TODAY -

Uciwa haI sCkuLgi AwaTpsiZ Ha Asigi mnuZd yeZsiNdCrbdi SoZjx cxsiNnb seM-sare< AeMsu
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 15 2019 : Uciwa haI sCkuLgi AwaTpsiZ Ha Asigi mnuZd yeZsiNdCrbdi soZjx cxsiNnb seM-sare hIn AoL mnipur sCtudeNTs yuniyN (AeMsu) gi pbClisiti AeNd INformesN sekiCretri luNpaU lufeZn pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, AedCyukesN seKtrbu mipaL taZdb Amdi SCwaIdgi maZjiL Hab seKtr AoIhLlg IrMdM Asid kCwaliti AedCyukesN purKtun mipuM SudiZmK laIriK hEhNsi haIbgi paNdMd AeMsun lisaZ-siTn cTHrKlib keMpCyeN for toteL AedCyukesNg mri lEnn sCkuLsiZ yeZsiNbgi SoZcT cTp lePtCri>

AeMsu hed kCwartrski AEc Aar di sekCretri bCrus pebMn luciZb tiM Amn zraZ ImfaL wesTki mnuZ cNn lEb Uciwa gvrNmeNT haI sCkuLd yeZsiNb cTSi>

sCkuL Asi AwaT-Apan piK HNbn AojasiZ AmsuZ mhEroIsiZ niZb kaIn lEri>

kuMja 2018 gi sesNdgi pCraImri seKsN kClas waN tu faIb haPciLlgsu kClas ruM lEtbdgi mhEroIsiZn Awab mayoKnri>

kClas ruM Amd UpusiZn partisN Sadun kClas ctHri>

jCyuwari Hadgi sesN hOSCrbsu pCraImri seKsNgi Aoja AmTt HarKtbn sCkuLn miAoI Ani neKtun AzaZsiZ laIriK taKli>

miAoI Ani Adugi Hagi toloP AojasiZn SaIjiNndu piri>

Aoja msiZ waTtun lErib taZkK Asid nCyuwari Had AedCyukesN (Aes) di direKtrn tCraNstr tOdun sCkuL Asid postiZ pirKlb Aoja Ani zsi faUb sCkuLd kClas lOdCri>

sCkuL menejmeNT divlPmeNT kMmitin cTtun haIrb faUb laKp lEtCri>

Aes Aes Ae Amdi Aar AeM Aes Aesgi mSad pCraImri seKsNgi AoIn piHrKlib sCkiMsiZ Asi mAoZ-mriL tadn mmiZSKki AoIn lEri>

sCkuL Asigi bCleK bord faUb msiZ sub lEtbdgi AojasiZgi Harib tebLd bord AoIn sijiNnri>

sCkuLgi toIleT Asisu kuMja kya seMjiNdbn sijiNnb yadb toIleT AoIre>

mhEroI nupimcasiZgi tozaNb toIleT sadbn AhaZ mfMd toIlet AoIhNbsi paLlib lEzaK Amdi mri lEnb AedCyukesN seKtrgi AofisLsiZgi AoIn IkaIniZzaIni>

seMjiNbinb kyarK haISCrbsu tasiNndn laKli>

AeMsun INsCpeksN cTlub mtMd Aes Aes Aegi mSad piHrib mhEroIsiZgi fCri yuniforM Asi hNdK chigi AoIn laKtCri>

piHrKlib laIriKsiZ Asisu AwaTpn piK HLli>

mid de miLgi pCrogCraM Asisu chigi AoIn laKtCri>

piHrKlib laIriKsiZ Asisu AwaTpn piK HLli>

mid de miLgi pCrogCraM Asisu mmaZ chigi diseMbr Hadgi hOn kiTcN meNteneNs Amdi AonreriyM laKtbn caZ naIn mhEroIsiZd fxhNdCri>

loInn yaMn haIjiniK AoIdb mAoZd mhEroIsiZgi fiLtr HMbidbn siNteKstgi IsiZ kNdun HKli>

sCkuL Asigi AkoIbd feNsiZ AmTt Sadbn mhEroIsiZn tureL SoZbaLd faUb saNnbgi yaMn SudoZHiniZzaI AoIb HodoKsiZ HeZnri>

sckuL Asigi saIkL sed lEtbn kClasruMgi vereNdad saIkL sed AoIsiNdun lEri>

Uciwa gvrNmeNT haI sCkuLgi AwaT-Apa Amdi mAoZ mriL tadCribsiZ Asi mri lEnb AedCyukesN diparTmeNT AmsuZ mri lEnb ministrn cTlib me Ha Asigi mnuZd yeZsiNbigdbni>

kriguMb HbKt AoNHoKtCrbdi Uciwa gvrNmeNT haI sCkuLgi mheroIsiZg loInn AeMsun SoZjx kya cxsiNnb seM sadun lEre>

sCkuL Asid nTtn gvrNmeNT sCkuL AyaMbd lEzaKki polisisiZ mtM saZn feL AoIdun laKli>

AedCyukesN seKtr Asid foZn sguN tOb kya lEri haIbsi lEbaK miyaMn Amdi AeMsun IfoZ foZn SxI>

tseZnmK lEzaKn AedCyukesN seKtrbu caUSThNnb HMmoI seZn hoTnbirbdi mtM SudiZmKt AeMsun teZbaZbgi SuT tiZHoKli>

Adu nTtCrib faUbdi mSa tan mhEroIsiZgi mTpiSCrb hK taNnb AeMsun mtaZ mtM Am heKtd AkNb fireP lOrKkni haInsu mSa tari>