TODAY -

je si AaI AeL pi Aesn dCraIv cTHSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 13 2020 : joINT kMmiti AoN INnr laIN prmiT sistM wimeN wiZ Amdi sCtudeNTs wiZg loInn nagampaL priZd mas AewCyernes kM dCraIv cTHSCre>

dCraIv Adud sruK yaSib je si AaI AeL pi Aeski kNvinr waI ke DireNn haISi, mnipurd AaI AeL pi cTnhLlKp numiT 42 surKpg mri lEnn je si AaI AeL pi Aesn miyaMd wafM kya HMSi>

nN-mnipurisiZ mruAoIn bjar Amdi tozaN tozaNb mfMsiZd lEribsiZ Asi AaI AeL pigi pas paIgdbni>

lEzaKn HbK lOSTkdbni haIb wafM Adug mri lEnn dCraIv cTHbni>

mruAoIb HiMdi AaI AeL pi mpuZ fan cTnhNbd miyaMgi HOdaZ haIb waSLloNd dCraIv cTHbni>

dCraIv Asi cxsiNb mtMd SCwaIraMbN kEHeLd dukaN fMlib Amdi siNfMsiZd lEribsiZn paIfM HoKp pas paIribCra, kriguMb paIdCrgn numiT mzani faUbgi mnuZd passiZ paIyu>

pas paIrg rinCyu tOrMdb yaUrbsu numiT mzanigi mnuZd rinCyu tOgdbni>

AaI AeL pigi ruLsiZ niZHin cTngdbni>

mnipur lEzaKt hxniZb wafMdi kuMja 2019gi diseMbr 31d HoKSib gaIdlaINd yaUb AaI AeL pi sistMgi AoIn yaUSidb INdijins pipL difaINd tOdb, bej Iyr lEtbsiZ Adu reKtifaId tObiyu haISibni>

numiT 42 ni surb faUb respoNs AmTt laKtCri>

mnipurgi distCriKTsiZd AaI AeL pi IMpClimeNT tOrKpgi mtuZINn pas pinrKpgi mtuZINn mruAoI haIn SLlib jiribaM distCriKTtsu miTyeZ cxgdbni>

lOSTfM HoKp regCyulr prmiTki sCtePsiZ lOSTlu7>zsi faUb HbK lOSTtb, lebr prmiTki sCpesL prmiTnciZb kya Asi HbKt AoNHoKp Asi kri AejeNda lEbno haIn hxli>

numiT mzanigi mnuZd tzaIfdb HbKsiZ lOSTpiyu haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 14, FEB 2020