TODAY -

haI korTn AaI si yugi yaUn hospitaLsiZgi bed, peseNT AmsuZ AoKsijeN siliNdrsiZgi msiZ miyaMd SxhNnb direKsN piSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 08 2021 : haI korT Aof mnipurgi cif jstis sNjy kumar AmsuZ jstis SwBaIraKpM nobiNgi divijN beNcn zsi piSib Aordr Amd tesT Asigi heLH kyBer fesilitisiZd AoKsijeN splBaI tObg mri lEnn stBeT gvrNmeNTn mtM-mtMgi AoIn yaMdrBbd numiT huMni-huMnigi AoIn tebyBuleted forMd seMdun hospitaL SudiZmKt lErib fmuZ msiZ, AaI si yugi msiZ, hospitaLsiZ Adud AedmiT tOrKp peseNTsiZgi msiZ Adug layeZsxsiZ Adud mHO tarib AoKsijeN sijiNdrnciZbgi msiZsiZ gvrNmeNT AmsuZ prBaIveT hospitaL puMnmKki Aoin midiyagi SuHaZd miyaMd SxhNgdbni haISrBe>

cif jstisn luciZb disvijN beNc Asigi Aordr Asi haI korTt mnipurgi hospitaLsiZgidmK AoKsijeNsiZ mraZ kaIn AmsuZ sruK sihNdn fxhLlu Amdi stBeT Asigi lErib hospitaL puMnmKt AaI si yugi bedsiZ mtiK can HMmu Amdi AoKsijeN plBaNTsiZ Srgsu heNn liZSTlu haIdun faIL tOrKSib pblBiK INtresT litigesN (pi AaI AeL) Am lOSTtun SNnrg mtuZd piSibni>

pi AaI AeL Adu me 7, 2021d UripoK tSeLlMbM lEkaIdgi nres maImoM kOb pitisnr Amn faIL tOrKSibni>

mhaKki pi AaI AeL Asin respoNdeNTsiZ AoIn koNsiLlKSibn gvrNmeNT Aof INdiyagi mnistrBi Aof heLH AeNd femili weLfyBer sekrBetri, mnipur lEzaKki maIkEdgin sekrBetri (heLH), heLH srvises Aend femili weLfyBer direKtoreTki direKtr, rijnL INstityBuT Aof medikeL saINses (riMs) ki direKtr, jwarhrlaL nehru INstityBuT Aof medikeL saINses (jeniMs) ki direKtr AmsuZ mnipur stBeT pwar distrBibyBusN kMpni limitedki menejiZ direKtrni>

pitisN Asi haI korTn pi AaI AeL nMbr-26 Aof 2021 AoIn lOSTlgd msigi hiyriZsiZ HeZSaZ naIn cHdun laKSibni>

loInn zsisu AmuK hNn meTtr Asi lOSTtun msig mri lEnb wayeLsiZ cHSibni>

zsi korT meTtr Asi lOSTlKpd pitisnrgi maIkEd kaUNseL srto ti koMn lePSi>

yuniyN Aof INdiyagi maIkEdn AesisteNT solisitr jenreL Aes suresn lePSi>

Adug mnipur lEzaKki respoNdeNTsiZgi maIkEdn AedsneL AedvokeT jenreL leniN hijMn lePlg riMski maIkEdn kaUNseL debanaNdn lePSi>

divijN beNsn tozaN-tozaNb partisiZgi mhuT siNdun lePSib kaUNseLsiZn sbmiT tOnrKSib wafMsiZ tarb mtuZd piSib Aordr Adun foZdoKSibsiZgi mnuZd seNtrBeL gvrNmeNTtgi AoKsijeN siliNdr 2691 pirKSibgi mHKt tozaN-tozaNb lNnaI AorgnaIjesNsiZgi maIkEdgisu AoKsijeN siliNdrsiZ doneT tOrKle haIb Sxle>

Adubu hOjiK faUbgi AoIn haIrib AoksijeN siliNdrsiZ Adugi ApuNb msiZ kyano Adug medikeL fesiliti AmmMd yutilaIjesN tOrib siliNdrsiZgi msiZn kyano haIbdugi mtaZd deta AmTt korTt HMlKtrBi>

mrM Asin haIribsiZ Asi taKp AedisneL AefidebiT Am stBeT heLH diparTmeNTki maIkEdgi faIL tOrKnb direKsN piSi>

korTki direKsN Asi tarb mtuZd AedisnL Ae ji leniN hijMgi maIkEdgi mSa tan hOjik faUbd gvrNmeNTn AoKsijeN siliNdrsiZ waTpgi HOdoK mayoKnri haISi>

miAoI laS 22 heNn lEb mnipurd hOjiK faUbd stBeT gvrNmeNTt pirKSib AoKsijeN siliNdrsiZgi msiZ 2691 SKtni haInsu foZdoKSi>

korTt sbmiT tOrKkdb AedisnL AefidebiT Adud stBeT gvrNmeNTki maIkEdgi seNtrBeL gvrNmeNTk mSa tan mHO tarib AoKsijeN siliNdrsiZgi mtaZd haISib wafM Amdi faInaNsiAeL AesisteNs heNn pibinbnciZbgi mtaZdsu mHO tarib poTlMsiZ Adugi mtuZINn pLlKkni haIb wafM HMSi>

seNtrBeL gvrNmeNTki maIkEdgisu stBeT gvrNmeNTn haIrKPgi mtuZINn lOSTp HbKsiZgi mtaZdsu AedisnL AefidebiT Am sbmiT tOrKnb korTn direKsN piSi>

kriguMb mSa tan medikeL INfrBastrBKcrgi mHO tarKlbdi seNtrBeL gvrNmeNTt haIjnbsu korTn direKsN piSi>

loInn stBeT AoHoritisiZgi maIkEdgi faIL tOrKSib riplBaI AefidebiTsiZd peNdmiK Asig mri lEnn lOSTlib HbK HOrMsiZbu faInaNsiAeL kNstrBeNsiZ lEbdgi paUcesiZd foZbgi mhuTt wevsaITsiZ SKtd APlod tOI haIri>

gvrNmeNTn Isu tOb prBes rilijsiZd paUcesiZn mpuZ fan foZb yaI nTtrBg foZdbsu yaI>

msigidmK stBeT gvrNmeNT paUcesiZn haIrib InformesNsiZ Asi seL lOdn foZhNnbgidmK lOSTfM HoKp HbKsiZgi mtaZd yeZsiNgdbni haISi>

AroIbd stBeT gvrNmeNTki maIkEdgi faIL tOrKkd AedisnL AefidebiTt hOjiK haZdoKlib kovid keyr seNtr 24 Asi mtO krMn claIri AmsuZ monitr tOri haIbgi mtaZdsu pLlKkdbni haISi>

korTki direKsN Asig mri lEnn AedisnL Ae jin seNtrsiZ AsigidmK distrBiKTsiZgi cif memdikeL AofisrsiZn tiMsiZ kNstBityBuT tOri>

msin seNtrsiZ Adud vijiT tObg loInn mSoIgi AopresN AmsuZ HbK HOrMsiZ ceK tOgni haIbg loInn msigi AkuPp waroLsiZ korTt HMgni haIn foZdoKSi>

korTn mnipur lEzaKki respoNdeNTsiZgi maIkEd lePlib AedisnL Ae jigi sbmisNsiZ tarb mtuZd meTtr Asi Ha Asigi 15d AmuK hNn lisT tOnb direKsN piSi>


MAYEK NEWS - 09, JUN 2021