TODAY -

yu AeN AeL Aefki 56sub mpoK kuMAoNg mri lEnn seNtrBeL kMmitin yaIf paUjeL pirKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2020 : yunaIted nesnL livresN frBNT (yu AeN AeL Aef)ki 56 sub mpoK kuMAoNg mri lEnn lon AHiZb HMSrBb yu AeN AeL Aefki seNtrBeL kMmitin yaIf paUjeL pirKli>

yu AeN AeL Aefki seNtrBeL kMmitin HadorKp ceroL Amn haI, yunaIted nesnL libresN frBNT, mnipurgi 56sub mpoK kuMaoN numiT Asid yu AeN AeL Aef seNtrBeL kMmitin furuPca puMnmKt yaULgi IkaISuMnb UTcri AmsuZ numiT Asigi yaIf paUjeL pijri>

loInn yu AeN AeL Aef seNtrBeL kMmitigi chigi waroL 2020 puHoKcri>

yu AeN AeL Aefn chi 56 cuPn mnipurgi niZSa tMb hNjiNnb yaAoL laLhO cxsiLlKSib puNsid HeZnrKSib Arub fivM kya maI paKn laNHoKp zMSibsi IrEcasiZn yu AeN AeL Aefpu nuZsibib AmsuZ sOgTpib Adun AoIHoKSibni haIbsi HMmoI seZn HMjri>

msigidmK yu AeN AeL Aefn peNjb AmsuZ nuZzaIjb foZdoKcri>

mtuZdsu AsuMn IrEcasiZn nuZsibib AmsuZ sOgTpib Asin haPpib paZgL-HOna Adun heNn Arub fivMsiZ mayoK yab zMgni haIbgi Hajbdu Hmjri>

Hajb Asig loInn AESoIgi yaAoL-laLhOgi mrMd AmuZ zsi AoIrib AESoIgi lEbaK AmsuZ SuNnaIgi mtaZd mruAoIb wafM Sr HMjri>

ceroL Asin mSa tan haI, yu AeN AeL Aefki yaAoL laLhO priZ (revlyBusnBri laIN) Sr zLlizEdgi mtMd IrEcasiZd foZdoKcSi>

Adubu mrKki mtMsid HorKSib AnOb miroLsiZn yaAoL-laLhOgi mrMd waSL-lOsiZ hodoKnbgi AwaTp lESrBe haIn SNjbdgi yu AeN AeL Aefki yAoL-laLho priZ Asi zsigi numiT Asid AmuK hNn HMjbni>

yu AeN AeL Aefki waSL priZ Asi zsi AoIrib lEbaK AMsuZ SuNnaIgi fivM Asid AduM cTnb yaribrBa haIbsi IrEcasiZn nEnbiyu AmduZ AcuM-cuMd foZdoKpirKU>

chi 71 'mnipr'n INdiyagi mSa-poNb loIlM AoIn lErKp Amsi Amdi Aribu fyBudeL SuNnaIgi leMhOSaK koKtrBib fivM Asid cTHgdb yaAoL-laLhO priZ (revlyBusnBri laIN) di AhaNbd, 'lEbaK miyaMgi niZtM laLhO' (nesnL pipL's demodrBetiK revlyBusN) Am paZHoKtun mnipur lEbaKki niZSa-tMb AmuK hNjiNhNb AmsuZ miyaMgi lEzaK (pipL's dimokrBesi) Am liZb Adug AESoIgi furuPca miyaMbu loIlM lEzaK Amdi fyBudeL SuNnaIgi leMhOSaKki Afa ApuNnb mrisiZdgi mpuZ fan mniZ-tMhNb (haIbdi taZkK Asigi demodrBetiK prBogrBaM Am HbKt AoNHoKp) ni haIbsi yu AeN AeL Aefki yuMfM AoIb firePni>

AESoigi SuNnaIgi toP toPp fivMsiZ, mruAoIn SuNnaI Asid lErKp fyBudeLijMg maleMgi AtE SuNnaIsiZg lESib fyBudelijMg toP toPp SeNnb mazoZsiZ (SudM AoIN, AESoIgii lOca kaZlond lOsaL pibgi caZ lo pri Amd fOHoKki sruK 5 HoKpgi Am SK lOpud pibgi cTnbi Asin lOmigi paZgL Am lOpun sijiNNrgsu lOmig lOpuggi mrKt lEb klBas kNtrBdiKsN Asi yaMn yeZHinb muKnbdi AoIdb) Amdi kepitelijMsu msK HoKn caUHSTp zMdn lErib seNmiTki fivM, haIbdi fyBudeL suNnaIdgii kepitesisT SuNnaIgi HaKt kaStp IzM zMdn lErib fivM AmuZ msi mrM AoIrg AESoIgi SuNnaId kaZluPki muKnb (klBas kNstrBdiKsN) myeK seZn HOrKtrBb taZkK, Asi yeZlg AESoIgi SuNanI seMgT sagTpgi HOraZ Asi kepitelisT AoIb lMbid AmuK cxsiLlub tOdn soslisT SuNnaIgi seMgTpgi lMbid cxsiNb yabgi AseZb fivm lE haIbsi yu AeN AeL Aefki Hajnbi>

Hajb Asigi mtuZ Inn puMnO nOb liZgdb miyaMgi lEzaKn dimodrBetiK prBogrBaM Am paZHoKtun mnuZ mpaN Anigi fivMsiZ tasiN SoMjiLlb mtZd maNnb SuNnaIgi yaAoL (sosiAeslisT traNsformesN) d cxsiNb haIbsi yaAoL-laLhO Asigi mpuZ AoIb maIAoNni>

mrM Adun, mnipurgi yaAoL laLhO Asi toP toPn SeNnb Adubu sMnn AhaN AkoN naIn cTHgdbd taZkK Ani lEgni haIbsi AESoIgi lEbaK AmsuZ SuNnaIgi tseZn AoIrib fivMn lePp wafMni>

AhaNb taZkKt, lEbaK miyaMgi niZtM laLhO paZHOkp, Adug Anisubt taZkKt maNnb SuNnaIg yaoL paZHoKpni>

AhaNb taZkKki paNdMdi AESoIgi lEbaK mnipur AmuK hanN ni-Sa tMhNdun AseZb (zsi cTnrib INdiyagi seNjaU paIb kaZluPki dimodrBesi Asi nTtb) miyaMgi lEzaK liZbni, Adug Anisub taZkKki paNdMn AESoIgi SuNnaIgi fivMg cunb mAoZd maNnb SuNnaI (soSiAelijM) gi yaAoL cxsiNdun puNn hiZmiNnb puNn caUSTmiNnb nuZzaI yaIfb SuNnaI Am purKni>

mtaZ Asid pNdb yadb wafMdi-dimokrBesi yaUdn sosiAelijM seMgTp AoIHoKte, Adug sosiAelijM yaUdn AseZb dimokrBesi cTnbsu AoIHoKte haIbsi yu AeN AeL Aefki waSLloN-pomiTki mru AoIb wafMni>

wafMdi dimokrBesi AMsuZ sisiAelijM haIbsi yaAoL laLhO Asigi Hanb yadb, Am yaUdbd Amdu mpuZ fadb nakL Anini>

dimokrBesin lEzaKki mAoZ Aduni, Adug sosiAelijMn lEzaK Adun seMgTkdb SuNnaI-seNmiTki mAoZ (sosiAo-IknmiK formesN) Aduni>

zsi mnipur lEbaKki fivMd loIlM AoIb fivMdi hoZdrBib mrMn SuNnaIgi fivMd AhoZb Sr (mnipur msagi AoIb ApiK ApiKp siNlM, smBoL INtrprBaIj, myaM HorKp lErbsu msK HoKp AhoZbdi (kwBalitetiv ceNj) lEtrBi haIbsi yu AeN Ael Aefki miTyeZni>

mrM Adun yu AeN AeL Aefki yaAoL-laLhO pri Zsi zsisu mpuZ AoIn cuMli haIbsi yu AeN AeL Aefn HMjri>

ceroL Asin mSa tan haI, mtM AMdi maleMgi supr pawr Anigi mrKt Am AoIrib soviyeT yuniyN (yu Aes Aes Aar) kiNHSibdu (diseMbr 1991) sosiAelijMgi maIHibni haIn msigi mayoKt lePpsiZn mSO poZn laUSi>

AseZbdi soviyeT yuniyN kiNHSibdu lEbaK mnuZgi muKnb (INtrneL kNtrBadiKsN) siZ, mru AOIn msid yaUrib riplBiKsiZgi mrKt lErKp muKnb (nesneL kNtrBdiKsN) siZ, soviyeT stBeT Adugi mtoZ cab kMmyBunisT partigi mtiK mzM lEb, Adubu lOmi-siNmi AmsuZ laIrb kaZluPsiZndi yaniZdrbb 'byBurokrBesi' AdumL paZgL lEb kaZluP Am AoIrKSib AmsuZ msin mrM AoIrg soviyeT kMmyBunisT parti Adu kMmyBunisT parti AoIbgi licT keMHrKp; malMgi HaKt kepitelisT blBoKk yeZnb soviyet sosiAelijMgi Asonb fivMsiZ; haIrib wafMsiZ Asi SNHrub tOdn mtM AmuKtd sosiAelisT sistM Adu 'markeTt yuMfM AoIb Iknmi AoIhNnb (IknmiK restrBKcriZ) gi HbK AMsuZ 'mLti parti sistM' cThNnb 'politikeL ristrBKcriZ' (perestrBoIka) gi SoZHaZ hoZdoKlub, loInn trBaNspreNsi lEhNnbni haIdun kMmyBunisT partigi cuPli koMHoKlub (glBasnosT) dgi soviyeT stBeT pawr Adu kMmyBunisT partigi SuTtuMdgi naNHoKSib Adun kaZ SoZ caIb fivM HoKhNSibni>

Adun soviyeT yuniyN kiNhSibdu sosiAelijMgi maIHib AOISide, mtMdugi soviyeT kMmyBunisT parti lidrsiPki HOrM-HOsiL soISib AmsuZ kMmyBunisT parti Adu kMmyBunisT parti Am AoIbgi lict keMHrKpdgi soviyeT yuniyN Adu kiNHrSibni>

haIbdi soKciLlb SuNnaI seNmiTki fivM Amdi kMmyBunisT parti Adu laIrb lOmi-siNmi kaZluPsiZn peNndb myaM Am lErb mtMdud perestBrBoIko Amdi glBasnosT mtM AmuKtd cTHrubdgi AsoIb Adun soviyet yuniyN mnuZgi AMSTtun lErMb muKnbsiZ Adu poKSaIrKpni>

Adubu fivM Asi HoKhNbd kepiteslisT blBoKki IHiN caUn cxSidbdi nTte>

AmroMd, caInad ceyrmeN maU ji doZ lESidrBb mtuZ chi Ani lErg haIbdi kuMja 1978 tgi '50 yars sosiAslisT modrnisesN'gi HOraZ paISTp hOSib mtMd IhaN haNn lOSib SoZHaZdi caInagi toP toPp fivM AmsuZ maleMgi seNmiTt (glBobeL Iknmi) caInagi soTHrib fivM yeZlg 'sosiAelisT markeT Iknmi'gi waSLloN Asi hoZdoKtn INtrnesnL INvestmeNT ciZsiNnb HOraZ kya paISTSi>

msin caIngi seNmiT Adi chi 20gi mnuZd ji di pi 20gi mHKt kasTSidun maleMd SwBaIdgi yaZn caUSTlKlib seNmiT AoIrKSi>

Adubu caInaddi soviyeT yuniyNd HoKSib kaZ-SoZ caIb fivM Adu HoKhNSide>

msigi mru AoIb mrmdi lEzaKki cuPli (stBeT pawr) Adu caInij kMmyBunisT partin SuTtuM ceTn paIdun HMlg 'IknmiK riforMs'ki HOraZ cTHSib Adunni>

zsidi caIna Asi IknmiK supr pawr Amgi paZgL lEre haIbsi kovid laIcT mnuZsid AHub mtMd AESoIgi seNmiTki fivM kTSTp zMSib Asi UTSrBe>

chi Srgi mnuZdgi caInagi seNmiTn yu kegi seNmiTtgi heNgTSidun maleMgi SwBaIdgi caUb seNmiT AoIrni>

mtMdudi caInasu hirM SudiZmKt maleMgi supr pawr Am AoIrgni>

msigi loInn '50 yars sosiAelisT modrnaIjesN'gi paNdMsu mpuZ fan fxSrBni>

AmroM, soviyeT yuniyN kiNHSib mtM Adudgi zsi faUbd tseZn AoIrKlib maleMgi fivMdi kepitelisT lEbaKsiZd poTHoK puHoKpgi paMbEsiZgi mpu AoIrib kepiteslisT kaZluPg laIrb kaZluPsiZggi mrKt lErib INkM AmsuZ weLHki caKHuZ maNndb fivMdi AsuM AsuM caUHorKli>

yu Aeski SuNnaIgi lN (sosL weLH) ki cad 99 di mi msiZgi cad 1n mpu AoIdun lEri, Adug mi AMsigi cad 99n sosL weLHti lemhOrib cad 1 SK Adu yeNnbgi fivMd lEri>

Adug zsi yu Aest HbK fxdb (AN-IMploBImeNTki caZ cad 10.02 yOSrBe>

tseZbdi yu Aes Amdi AtE depilesiLT lebaKsiZd zsi HorKlib fivMSiZ Asidi kepitelijM mnuZd ceNnrKp muKnb (INnereNT kNtrBdiKsN) siZn AoIhLlKpni>

msi heNn heNn mciN tuMSTlKp haIbsi SeTp yadrBb tseZb kaZloNgi wafMni>

mrM Adun 'kepitelijMdn caUSTlKpgi HaK pNdoM loMlKp mtMd msan sosiAelijMgi sKloN lOrKkni' haIb HiAori Asidi yuMfM yaUdb mxlaNni, laIrb lOmi siNmisiZbu laNn HajhNnb hoTnb waSLloNni>

mrM Adun AraNb waSLloN Asigi IHiLd AESoIgi lOmi-siNmi laIrb kaZluPsiZn Hajb HMbiroIdbni>

mrM Adun miAoIb SuNnaI caUSTpgi lMbi priZdi maNnb SuNnaI (soslijM) yOnb cxsinb Asin AcuMb lMbini haIbsi SuNnaI caUSTloNgi msan tajb wafM AoIb mrmn yu AeN AeL Aefnsu dimokrBesi AmsuZ soslijMd AceTp Hajb HMlKSibni haInsu ceroL Adun foZdorKli>

mHx-mHx...


MAYEK NEWS - 24, NOV 2020