TODAY -

si AeMn IMfaL pic memoriyL yeZsiNSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 7 2019 : jpaNgi pCraIM ministr siNjo Abe Amdi INdiyagi pCraIM ministr nreNdCr modin vijiT tOgdOrib maIbM loTp ciZd lEb IMfaL pic memoriyLgi seMgT-sagTlibsiZgi fivM zsi cif ministr AeN bireNn yeZsiNSCre>

cif ministrn yeZsiNb cTp Adud mnipurgi cif sekCretri da. sures babu, AedisnL cif sekCretri, kMmisCnr Amsdi IMfaL wesT AmsuZ bisnupurgi di sisiZsu sruK yaSi>

red hiL haIrgsu Sxnrib maIbM loTp ciZd lEb IMfaL pic memoriyLd Anisub laNjaUgi mtMd lESidCrb jpanij laNmisiZgi mfMd jpaNgi pCraIM ministr siNjo Aben IkaI SuMnb UTkdOri>

SoZcT Adugi mtaZd cif ministr noZHoMbM bireNn foZdoKSibd, INdiyagi pCraIM ministr nreNdCr modi Amdi jpaNgi pCraIM ministr siNjo Abe Ha Asigi 17 t IMfaL pic memoriyLd laKkni haIn HOraZ tOri>

luciZb Ani Asin mnipurd laKp haIbsi yaMn mruAoIb Amni>

pCraIM ministr Anigi SoZcT Asigi maZAoInn IMfaL pic memoriyLgi seMgT-sagTlibsiZ yeZsiNbni haInsu mhaKn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 08, DEC 2019