TODAY -

'ASx-AhEsiZn kuPn nEnb mHO tare'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 16 2021 : IrMdMsid SuNdarib Amdi lEbaK Asigi tozaN tozaNb sCteTsiZ coIn SuNdarib loInn INdiyagi waZmd SuNdarib mEtE haIb furuP Asigi puNsi mhiZ krMb HaKt hiZlbge haIbsi mEtE furuPki ASx-AhEsiZn kuPn nEnb mHO tare haIn yeLhOmi kNb ApuNb luP (waI ke Ae AeL)gi pCrsideNT laNzM AzoMn HadorKp ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, mpaN lMd SuNdarib mEtE IciL-InaUsiZn IrMdM Asigi mayoN yeZdun IrMdM kxlEpaK mnipurgii waSLloNd mx mxjdun hiZli>

hOrKfM AoIrib IrMdMsigi nuZzaI-yaIfbgi paU targ mEtE AoIn poKlubgi caUHoKcb Adudt momoN minoK fxjribni>

Adug IrMdM Asidn Amn zaZI Amn tadb, AzaZ-AzaZ caUndun kaZ-SoZ caIrb SuNnaI Amgi mcTt tasiN-SoMjiNbinb yaUdn lESa tarb SuNnaI Am tPn tPn AoIrKli>

Amn tOb HbKt Amn yeTp, yeTnbgi yeTnb zaKt zaIrKli>

mrKsid IrMdM Asid mitoPn SuTliZb mtOd yeLhOmini haIjrib mEtE furuPsiZn foZn 'mEtE rifCyujini' haIrKp haIbsi SNHrubd kiniZzaIni>

mEtEsiZgi mruAoIb laIfM tiNfM kya mitoPn paIsiNSCre>

zraZt laKp haIb taI sEdaZfM lOdun IrMdMsigi luciZbsiZdgi Ayab lOrg lESib mitoPsiZdun lMgi mmiZ tozaN tozaNb HoNjiNdun IrMdMsigi lEhOmi sarKli>

mrKsid IrEcasiZ Asin naT, kLcr maleMgi mimaZd UTlibni haIdun maleM siNb HuZn cTli>

UTlib kLcrgi mcaKsiZ Adun myaN tuyaN zaKt AoIri>

UTlib kLcrgi mcaKsiZ Adu msin niZHO AoIbgi mtMd hOdoKlMbni, msin chi AsuK surb wariroLd yuMfM AoIbni haIbnciZb mca SaIn maleMgi miyaMd SxhNdun AseZb AcuMb msKtu UTnb hoTnbgi HoIdoKp kaZloN Ude>

UTlibsi mEtE kLcrni haIrg jgoI AoIgera, kri AoIgege pxUTt UTli>

msin maleMgi miyaMd cmMnb Amdi soIdn AoIgni haIb taI>

knaguMb Srndi kaZloN cuMn UTlMbsu yaI>

Adubu Hajbgi waZmdni>

ceroL Asin mSa tan haI, IrMdM Asidn mruAoIrb laIfMleN kya mitoPki mkoK sadun lEre>

kObCru laIfMleN, marjiZ laIfMleN, hiyaZHaZgi IrEm Imagi laIfM, SuraI AhoZpuZ, ceZgE ciZ, hEboK niZHOgi SuvM, IzOroK, gCwaroK, moNduM yaUn tozaN tozaNb laIfMleN kya zsi faUbd lErib mAoZ Asid AsuM chi 20 loM lErbdi laIfMleNsiZ Asi mEtEgi Amdi IrMdMsigi mruAoIrb laIfMleNni haIb faUb yarKloIdb yaMn niZb kaIb fivM Am laKloI haIniZzaI lEte>

AsiguMlb cirb mtaZsid AESoI mseL huNndun, wajaUU zaZndun, AkL-AriZ siZndun waISun fKlaZ kabgi mtOd ciZHundun lEri>

cErKsid lEzaKloIsiZnsu miTyeZ cxb waTp mtOd Hosadn Arx-AraKki caUST lMjeLd maI AoNsiNdun nizaIdn lEHoIKli>

tseZ tseZn furuP Amgi hiZbgi lMbid AyeT-ApN pirKlb faUb yeZdun lEb, kaZluP Amgi puwarid caUn siZnrKlb faUbd lEzaKi cTn-kaZloN HugaI haIrKkdCra kibdgi ciN meNdun lErg kaUSib zaIbgi mtO Asindi noZm-noZmgi mitoPn IHKt kaSTlKnbgi lMbi seMbibguMbni haIbd laLloI>

IrMdMsigi mEtE Ipa-Ica SCwaI puMnmKt luP Asin hxgTcribdi AESoI kyaM kuIn tuMdun lESisi haIbno haIbsini>

AESoIsibu hiZlibra sirbra AmuKtx SNHmiNnsi>

sire haIn lOrsira, sire haIb targdi AESoI krimTt haIdb tabni>

hiZli haIn lOrg AhiZb mi Amgi cP cab HOna liZjeL puHoKtun tuZgi caroL suroLgidmK naSE seZb yuMfM Amdi HMlMnb hoTnb tabni>

hOrKfM AoIrib lMdMsigi mcT Ubd mpaN lMgi IpacasiZdi kri waSLloNd hiZlMgni haIbsi AmuKtx nEnmiNnsi haInsu ceroLdun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 17, SEP 2021