TODAY -

ciZHKt za yoKtun maI paKn frM tOrib AeN ji AsaZ taZSuL lEzaKki mteZ fxdCri
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 14 2019 :

nomita SoZbaNtabM

. USCruL distCriKTki mnuZ cNb tozO vilejgi ciZHKt za yoKtun maI paKn frM tOrib AeN ji AsaZ taZSuL zsi faUb lEzaKki mteZ fxdn lEhOri>

lEzaKn mteZ paZlKkdb mtMbu mhaKn SOraZn zaIhOri>

tozO vilej IMfaLdgi kilomitr 65 roM cTlg cizaI Ae sigi mnuZ cNn lEb SuL Amni>

IMfaL USCruL lMbid lEb mhadev lMSaIdgin kilomitr 26 ctlg lErib mfMni>

ciZHKt lErib SuL Asid AeN ji AsaZ taZSuL za yoKpgi frMSKt nTtn hE-ra, mhE-mroZ kyasu Hadun AorganiKki AoIb poTlM kya puHoKli>

miyaMn frM Asidgi puHorKp zasi poTHoK Amdi AtE poTlM kyabu paMnbgi caZsu heNgTlKli>

zagi frMSKt nTtn UhE-wahE Habd maI paKlb AeN ji Asx taZSuLg ASNnn Unbd mhaKn haI, zayoK frM tOb hOrKp Asi chi 10 roM sure>

Adubu mhE cabdi chi mzaroMtmK zaIri>

mrMdi za yoKp haIbsi tMpaKki mfMsiZddi laIn HoKI>

Adubu ciZd puSCri tOdun za yoKp haIbsi AraIbdi nTte>

Adun yaMn wan hoTndun maI paKnb hoTnbd chi mzasi hOSib SxhOde>

Adubu laIbK fb Amn IhaN haNn za mca lEdun HadSib Adudgi zsi faUbd za mca lEdCre>

za mcasu AEgid AduM puHoKcre>

Adubu zagi mciNjaK lEniZlbsu lEb zMdbn zsi faUbd pijde>

SuNgi AoK loIbd pijb maIreN AraZb min candb ciZd yaMn hOb Am lEri>

mdu fuTlg ceZkuP-cgeMg toTtun pijE>

msi zan yaMn paMb ciNjaK AoIrMle>

yoKlib zasiz Asisu rO, mirgL, kmN karP, gCras karP zaKtni>

siLvr karPsu haNn yoKlMmi Adubu ciZgi IsiZ Asiddi canb waTpn hOjiKti yoKSidCre>

mfM Asid yoKlib zasiZ Asigi mnuZd ciZgi IsiZg SCwaIdgi canb za Asi mirgLn AoIri>

loKtgi ceNHrKp IsiZsu zayoK frM Asid Hadb mtMd za caUSThNbd mteZ AoIbd nTtn haUbsu heLli>

za mpuZ-mrE fan caUnb hoTnbd chi Anidi cxI Adubu mhaU lEb har haPtb za AoIb mrMn kEHeL yOb nxde>

yuMd lEb laKp zaKtni>

mirgL keji Amd lupa 300 d yoLli>

Adug rO, kmN karP, gCras karPn keji Amd lupa 250 yoLli>

za yoNbgidmKtdi Awab lEte>

zayoK frM Asi heNn paK caUn tOnbgidmK AheNb seL lEtbn Awab mayoKnri>

seL mraZ kaIn lErbdi zakCra, UkabinciZbsu yoKniZI>

zakCra nTtCrg Ukabi yoKp haIbsi jali Sadun seMdb yade>

Adun zakCra, Ukabi yoKp haIbsi seL yaMn cxb mrMn seL lEtbnina yoKp zMde>

zayoK frM tOrib lM Asisu caUdb yarKtb mrMn SuNgi miAoI 10dgi lM mciT mciT lOdun puNsibdgi hOjiKti lO pri 8 muK caUre>

frM Asi seMgTpd yaMlb seNfMsu cxSCre>

zayoK frM seM sab Amdi za yoKpsi mtM cxbnina seNHoK lMbi heNgThNnbgidmK AorganiKki AoIb poTlM kyasu puHoKpni>

zayoK frM Asigi AkoIbd AwaHbi Amdi kihoMnciZb kya Hari>

msigisu mHKt yoZcaK paMbi 100 heNn Habg loInn cu, cMpCra, koMla, lfunciZb HaribsiZ Asi har AmTt haPp nTte>

sNHig UT-waIg haPlg Hab zaKtni>

Adun UhE-wahEsiZ yaUrg zagi poTHoKk puNn chi Amd lupa laS 14 roMdi laKI>

Adubu zsi faUbdi lEzaKki maIkEdgi kriguMb mSLgi mteZ AmTt fxdCri>

Adun loN AoIn pib yab lErbdi lEzaKn pibidun frM Asibu caUSTnb hoTnbd mteZ paZhNniZI haInsu AeN ji AsaZn lEzaKki puKniZ siZsiLlKli>


MAYEK NEWS - 15, MAY 2019