TODAY -

jiribaMgi pi dbCliyu di kCwartrd lEsiLlibsiZd AroIb notis piSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 11 2021 : sCteT Asigi AnOb revinCyu distCriKTsiZgi mnuZd Am AoIrib jiribaM distCriKTki hedkCwartrd lErib lEzaKki pbCliK warKs diparTmeNT (pi dbCliyu di)ki kCwartrd AoNAoHoraIj AoIn lEsiLlKlibni haIb tozaN tozaNb miAoI 10d AroIb AoIn mSoIn lEsiLlib loIsx Asigi kCwartrsiZ HadoKnbgi AroIb so koj notis IsCyu tOSCre haIri>

paUce Asin fxb paUn haIbd, AhuMlK surKp AmsuZ AroIbni haIrKlb so koj notis Adu jiribaM divijN, pi dbCliyu di, mnipurgi maIkEdgi AegjikCyutiv INjiniyr AeN sdanNdn Ha Asigi 8d haIrib miAoIsiZ Adud piSibni haIri>

AegjikCyutiv INjiniyr Asgi AroIb so koj notis Adud mSoIn lEsiLlKlib pi dbCliyu digi kCwartrsiZ Adu notis Asi fxb numiTtgi parg numiT 14ni (cyoL Ani)gi mnuZd HadoKtun cTHSinb SxhLlKSibni haIri>

kriguMb pirib mtM Asigi mnuZd miAoIsiZ Asin loIsx Asigi kCwartrsiZbu HadoKtun cTSidb targdi mSoIgi mHKt mri lEnb AoHoritigi maIkEdgi ligeL AeKsNsiZ lOSTlgni haIb wafMsu foZdorKSi haIri>

so koj notis Asi piSib kCwartr Asid ANAoHoraIj AoIn lEsiLlibni haIrib miAoIsiZn IPsa jiribaM bCraNski pCrsideNT (taIP-4 kCwartr), ke gobDoN mitE (taIP-2 kCwartr), Ae roma (taIP-2 kCwartr), Ibem begM (taIP-2 kCwartr), HMbaL (taIP-2 kCwartr), Aes rbiNdCr (taIP-2 kCwartr), Ae kuNjmni (taIP-2 kCwartr), debiT (taIP-1 kCwartr), AeL bijoya (taIP-1 kCwartr), AmsuZ kuZgi siZsoN (taIP-1 tCwiN kCwartr)ni haIri>

pNb yabdi, jiribaMd lErib pi dbCliyu digi kCwartrsiZ Asid ANAoHoraIj AoIn lEsiLlibni haIrib miAoIsiZ Asid mmaZHKtsu loIsx Asigi maIkEdgi mSoIn tOrKlib ANAoHoraIj AokCyupeNTsiZ Adu HadoKtun cTSinb notissiZ hNjiN hNjiN piSCrbni haIri>

loInn AhuMlKsub AmsuZ AroIb so koj notis Asigi kopisiZ distCriKT Asigi depCyuti kMmisCnar, pi dbCliyu digi cif INjiniyr (biLdiZ) AmsuZ loIsx Asigi supriNteNdiZ INjiniyr-1dsu piSCre haIri>


MAYEK NEWS - 12, JAN 2021