TODAY -

yeZSoM kCrisndas niZsiZ HOrM paZHoKSCre
Source: Hueiyen News Service

kKciZ, juN 12 kKciZ maIkEgi sosL warkr AoIn HbK HOda kya paISTlMb yeZSoM kCrisndas lupa kCror 2gi seLgi dimaNd faSCrg lupa laS 25gi HadoKmLsu lOSCrg mihaT Hin haTtoKpirMSib HOAoZbu niZsiZdun 10sub yeZSoM kCrisndas niZsiZ HorM zsi kKciZ distCriKTki kKciZ paji lEkaId lEb nrsiZ Hakur mNdird paZHoKSCre>

yeZSoM kCrisndas niZsiZ Ima luP, kKciZn siNdun paZHoKSib HOrM Adud lESidCrb yeZSoM kCrisndaski sKtMd miyaMn hE-lE kTp, yeZSoM kCrisndaspu sEHab sEreZsiZ paHoKp AmsuZ lESidCrb kCrisndaski loInbi yeZSoM AoZbi bimolan mhaKki puKniZd faUdun lErib Awab kya miyaMd paUdMbn mpuZ AoIb HOrMsiZ AoISi>

niZsiZb yabdi kuMja 2009 gi juN 10gi numidaZd yeZSoM kCrisndas mhaKki nupigi yuM, SoMdCraM seluZb lEkaIdgi msK Sxdb SuTlaI paIb miAoI Srn fadun puSCrg lupa kCror 2 piyu kCrisndas HadorKke haIn seLgi dimaNd tOrKpd lupa laS 25 HadoKmL AoIn lOSCrb tuZd kuMja 2009 gi juN 12d liloZd hKcaZgi mfM kyad HaZguMb poTsK Amn yaNdun yaTtoKlg huNdoKlMSib HeZnrKSibni>

mtM Adud je Ae si seMdun Amdi ImuZ-mnuZn mihaT Adud ceNnbsiZgi lxla-lxjiL puHoKpiyu haIn lEzaKt tKndun laKSibni>

Adubu zsi faUb mnipur lEzaKn mihaT Adugi cP cab lxla lxjiL puHoKp zMdn lEribni>


MAYEK NEWS - 13, JUN 2019