TODAY -

'lEzaKn AkNb ceKsiN HOraZ lOSTpiyu'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 08 2021 : kovid-19gi sekeNd webn haNng maNndb mAoZd INdiyad fivM soKciLlKpg loInn IrMdM kxlEpaKtsu ciZ Amdi tMpaKki mfM kyad miAoI kya kovid-19gi sekeNd webn mrM AoIrg Anab pojitiv AoIb msiZ noZm noZmgi heNgTlKp Asi HiZnb lEzaKn lOSTfM HoKp heNn AkNb ceKsiN HOraZ lOSTnb INdijins pipLs AesosiAesN Aof kxlEpaK (IpaK)ki sekCretri jenreL lEsaZHeM romeN mitEn HoKp ceroL Amd foZdorKli>

ceroL Asin haI, IrEca kyan Aes Ao pi zaKtun kovid-19gi sekeNd wevki Akibgi msK AoIrb laIcT Asi HiZnb hoTnmiNnsi>

seNjaU paIb lNnaI bijines tOb miAoI Srgi INtresTt markeT fxnb Amdi ji di pi gCroH kNtesTkidmK seNtCreL gvrNmeNT Amdi sCteT gvrNmeNTn maI AoNsiLlKSibg loInn IleKsN kMmisN Aof INdiyan sCteT Srgi lejisletiv AeseMbCli AmsuZ pNcayTki IleKsN paZHoKpd Aes Ao pi niZHin zaKSidb, veKsiN puHoKle haIdun lEzaKn koMHoKSib, pCraIveT INsCtitCyuTsiZgi AedmisN tOnb Amdi fi SoMgTnb sCkuL Amdi kolej kahLlub myaMsiZ Asin mrM AoIrg kovid-19gi sekeNd web Asi sNdoKpd mteZ paZSibni haIn IpaKn lOI>

AsuMn miyaMgi puNsibu fagi AoIn lOSib Asi laIbK Hibni>

mnipur lEzaKn miyaMgi yaIfnb loKdaUN Amdi krfiyu mnuZsid poT-cEgi mmL waZSTlKp Asi HiZnbsu hoTngdbni>

loInn kovid-19 peNdmiK Amdi loKdaUNn soKhLlb miyaMd pib yab rilif mtesiZ lEzaKn pinb IpaKn HMlKli>

hospitaLsiZgi doKtr, nrs Amsi sCtafsiZbusu lEzaKn puKniZ HOgTpidun kovid-19gi Ana-layeZd mHO paZHoKnb Amdi hospitaLgi AwaTpsiZ niZHin fgThNnb lEzaKn yeZsiNbidun miAoI kyagi puNsi kNnb hoTnbinb IpaKn lEzaKki miTyeZ ciZsiLlKli>

AmroMd, hOSib Hasigi 3d jeniMst kovid-19 wardt lESidCrb miAoI Am ImuZ mnuZgi miAoIsiZ SxhLlMdn loNn poTloIHoKlMb Asi yaMn laIbK Hib HOdoKni>

jeniMst AoHoritin ceKsiNdbgi mmi caUn tabg loInn rekord niZHin meNteN tOdbgi mmi caUn tare>

kovid-19gi pCrotokoL zaKn ImuZ mnuZn poTloInb mri lEnbsiZdgi prmiT fxlbfaUb poTloIb fxhNSidb loInn lESidCrbgi mfMd laIniZ laIsoNg mri lEnn hEkT lEkT tMnbgi Sudocab piSidb Asi yaMn laIbK Hibni haIri>

kovid-19n lESidCrbsiZ laIniZ laIsoNg loInn mHO mzM paZHoKtun poTloIb haIbsi tOdb lEbaK AmTtsu lEte>

mtuZd AsiguMb HOdoKsi HoKtnb jeniMski AHoritin ceKsiNn hoTnbiyu>

hirM Asigi mtaZd diparTmeNteL INkCwari tOdun AeKsN lOgdbni>

mri lEnb pulisnsu su motogi kes Am lOSTtun krMn HoKSibno, krMn verifaI tOdn deH bodi AaI AeM sig kCrimitoriyMd poTloISibno HidoKtun ceNnbsiZ AeKsN lOSTkdbni haIri>

AroIbd, mmaZ Hagi 30d laIbK Hib AeKsideNT Amd soKSib mraMdgi pi msaIyi maU kOb nha Am mnipurgi mmiZ lErb pCraIveT hospitaL sij hospitaL, raj medisiti, liTtL kCliniK loInn gvrNmeNT hospitaL riMs Amdi jeniMst kovid-19 pojitiv AoI haIdun niZHin layeZbiSidbn mrM AoIrg puNsi loISib AsiguMb HOdoK Asisu IpaKn nuZzaItb faUI>

msid ceNnbsiZ lEzaKn AeKsN lOSTtun AsiguMb HOdoKsi HoKtnb hoTngdbni>

loInn doKtrsiZn yarimSE pCrofenseL IHiKs zaKn mHO paZHoKpinb IpaKn AapiL tOrKli>


MAYEK NEWS - 09, MAY 2021