TODAY -

AzaZ yaUn 3 kaPtun haTSCre, AzaZ 1 soKle
terrisTki HOAoZni, AEhaKki lEzaKn SaZdun lEb zMde< cif ministr

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 12 2021 : mfO daM pulis sCtesNgi mnuZ cNb boZbaL SuLleNd SuNjasiZn Ha Asigi 10d sikCyuriti forski SuTt lESidCrb ke AeN AeL Aegi kadr 4gi HOdoKki mtaZd mifM paZHoKlizEd kuki laLhObni ciZnbsiZn noZmE kaPsiLlKpd mifM Adud tiNSib miyaMgi mrKtgi vilej cif 1 AmsuZ chi 8 SKt zaIrib nupamca 1 yaUn micM 3 sire Adug suPntgi chi 2 SKt zaIrib AzaZ Amsu noZmEn paNdun soKle>

zsigi HOdoK Asigi mtaZd cif ministr AeN bireNgi maIkEdgi HOdoK Asigi mtaZd foZdoKldun haI, cTlib Ha Asigi 10d sikCyuriti forski prsneLsig noZmE kaPnbgi HOdoKt kuki yu ji gCruP Amgi lESidCrb meMbrsiZgi mHO mzM paZHoKnb bi gMnoM vilejd miyaM tiNdun lErizEd miAoI Srn mfM mraZ Sxdn noZmE pxkaPt kaPsiLlKtun chi 8 loMdmK zaIrib nupamca Am AmsuZ AeM ti SuleNgi niZHO yaUn miAoI 3 haTSib Adug chi 2 roMtmK zaIrib AzaZ Ambu tMHin soKhNSib Adu terrisTki HOAoZni>

Ixn ciKn lEb paMjb miyaMgi puNsibu tMHin siZnbdu AEhaKki lEzaKn SaZdun lEb zMde>

demokCresi cTp lEbaK Asid hiZsagi mfM lEte>

mSoIgi ka heNb HOAoZ Adu AEhaKn AwaZb HaKt kNdeM tOjri>

msigisu mHKt HOdoK Adun mrM AoIrg mipaIndun ceLlib mipuM SudiZmKki zaK seNbgi HOdaZ lEzaKn lOgni>

mSoIbu mtu naMm soKhNdnb HbK lOSTlu haIn AwaZb HaKki pulis AofisrsiZd SxhNSCre>

HOdoK Adud ceNnribsiZ Adugi mHKt AkNb HbK lOSTnb Aarmi, AsaM raIfLs AmsuZ mnipur puliski mkoKsiZd yaHx piSCre>

fivM Hin soKpdgi laIkNnrib AzaZ Adugi puNsi kNnb HbK lOSTnbsu mri lenbsiZd SxhNSCre>

terrisTki AeteKt lESidCrb micM miyaMgi ImuZ mnuZgi miAoIsiZn fxhOrib Awab, nuZzaItbd lEzaK Asin HMmoI seZn sruK yajri>

lESidCrbsiZgi HwaI mireLn Ixn ciKn mpugi lEkoLd lErunb AEhaKn seMbib mpud SuruMjri haIn foZdorKli>

AmroMd, zsigi HOdoK Adu AyuK puZ 11.30 roM tarKpd HoKSibni>

lESidCrb miAoIsiZ Adudi vilej cif paUlaN kiPgeN ApoKp kaMSotiNHaZ kiPgeN, bi gMnoM SuLdgi luNjamaZ kiPgeN ApoKp heMlaN kiPgeN Amdi sEcaZ SuLdgi jMSolM SoZsaIni>

noZmEn paNdun soKlb AzaZ Adugi mmiZn mstr joIL Aeliyj laLmiZguN (2) ApoKp sEmiNHaZ kOI>

mhaK bi gMnoZ vilejdgini>

HOdoK Adud lESidCrb miAoI 3gi hKcaZsiZ jeniMski morgt posT morteM AegjaminesN tOnb puSTlKSCre>

kMbaINd fors Adun zsi numidaZ AHeZb faUbd mfM Adu yaUn AkoIbgi AeriyasiZd paK sNn Hi-huMbgi HbK cTHSi haIri>


MAYEK NEWS - 13, OCT 2021