TODAY -

nhasiZn SuNnaIgidmK kri tOgdge SNb cxI < lEseMb snajaUb
Z fan sOgTnrKSi>

bNd mpuZ fan cTHSi>

msin taKpdi miyaMn AcuMb lxla-lxjiL paMmi haIbni>

je Ae sigi miAoIsiZ fajiNdun jeLd HMjiNdun Awab SaZdun lEri>

AcuMb lxla-lxjiL puHoKU haIn laUjb haIbsi sitijNgi raITni>

miyaMn Awab tadun lErg nuZzaIb foZdoKpgi HOrM krMn yaUgni>

miyaMbu nuZzaIhNb cxI>

miyaMgi SoLlaU tabifM HoKI>

Ha Asigi 14 faUbgi mnuZd je Ae sigi Amdi SoZjxsig mri lEnn fajiNSibsiZ HadoKtCrbdi AogsT 15gi HOrM Asid yaUroI>

INdipeNdeNs degi HorM maZAoInn jeLd lEribsiZ HadoKpiyu>

SoZjx Asi HaZmEbNd Ae si SKtgi nTte>

mnipur miyaMgini>

lEzaK paIrib parti Am AoIrib bi je pigi HaZmEbNd mNdLnsu zraZ bebisn misigi mtaZd wakT mifM fMSCrbni>

bi je pi mnipurgi vaIs pCrsideNT AoIrib msa yaUn wakT mifM fMSib AdugidmK HagTli>

miyaMgidmk HbK tOrKp mtMd puKniZ HOgTniZzaI AoI>

si pi AaInciZb Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AogsT 12 2019 : nhasiZn SuNnaIgidmK kri tOgdge SNb cxI, mrMdM nuZsibgi AseZb waSLloN poKlbdi lMdMsigi Afb AoIgni haIn mnipurgi niZhO lEsemb snajaUbn zsi IntrnesneL yuH degi HOrMd foZdoKSCre>

mnipur pipLs parti (AeM pi pi)n siNdun zsi ji AeM hoLd paZHoKSib HOrM Adud cif gesT AoIn sruK yardun niZHO lEseMb snajaUbn haISi, rijneL parti AoIrib AeM pi pin yuH degi HOrM paZHoKpsi yaMn Afb SoZHaZ Amni>

INtrnesneL yuH de haIbsi yu AeNn AedoP tOrg maleMgi mfM SudiZmKt paZHoKnb mruAoIb HOrM SoZHaZ Amni>

nha AoIbsiZn SuNnaIgidmK msK HoKp kri tOgdge haIn SNb cxI>

mrMdM nuZsibgi AseZb waSLloN Adu faUrbdi lMdMsigi AIn Afb AoIgni>

lMdM Asid Awab kya mayoKnri>

IraZ kya AMsu lEribni>

nha AoIbsiZn SuNnaIgi kNnbgidmK koK Hadsi>

AreMbd mtM maZhNbgi mhuTt lMdMsigil AoIb yaUfnb hoTnb taI>

politikeL kNsiyenes lEbsu cxI> lMdM Asid tozaN tozaNb IsCyu kya Amsu lE>

IsCyu SudiZmKki waroIsiN lEgni>

taIbx seMb mpu laKlbsu zMlroI haIbnciZb wafM foZdoKnb Asi yaniZde>

IsCyu SudiZmk waroIsiN lEgdbni>

tuZgi jenresNgidmK AESoIn Afb HbK tOb taI>

mrMdM nuZsib miroLn Afb HbKsiZ tOrKkni>

nha AoIrizE mtM Asi yaMn nuZzaIb mtMni>

Adubu nha AoIrizEd nuZzaIHoKhOgdbni habgi waSLloN Asidi cuMde>

nha Am AoIn tuZgidmK Amdi SuNnaIgidmK kri HbK tOgdge haIbsi SNb cxI haNsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud pCrsideNT AoIn sruK yardun AeM pi pigi pCrsideNT Ao jugiNdCron haISi, nha haIbsi Inrji mpuZ fan lEb mtMni>

mtM Asid SuNnaIgidmK HbK kya tOrMb taI>

Afb SuNnaI Am purKpd nhasiZgi HOdaZ yaMn caUI>

lMdM Asid nhagi msiZ Asi msiZ yaMn lEribni>

nha laS 7 heNbdi hOjiK HbK fxdn lEri>

mSoIbu HbK pidb haIbsi lMdMsigi AoIn maZjb Amni>l mSoId niZHin HbK pirbdi lMdMsigi seNmiTloN fgThNbdsu caUn mteZ AoIgni>

AeM pi pin yuH de paZHoKlib Asi tCraNsformiZ AedCyukesNd yuMfM AoIbni>

AedCyukesN haIb wahEsimk nEnb tarbdi miAoIb SuNnaIn maleMd lEribmSE loIb naIdCrb wahEni>

AedCyukesNn koNsiNdb Amdi soKtb lEte haIn lOb yaI>

IrMdMgi rijneL parti Am AoIrib AeM pi pin lMdMsi kNb zMgdCra nTtCrg nesneL partin kNb zMgdCra haIbsi nEnb mHO taI haINsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>

HOrM Adud mnipur yunivrsitigi haNngi vaIs caNcelr pCrofesar AEc AeN ken gesT Aof Aonr AoIn sruK yaSi>

AeM pi pigi vaIs pCrsideNT waI viM, da. IboMca, Aes bCrojeN, AedvaIjr AeM AmutoMbi Amdi AEL kCrisndas loInn AeM pi pi yuH fCrNTki pCrsideNT srTcNdCr SoZbaNtabMsu dejt fMSi>

HOrM Adugi Anisub sesNd nhasiZg mri lEnb hirM kyad risorc parsN kyan wa zaZSi>

HOrM Adugi hOrKpd cif gesT Amdi pCrsideNTn firaLsu ciZSTSi>


MAYEK NEWS - 13, AUG 2019