIlM AoISibni>

niZHOn msagi AoIb SrgidmK miyaM kri fivMd lEgdOri>

niZHO Srni muTp naIroIdb puwari seMlMmi>

niZHO Srn AmMb puwari seMlMmi>

numiT Han liribmSE kaUzMdn lEhOrgdb AmMb numiT AoIn lEhOrgdb SoZHaZdgi niZHO lEseMbn SozfM hNdoKpiyu>

AeM pi AoIn nominesN faIL tOrib Adu widrBo tOdrBe>

koZgrBeski ti mxgibabug lMb soIdrBe>

politiKski wafMn tozaNn HMlg hOjiK luribdi AnOb chi laKpg kuM Amgi Af-fTtgi liKlM AoIb lEbaK mra tPn sjibu noZm paNbgi laIgi HOrM preZ leZdun lEre>

knan mhuT siNgni>

AmaIb, AmaIbi laIrM-tiLlmgi mrMd ASx-AhEsiz tumiNn lEbirgnu>

lEbaKki luciZbsiZ, ImasiZgi luPsiZ myaMn IniHOgi SoZfM hNdoKpiyu laUnrib kya IniZHOn tabigdb maNdrBe>

SoZfM hNdoKpgi tNja loISrBe>

AhL-lmNsiZgi haInb na pxbn boM kide haIbduni>

msagi AoIb Srn lEbaK Asigi lisaZ-siTn chi lisiZ 2 heNbgi puwari lEjrMb niZHO paLlMb lEbaK Asigi tuZgi puwari muTHTnb laLloZ lEzaKki SubaMnuZd furuP Asi muTSib tarbrB>

chi SuNtaKp, brBitiski Awa cEHeZ kya SaZdun laKSrBbni>

laI AoISrBb kyan IrMdMgidMK HwaIn poNH piSi>

lirb paMbidgi UsoI huNbguM NOn hOgTlKlib furuP, saZluP, AtoPp lEbaKt laNjeNnSib furuPsigi Ica-Isu kyan lMdMsigi cTnbi, InaT-laIniZ muTtnb hoTnrKli>

siveL sosaIti AorganaIjesN kyan tuMb cab Sxdn SuNnaI Asibu kNnb hoTnrizE taNja Asid IniZHOn zaIhaKki AoIb Arx-Arat taurib krigino>

yuMHoZ SudiZ laIniZHO snamhigi niZHO AoIbguM IniZHOn lEbaK Asid lErib Umx-laI, lEbaKki HOrM paZHoKpd IniZHObu ciZmi-fMmi puMnmKn zK noLli>

msimuK waZb fidMbu kdaIdgi fxgdOribno>

hOjiK niZHO SuvM knan AoIgni>

niZHO SuvM haZhEde>

lEbaK kaZ-SoZ caIgni>

ASx-AhE kyan puNn nEnmiNndun kuM Amgi sjibu cEraUbdgi hOrg ciZmi-tMmi mera hOcoZb HorM myaM Am maZd tadun lEre>

knan IniZHOgi myuT siNdun paZHoKkni>

lEbakki AoIn SNn-nEnbiyu>

si si As ke, Amuko, IPsa, herokoN, yupe Aef, lipuN yaUn ASx-AhEsiZn lEbaKki AoIn lePlg SNnbiyu>

msid luP Asinsu mtM cuPpgi AoIn sOgTkni haInsu ceroL Adun mSa tari>


MAYEK NEWS - 24, MAR 2020