TODAY -

AnOb kes 39 HeZnrg miAoI 2 lESide miAoI 26 discarj tOSi, lESidb msiZ 1965 sure
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 24 2021 : zsi nuZHiLgi heLH diparTmeNTki riporT mtuZINn hOSib puZ 24gi mnuZd jenreL popCyulesNdgi AnOb miAoI 39 pojitiv AoIrKSibg loInn haIrib mtM Asigi mnuZd kovid-19n mrM AoIrdun miAoI 2 lESidCre haIbg loInn hOjiK faUbd laIna Asin lESidb miAoI 1965 sure haIri>

loInn mnipur lEzaKn kovid-19gi cEHeZ Sr safrKpdgini haIrgsu mSa tan ceKsiNgdb HbKsiZ foZdoKldun Ha Asigi 10dgi mnipurgi kClas naIN AmsuZ msigi mHKt lEb mhEsxsiZ mhOsaguMn haZdoKnbgi Ayab pirKSib zsi numiT 15ni surKpd IMfaL nitCyaIpaT cuHeKt lErib nupimcasiZgi tMfasna garLs hayr sekeNdri sCkuLgi sCtaf Am kovid-19 pojitiv AoIrKpdgi hyeZdgi hOrdun sCkuL Asi numiT huMnigi AoIn suti HadoKSCre>

nOn pojitiv AoIrKlbsiZ Adu nupa 28 AmsuZ nupi 11ni>AnOb kessiZ Asi jeniMst 5 HeZnrg AtoPp testiZ seNtrsiZd 33 HeZnSibni>

pojitiv AoIrbsiZn IMfaL IsT 14, IMfaL wesT 20, bisCnupur 2 AmsuZ kKciZ, curacaNdpur AmsuZ USCruLdgi miAoI 1/1ni>mSoIgidmK lOSTfM HoKp maZjOnb medikeLgi ceKsiN HOraZsiZgi mnuZd kNteNmenT AmsuZ kNteKT tCresiZnciZbgi HbKsiZ lOSTle haIri>

AmroMdn, hOSib puZ 24gi mnuZd sCteT leveL kovid-19 deHs AodiT kMmitigi riporT mtuZINn IMfaL wesT AmsuZ bisCnupurdgi miAoI 1/1 kovid-19n mrM AoIdun lESidCre haIri>

lESidCrb miAoI AnimK kovid veKsiN kaPHoKtCrib miAoIsiZ zaKtni AmsuZ kovid-19 pojitiv AoIrKpdgi ko-morbiditijn mrM AoIdun lESidbni haIri>

Adubu zsigi AoIn mi 26 discarj tOSi>

mSoIgi mnuZd hoM AaIsolesNdgi 5, riMstgi 1, jeniMstgi 5 AmsuZ kovid keyr seNtrsiZdgi miAoI 15ni haIri>

AduM AoInmK nOn HeZnSib AnOb kes 39 Asi haPciLlb mtuZd hOjiK faUbd HeZnb ApuNb pojitiv kes msiZ 1,25,046 (jenreL popCyulesN - 1,20,623 AmsuZ seNtCreL sikCyuriti prsxneL - 4,423) subg loInn ApuNb fgTlKSCrb miAoIsiZgi msiZn 1,22,383 (jenreL popCyulesN1,18,032 AmsuZ seNtCreL sikCyuriti prsneL - 4,351 sure haIri>

AeKtiv keski msiZn 698 (jenreL popCyulesN - 631 AmsuZ seNtCreL sikCyuriti prsneL - 67) AoIbg loInn rikovri reTn cad 97.87d lEre haIri>

Adug zraZ faUbd mnipurgi tozaN tozaNb heLH fesilitisiZd fxhNSib AoKsijeN siliNdrsiZgi ApuNb msiZn di taIP 594 AmsuZ bi taIP 126 ni haIri>

loInn zraZ SKtd miAoI 5331 hidaK kaPHoKSib Harg hOjiK faUbd kovid veKsiN kaPHoKlb miAoIsiZgi msiZ 21,17,663 (farsT doj - 12,72,945 AmsuZ sekeNd doj - 7,44,718) sure haIri>

loInn zraZ nbeMbr 23, 2021 faUbd mnipurgi ApuNb distCriKT 16t lESib hidaK kaPHoKlb ApuNb misiZgi caZn bisCnupur - AhaNb doj 66.40, Anisub doj 41.11, caNdeL AhaNb doj 64.75, Anisub doj 43.95, curacaNdpur AhaNb doj 55.58, Anisub doj 37.74, IMfaL IsT AhaNb doj 67.60, Anisub doj 46.00, IMfaL wesT AhaNb doj 70.94, Anisub doj 51.49, senapti AhaNb doj 30.23, Anisub doj 21.88, tmeZloZ AhaNb doj 37.14, Anisub doj 22.82, HObaL AhaNb doj 56.15, Anisub doj 28.82, USCruL AhaNb doj 21.65, Anisub doj 15.81, teZnOpL AhaNb doj 44.46, Anisub doj 24.97, jiribaM AhaNb doj 70.41, Anisub doj 53.99, ferjoL AhaNb doj 32.14, Anisub doj 27.79, none AhaNb doj 36.96, Anisub doj 25.01, kKciZ AhaNb doj 71.09, Anisub doj 45.09ni haIri>

Adug mnipurgi AoIn ApuNb kovid veKsiNgi AhaNb doj kaPHoKSib miAoIisZgi caZn cad 54.38ni Adug Anisub doj kaPHoKlbsiZgi caZn cad 36.08ni haIri>


MAYEK NEWS - 25, NOV 2021