TODAY -

dbCliyu AaI AaI AmsuZ foresT diparTmeNTki AofisLsiZn yeZsiNSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 12 2021 : senapti distCriKTki mfM Srd yuMd yoKp hameZsiZ sKSxdb san haTlMb HOdoKk mri lEnn waILd laIf INsCtitCyuT Aof INdiya AmsuZ foresT diparTmeNTki AofisLsiZn mfM Adud hKHeZnn cTtun yeZsiNSCre>

yeZsiN SoZcT Adug mri lEnn senapti foresT divijNgi divijneL foresT Aofisr di joNn haISi, senapti distCriKT hed kCwartrdgi kilomitr 8 loM cTlg lEb mfMd sKSxdb san yuMd yoKp hameZsiZ haTlMle haIbgi paU fxbdgi waILd laIf INsCtitCyuT Aof INdiyagi mihuTsiZ yaUn sCpoT INkCwari cTHbni>

hOjiK faUbd fxb riporTki mtuZINn hOSib diseMbr 29dgi hOjiK faUbd yuMd yoKp hameZ 13 maSCre haIb Sxb zMle>

Adug sirb hameZ AhuMgi sadoZsiZsu ciZSoZd lErMb HeZnre>

Adug AtoPp mfM Amdn Asib huI Amsu lErMb HeZnre>

waILd laIf INsCtitCyuT Aof INdiyagi mihuTsiZ yaUn zsi yeZsiLlib Asigi mru AoIb paNdMdi yuMd yoKp sa-sNsiZ haTlMlib Asi krMb sanno haIbdu SxdoKnb hoTnbni>

sCkeT seMpLsiZsu tiM Adun kleKT tObg loInn AaIdENtifikesN tOnbgidmK waILdlaIf INsCtitCyuT Aof INdiya, dehraduNd Hargni>

Asib hameZ tarMlib Adugi mnaK nKpd kemera kCleP Amsu INsCtoL tOre>

mfM Adud Asib hameZsiZ Adu cyoL AmroM HMdun krMb sahiZ cab sa laKpge haIbdu SxdoKnb hoTnri haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 13, JAN 2021